Informatie omtrent coronavirus

 

 Viering zondag 1 november om 10.30 uur

Livestream vanuit het Noorddamcentrum

 

Thema van de viering: Idols, heiligen, helden

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de digitale collecte

Deze viering is online te volgen door op deze link te klikken:

https://youtu.be/XT_Jyb4dfp8

 

Allerzielen viering zondag 1 november om 15.30 uur

Livestream vanuit de Begraafplaats Buitenveldert

 

Herdenking van onze overledenen van het afgelopen jaar.

klik hier voor het liturgieboekje

 

Deze viering is online te volgen via de link

https://app.memoriam.tv/01EJ-X5PR-S8AF-8Q2N-NMT1-X7AS-1W

 

 

Viering zondag 25 oktober om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

Thema van de viering 'Mensen uit een stuk '

klik hier voor de lezingen

klik hier voor de digitale collecte

 

 

Viering zondag 18 oktober om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

Thema van de viering"God-zij-met-ons.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de digitale collecte

 

 

Aanpassing corona-maatregelen

gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020

Vanuit het se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie bereikt ons het volgende bericht.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 ok­to­ber) is het aantal coronabesmet­tingen schrik­ba­rend opgelopen en heeft er meer­dere keren overleg plaats­ge­von­den met minister Grapperhaus naar aan­lei­ding van zijn oproep van maan­dag 5 ok­to­ber aan de kerken om het maximale aantal deel­ne­mers aan reli­gi­euze bij­een­komsten te beperken tot der­tig.

De bis­schop­pen delen de bezorgd­heid van de over­heid over het oplopende aantal besmet­tingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksge­zond­heid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men en besloten de corona­maat­re­ge­len van de over­heid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maan­den hebben zij kunnen con­sta­te­ren dat het protocol goed func­tio­neert. Ker­ke­lijke bij­een­komsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmet­tingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aan­vul­lingen op het bestaande protocol nood­za­ke­lijk.

De bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen zo snel als moge­lijk terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richt­lij­nen van de over­heid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­wil­li­gers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het bestaande protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:

 • Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uit­druk­ke­lijk blijft gel­den:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers.
  Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren
 • Samenzang is niet toe­ge­staan

Verder overleg over maat­werk

De R.-K. Kerk blijft met de over­heid in gesprek. Ook in de ko­men­de week, na 11 ok­to­ber zal weer overleg plaats­vin­den met de minister. Nieuwe ont­wik­ke­lingen wor­den gemeld op de web­si­tes van de kerk­pro­vin­cie en van de ver­schil­lende bis­dom­men. De bis­schop­pen vragen ie­der­een te blijven bid­den voor de slacht­of­fers van Covid-19 en hun fami­lie­le­den, in Neder­land en we­reld­wijd. En ook voor de werkers in de ge­zond­heids­zorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet wor­den bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmet­ting hebben opgelopen.

 

 

 

Viering zondag 11 oktober om 10.30 juur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Pastoor-deken Ambro Bakker en pastor Dea Broersen zullen voorgaan in de gestreamde Eucharistieviering op 11 oktober a.s. om 10.30 uur  in de Goede Herder. Leden van het Goede Herder koor verlenen de muzikale en vocale assistentie.

De viering kan worden gevolgd via computer of tablet door naar de website van RK Amstelland te gaan: www.rkamstelland.nl en op de homepage te klikken op de rechtstreekse youtube link

https://youtu.be/hRTpPUnSKJQ

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de digitale collecte

 

 

 

                                                                                   Amstelveen, 6 oktober 2020 

 

Beste parochianen,

Hiermee moeten we jullie informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen en wat dit betekent voor de locaties van onze parochie RK Amstelland.

Zoals jullie mogelijk niet is ontgaan, is gisteren vanuit de overheid en vanuit ons bisdom de richtlijn uitgegaan dat het aantal kerkgangers in alle parochies van ons bisdom voorlopig gemaximeerd wordt tot 30 personen.  Dit na het overleg van minister Grapperhaus met kerkelijke koepelorganisaties, waarvan de uitkomst integraal is overgenomen door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze maatregel gaat per direct in.

