Versoepeling corona maatregelen

 

De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.

Uit een recent onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans blijkt dat kerk­gan­gers na twee jaar corona met name het samen­ko­men en vieren in de kerk het meeste missen. De bis­schop­pen zijn verheugd dat gelo­vi­gen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacra­menten te vieren.

Maximaal aantal

Het maximaal aantal aanwe­zigen bij een vie­ring is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op an­der­halve meter van elkaar in de desbe­tref­fen­de kerk kan samen­ko­men. Ge­za­men­lijk koffie­drin­ken na afloop van een vie­ring wordt nog dringend afgera­den.

Naast vie­rin­gen zijn - met inachtne­ming van alle basis­maat­re­ge­len - ook andere ker­ke­lijke bij­een­komsten, zoals catechese­bij­een­komsten en ver­ga­de­ringen ’s avonds tot 22.00 uur weer moge­lijk.

Basis­maat­re­ge­len

De bis­schop­pen wijzen er na­druk­ke­lijk op dat alle basis­maat­re­ge­len op het gebied van ge­zond­heid blijven gel­den, dat wil zeggen thuis­blij­ven bij klachten, an­der­halve meter afstand hou­den, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij ver­plaat­singen door de kerk en in andere binnen­ruim­tes. De regels voor het veilig uitreiken en ont­van­gen van de heilige communie blijven even­eens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2-masker gebruikt. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerk­gan­gers zeer gemist blijkt uit het onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans. Samenzang is toe­ge­staan en koren mogen vanaf 26 januari weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen, mits er goed geven­ti­leerd wordt, de zan­gers onderling an­der­halve meter afstand hou­den en in zigzagop­stel­ling staan. Voor koor­re­pe­ti­ties buiten een kerk­ge­bouw gel­den bovendien de regels van de rijksover­heid onder meer met betrek­king tot het verplichte coronatoegangsbe­wijs voor zan­gers van 18 jaar en ouder.

 

Titus Brandsmakerk

 

LIVESTREAM  - zie voor meer info onder nieuws