Zaterdag al was door het bisdom al een dringend advies uitgebracht om specifiek in onze regio het aantal kerkgangers terug te brengen tot 30; dit na een brief van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dit gezien het feit dat onze parochie zich in één van de grootste brandhaarden van het virus bevindt en de besmettingen blijven stijgen.

Vandaag is het pastoresteam bijeen geweest en is besproken dat wij ons helaas moeten verhouden tot de werkelijkheid zoals die zich voordoet. Wij zullen ons allen aan het maximum van 30 kerkgangers moeten houden; dat is exclusief voorgangers, lectoren, organisten en zangers.

Dit betekent wel dat mogelijk een aanscherping van de aanmeldprocedure nodig zal zijn; onder het liturgisch rooster van de nieuwste Spirit staat deze per locatie vermeld. Graag jullie aandacht hiervoor.

Verder herhalen we nog maar even dat belangrijk is:

- maximaal 4 zangers bij de viering;

- mensen mogen zelf niet meezingen;

- uitreiking communie volgens veilig concept;

- ontsmetten en ventileren;

- geen koffiedrinken voor of na de viering.

Daar willen we nog het advies aan toevoegen, dat kosters en zitplaatsbegeleiders tijdens het uitoefenen van hun taken een mondkapje dragen. Dit weekend is dat al op sommige locaties gebeurd.

We volgen verder de ontwikkelingen op de voet. Wanneer de situatie verandert, in welke richting dan ook, zullen we waar nodig zaken bijstellen en jullie vanzelfsprekend zo snel mogelijk informeren.

Tenslotte laten we jullie weten dat er momenteel overlegd wordt over de mogelijkheden voorlopig weer een viering online te streamen. Op dit moment is nog onduidelijk of dat lukt. Daarom het advies om de actuele stand van zaken te volgen via de websites van de parochie, waar zoveel mogelijk het laatste nieuws geplaatst zal worden.

Het is heel verdrietig dat we nu weer een stap terug moeten doen, maar helaas noodzakelijk.

We hopen dat wij met jullie allemaal samen de moed erin kunnen houden en ondanks alles blijven vertrouwen dat het goed komt. 

Met heel veel dank voor jullie inzet en medewerking en een hartelijke groet,

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.

Pastoor-deken Eugène Jongerden

Pastor-diaken Paul Koopman

Pastor-diaken Eugène Brussee

Pastor Dea Broersen.

 

---------------------------------------------------------------

Beste parochianen,

 

Op verzoek van het parochiebestuur vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Net als wij allen, maakt het bestuur zich ernstig zorgen over de oplopende coronabesmettingen in ons land en vooral ook de mate waarin mensen zich steeds minder makkelijk aan de regels houden.

Ook in onze kerken kunnen wij het ons niet veroorloven op dit punt te verslappen. De brief van het pastoresteam van begin juli en de met het liturgisch rooster meegestuurde toevoeging van 26 augustus, blijven in feite tot nog toe ongewijzigd.

Het bestuur vraagt jullie dan ook eens extra of jullie alert willen blijven op de belangrijkste issues:

 • anderhalve meter afstand bewaren en in verband daarmee een maximale bezetting van de kerkruimte;
 • ontsmetten en ventileren;
 • maximaal 4 zangers;
 • parochianen mogen niet meezingen;
 • communie uitreiken volgens veilig concept;
 • geen koffie voor of na de viering.

In de zomer gebeurde het hier en daar, dat er buiten koffie gedronken werd. Nu het weer is omgeslagen bestaat het gevaar dat dit weer naar binnen wordt verplaatst en dat moeten we niet willen. Dat geldt ook voor het minder kunnen ventileren, nu de temperatuur daalt. Het meezingen van de mensen moet daarom echt worden afgeraden.

Gelukkig komen er wel steeds meer mensen in de kerk. Maar dat betekent wel dat we moeten blijven opletten. Tenslotte bevindt onze parochie zich wel in één van de grootste brandhaarden van het virus op dit moment. Veel van onze parochianen bevinden zich in de risicogroep en we moeten er toch niet aan denken dat wij elkaar onnodig in gevaar brengen. Zeker met het oog op komende grotere vieringen als Allerzielen en Kerstmis (mits de werkelijkheid opnieuw verandert) is het noodzakelijk dat het patroon van de afspraken gehandhaafd blijft.

 

PAROCHIEBESTUUR RK AMSTELLAND

 


PROTOCOL KERKBEZOEK IN CORONATIJD
   

TITUS BRANDSMAKERK

Als locatieraad van de Titus Brandsmakerk willen wij het kerkbezoek in de periode dat het coronavirus actief is als volgt regelen.

Vanaf 5 juli mogen we met 100 mensen samenkomen, maar dat kunnen we in onze kerk niet waarmaken met anderhalve meter afstand. Daarom ontvangen we maximaal 70 parochianen.

Het belangrijkste is afstand houden en hygiëne maatregelen in acht nemen.

Aangezien er op zondag 5 juli een uitzending is van RTV Amstelveen vanuit de Titus Brandsmakerk kunt u zich niet aanmelden voor deze viering. Aanmelden bij een van de andere kerken van RK Amstelland is wel mogelijk.

Vanaf zondag 12 juli kunt u in de Titus Brandsmakerk weer een viering bijwonen.

U kunt zich hiervoor telefonisch (020 - 6416301), of per

e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via de formulieren die in de kerk liggen,

aanmelden voor een viering in de Titus Brandsmakerk.

Bij aanmelding zal u gevraagd worden naar:

Naam, telefoonnummer, e-mail adres en het aantal personen waar u mee naar de viering komt. Tevens wordt u gevraagd of u op dat moment last hebt van ziekteverschijnselen.

Deze gegevens moeten wij 2 maanden bewaren om in geval van een mogelijke besmetting direct te kunnen zien met wie betrokkene in aanraking kan zijn geweest. Na deze 2 maanden worden de gegevens vernietigd.

Nadat u zich hebt aangemeld voor de viering meld u zich op zondag bij de kerkdeuren. Houdt afstand.

Bij binnenkomst kan op verzoek in de kapel een kaarsje worden aangestoken bij Maria.

Kapstokken zijn buiten gebruik en jassen dienen meegenomen te worden naar de zitplaats.

 Er wordt u een zitplaats aangewezen. Zitplaatsen worden rij per rij opgevuld van voor naar achter; het is dus niet mogelijk om zelf een zitplaats uit te zoeken.

 De looppaden zijn voorzien van vloermarkeringen op anderhalve meter onderlinge afstand. Die afstandsaanduiding moet gerespecteerd worden bij het betreden en verlaten van kerk en ook bij het ter communie gaan.

U wordt verzocht rij voor rij ter communie te gaan. De voorganger zal op een voor ieder apart schaaltje een hostie neerleggen en u wordt verzocht een hostie af te nemen van een van deze schaaltjes. Schaaltjes s.v.p. laten staan.

Parochianen die niet goed ter been zijn kunnen plaatsnemen op de hiervoor gereserveerde stoelen voor de doopvont waar u de communie zult ontvangen; bij de aanmelding gelieve u dit door te geven.

Tijdens de viering is er geen collecte; uw gaven kunt u bij het verlaten van de kerk in de daarvoor achter in de kerk en in de ontmoetingsruimte bestemde collectemandjes deponeren. Ook is het mogelijk om via Givt mee te doen aan de collecte. Thuis overmaken kan ook nog altijd.

Het verlaten van de kerk gaat via 2 uitgangen:

t.w. via de grote kerkdeur en via de ontmoetingsruimte. Ook hier verzoeken wij u de aanwijzingen op te volgen.

In de maand juli is het helaas niet mogelijk om na de viering een kopje koffie te drinken.

En ook van de autodienst zal nog geen gebruik gemaakt kunnen worden.

Wij zien u graag in onze vieringen.

U bent van harte welkom.

 

 

Beste parochianen,

Beste kerkgangers,

Per 1 juli a.s. gaan de deuren van onze kerkgebouwen weer open en mogen wij, pastores en vrijwilligers, u weer van harte welkom heten. Wat hebben wij elkaar gemist en wat is het fijn om elkaar weer te gaan ontmoeten en samen te vieren.

Maar we zullen toch rekening moeten houden met het bijzondere tijdperk waarin wij leven en de realiteit van het Coronavirus. Zo zal ook het kerkbezoek een aantal regels en beperkingen hebben. Op alle locaties is in de afgelopen tijd hard gewerkt om een op maat uitgewerkt protocol af te spreken. Per locatie is de situatie natuurlijk verschillend en wij verwijzen voor de afzonderlijke informatie graag naar de eigen communicatiekanalen van de locaties.

Hieronder zetten we voor u bij elkaar wat voor alle locaties van toepassing is.

De richtlijnen van de overheid maximeren het aantal bezoekers per 1 juli voor een samenkomst als een kerkdienst tot 100 personen. Dat aantal is vrijwel nergens in onze locaties haalbaar, want tegelijkertijd blijft de anderhalve meter afstand op elk moment vereist. Alle gebouwen worden daar momenteel op ingericht, hetgeen betekent dat er minder zitplaatsen zijn.

Wanneer u de (zondag)viering in een bepaalde locatie wilt bijwonen, moet u zich bijna overal eerst van te voren aanmelden. U treft verderop een lijstje aan hoe dit per locatie geregeld is.

Wij raden u aan zeker 20 minuten eerder naar de kerk te vertrekken dan anders, gezien de tijd die het uitvoeren van de afspraken extra zal kosten.

Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd of u koorts heeft of verkouden bent. Dit is een verplichte vraag voor ons, maar wij nemen natuurlijk wel aan dat iedereen in geval van klachten voldoende verantwoordelijkheid neemt om niet te komen.

Bij een ‘nee’ op de vraag, kunt u uw handen desinfecteren met gereedstaand materiaal en zal iemand u verder de weg naar uw stoel wijzen. De beschikbare zitplaatsen zullen hiertoe gemarkeerd zijn.

Er is geen garderobe beschikbaar en u moet uw jas dan ook bij u houden. We adviseren u thuis nog naar het toilet te gaan, maar voor hoge nood zijn de WC’s op de locaties beschikbaar. Wel vragen we u zowel voor als na gebruik de bril te reinigen met een hygiënisch doekje (ligt gereed) en bij het doortrekken de klep gesloten te houden.

Uw liturgieboekje ligt al op uw stoel en wordt dus niet bij binnenkomst uitgereikt.

We geven elkaar geen hand bij de vredeswens en ook de communie zullen wij op een andere manier aan u uitreiken. Gevraagd wordt om bij het maken van het kruisteken het lichaam niet aan te raken. Voor de collecte worden geen mandjes of schalen doorgegeven; deze staan achterin de kerk. Per viering wordt meegedeeld wanneer en hoe u kunt bijdragen aan de collecte. Digitaal blijft altijd mogelijk.

Helaas is elke vorm van samenzang verboden. De koren zijn zeker de eerste maanden niet bij de vieringen. Een paar cantores en een organist of pianist verzorgen de muzikale omlijsting, maar er mag niet worden meegezongen.

Na de viering verlaten wij de kerk op dezelfde wijze van achter naar voor. Gaat u niet zelf lopen; er zijn mensen aanwezig om het verlaten van de kerk in banen te leiden. Helaas is het koffiedrinken na de viering in geen van de locaties nog mogelijk.

Voor de maand juli hebben wij besloten, ondanks de hernieuwde openstelling van de kerkgebouwen, ook wekelijks een online Eucharistieviering aan te bieden. Veel van onze wat oudere parochianen vinden het misschien nog te risicovol om zelf naar de kerk te komen en op deze wijze kunnen wij misschien ook parochianen bereiken waar de gewenste locatie al vol was.

In de locaties waar de online uitzending wordt opgenomen, zal de kerk niet open zijn voor publiek. De logistiek van deze opnames en de technische bijkomstigheden maken dat erg ingewikkeld.

Voor het moment zijn de online uitzendingen op 5 juli gepland in de Titus Brandsma, op 12 juli in de Goede Herder, op 19 juli in de H.Geest/Urbanus Bovenkerk en op 26 juli in de Augustinus. Op deze data is er in de betreffende locatie dus uitsluitend een tv opname van de viering.

Wie weet een mooie gelegenheid om eens elders naar de kerk te gaan. Daarom ook vindt u alle informatie voor reservering van uw kerkbezoek hierbij.

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen. Maar als kerk vinden wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we dat u zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we weer als gelovige gemeenschap samen mogen komen.

Wij kijken naar u uit!

Met hartelijke groet,

Uw pastoresteam,

Pastoor-Deken Ambro Bakker s.m.a.

Pastoor-Deken Eugène Jongerden

Pastor-diaken Paul Koopman

Pastor-diaken Eugène Brussee

Pastor Dea Broersen.

  

Locatie

Mistijden

Tel.nr.

reserveringstijden

Augustinus

Zaterdag 19.00

Zondag 10.30

020-646 06 83

t/m 24 juli en vanaf 17 aug

Ma, woe, don, vrij 10.00–13.00;   di 14.00–17.00

Augustinus

Periode 27-07 t/m 16 aug:

020-646 15 85

Uitsluitend dinsdag en vrijdag van 16.00 – 18.00

H.Geest/

St.Urbanus

Zondag 10.30 NDC

020-641 32 33

Maandag tot en met vrijdag 10-12 uur

Goede Herder

Zondag 10.30

020-672 40 14

Op vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 11.00 en 13.00

Titus Brandsma

Zondag 10.15

020-641 63 01

Of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag tot en met vrijdag

St.Urbanus Ouderkerk

Zondag 10.00

Zondag voor de viering

Hier vindt voorafgaand aan de viering registratie plaats in de hal van de kerk.

Adressen:

 • St. Augustinus

Amstelveenseweg 965

1081 JG AMSTERDAM

 • H.Geest/St.Urbanus Bovenkerk

Noorddamcentrum, Noorddammerlaan 124

1187 AG AMSTELVEEN

 • De Goede Herder

Van Boshuizenstraat 420

1082 BA AMSTERDAM

 • Titus Brandsma

Westelijk Halfrond 1

1183 HN AMSTELVEEN

 • St.Urbanus Ouderkerk

Rondehoep oost 31

1191 KC OUDERKERK AAN DE AMSTEL

 

 

WOORD TER BEMOEDIGING

Beste parochianen, wij leven in een onzekere tijd. Het corona­virus lijkt de samenleving tot stilstand te brengen. Veel mensen maken zich zorgen. Op dit moment leeft veel onzekerheid: hoe­veel mensen zullen ziek worden, hoeveel mensen zullen door het virus sterven, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus voor de werkgelegen­heid en onze bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord op krijgen.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben de Nederlands bisschoppen een moeilijk besluit genomen. In het weekend worden in onze kerken, tenminste tot het einde van deze maand maart geen publieke liturgische viering meer gehouden. De eredienst aan God mag toch geen bron van besmetting worden. Maar deze maatregel heeft ook een andere kant. Het nodigt ons ook uit om op andere manieren onze verbondenheid met elkaar en met de Heer gestalte te geven. Wij stellen het heel erg op prijs dat de lokale omroep Amstelveen ons de gelegenheid geeft om zondagmorgen thuis deze viering te kunnen bijwonen. De eucharistievie­ring, waarin ondergetekende en pastor Dea Broersen voorgaan in het Noorddamcentrum, is niet toegankelijk voor parochianen, maar de mogelijkheid om met alle katholieke locaties van Amstelland via de tv in een en dezelfde viering met elkaar verbonden te zijn, zal bijdragen tot een toenemende verzustering en verbroedering.

In deze viering willen wij in het bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunnen wij veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij, ook in deze tijd, elkaar nabij blijven, en er vooral zijn voor hen die er alleen voorstaan. Wij hopen en bidden dat wij ons veilig mogen blijven voelen bij elkaar en bij de goede God. In Christus toont God zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijven wij daarom bijzonder met elkaar verbonden. Namens het pastoresteam en de leden van ons parochiebestuur wensen wij u een zorgzame tijd toe. En wij wensen u zondag ook een hartelijke inspirerende viering die vooral in het teken zal staan van de Derde Zondag van de Veertigdagentijd, waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen Jezus en een publieke vrouw bij de bron.

Deken Ambro Bakker s.m.a.

Deken van Amsterdam

Pastoor RK Amstelland

 

 

Beste mensen,

We hebben te maken met heftige en ingrijpende situaties, wereldwijd, en ook in de Neder­landse maatschappij en het kerkelijk leven. De bisschoppen hebben zich gebogen over de ge­volgen voor de gelovigen in ons bisdom en is de volgende communicatie hier vanmorgen over uitgegaan.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wij­zen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uit­vaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorko­men en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maat­regelen, die op 28 febru­ari al werden afgekondigd, blijven van kracht

 • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehou­den aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast;
 • Vormselvieringen en presentatievie­ringen voor communicanten worden afgelast;
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen;
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Tv-mis en Gebed

De bisschop­pen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria doordeweeks een Eucharistievie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend wordt een Eucharistieviering uitgezonden op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

LIVE VANUIT HET NOORDDAMCENTRUM

De viering op zondag 15 maart om 10.30 uur in het Noorddamcentrum, locatie H. Geest/H. Urbanus, zal tevens live te volgen zijn door de geweldige medewerking van RTV Amstelveen. De viering zal plaatsvinden zonder publiek, en te volgen zijn op de televisiezender van RTVA, Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO 1), T-Mobile 806 en de stream op de voorpagina van rtva.nl. Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen.

Namens Pastorale team en Parochiebestuur,

Ambro Bakker s.m.a.

Deken van Amsterdam

Pastoor van RK Amstelland

 

  

Nieuw jaars toespraak 2020  pastoor Eugene Jongerden

Brug slaan, bruggen bouwer Over de brug.

Een nieuw jaar ligt er voor ons. De afgelopen dagen is er een brug geslagen van het ene jaar 2019 naar het nieuwe jaar 2020. Wanneer je de brug letterlijk visueel voor je geest haalt dan is in mijn beleving de ene zijde langer dan de andere zijde. De zijde van het bekende is langer omdat dat de zijde is van het afgelopen jaar of jaren, het verleden, om het zomaar uit te drukken. De andere zijde is net aan aan de overkant maar er moet verder nog een weg afgelegd gaan worden in het verlengde van de overzijde van de brug. Op dat punt staan wij nu met elkaar en samen gaan wij de weg in het nieuwe aanleggen. Maar hoe gaan we verder en wat nemen wij mee van het verleden aan positieve inzichten voor het heden.

Wat we zeker meenemen is de uitslag van de enquete die wij vorig jaar op dit tijdstip hebben gedaan. Deze uitslag is met bestuur , pastores en locatieraden afgelopen jaar besproken. Er is het afgelopen jaar met pastores en bestuur en locatieraden gezamenlijk een afspraak gemaakt dat we de komende 3 jaar zullen gaan werken naar een nog grotere samenwerking van de 5 locaties. Dit is mede nodig omdat we toe willen naar een situatie waarin we beschikken over een grote kerk, geflankeerd door een beperkt aantal kleinere kerkgebouwen. Op deze manier willen we binnen 1 gemeenschap het pastoraat van nabijheid vorm gaan geven. Gemeenschapsvorming over de grenzen van de huidige locaties en tegelijkertijd die pastorale nabijheid organiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Olievlekgroep, die voor onze vrijwilligers op dit moment een bijeenkomst aan het voorbereiden is op 29 februari a.s.

Bestuur en pastores willen graag een andere naam gaan geven aan onze parochie Amstelland. Parochie Amstelland is nu nog een naam van een territorium aanduiding. Maar het is gebruikelijker dat we een parochie noemen naar bijvoorbeeld een heilige. Aan en door die heilige zouden wij dan ook kunnen werken aan een spiritualiteit en identiteit die zo eigen is aan die heilige, binnen onze parochie. Mocht u overigens ook nog ideeën hebben voor een naam van onze parochie u kunt dit altijd aan ons doorgeven.

Op het gebied van catechese gaan we door op met de ingeslagen weg. Het vormselproject zal voor de hele parochie weer georganiseerd gaan worden. Het eerste communieproject zal dit jaar 3 projecten zijn, 1 voor de Augustinus, 1 voor Titus Brandsma locatie en Urbanus Bovenkerk en een project voor Urbanus Ouderkerk. Daarnaast zijn we begonnen aan een nieuw initiatief Bid en Breakfast, voordat de viering begint komen wij op zondagmorgen bij elkaar om met gezinnen te ontbijten en daarna ons voor te bereiden op de viering. De frequentie is gemiddeld 1 keer in de 6 weken. Ook worden er in onze parochie nog diverse Bijbelcursussen georganiseerd en is er aandacht voor individuele volwassen catechese gesprekken,

Op het gebied van de liturgie willen wij het komend jaar meer gaan samenwerken met de locaties, ook op het gebied van vieringen, woord en gebedsdiensten olv parochianen. Een mooi voorbeeld hiervan is de viering: Heel Amstelland zingt, en we hopen dat ook andere voorgangers van andere locaties zich hierbij willen gaan aansluiten en dat deze vorm van vieren ook met een bepaalde regelmaat kan plaatsvinden. We zijn gelukkig nu nog gezegend met de inzet van veel emeriti priesters maar het is goed om ook al wat vooruit te gaan kijken. Op 27 januari zal er overigens een avond georganiseerd worden over Liturgie en haar diverse vormen.

De PCI en de MOWA zijn twee zelfstandige organen in onze parochie die veel werk verzet achter de schermen. De MOWA is zeer actief in de sterke liturgische tijden van het jaar de advent actie en de vastenactie in de veertigdagentijd. De PCI verzorgt oa wekelijks voedselpakketten aan bijvoorbeeld aan de we are here groep en ook aan individuele noodlijdende situaties wordt aandacht geschonken.

Dit jaar zal er begonnen worden met de herbouw van de Urbanuskerk Bovenkerk. Olv van aannemer Nico Bont en architect Cor Bouwstra en een bouwcommissie hopen we met elkaar dat er weer een fraai kerkgebouw wordt gebouwd.

Ook zal in de Urbanuskerk Ouderkerk de fundering van de vloer op een eenvoudige wijze hersteld worden.

De Augustinuskerk heeft weer mooie verlichtende klokwijzerplaten op de toren en is zo een baken van licht en tijd geworden. Dit is voor de kerst vorig jaar in gereedheid gebracht. Een mooie actie is daarvoor gevoerd met een mooi financieel resultaat.

De Titus Brandsma kerkgebouw heeft in november haar 50 jarig bestaan van dit gebouw gevierd en tijdens deze jubileumviering is er de urn van as van de slachtoffers van het kamp Dachau geplaatst bij het Titus Brandsmabeeld. Het komend jaar zal er een boekje verschijnen bgv dit jubileum.

Voor de locatie de Goede herder zal het dit jaar een jaar gaan worden van, denk ik, hoe verder zonder een eerst aanspreekbare pastor, nu pastor Phil Kint is uitgevallen. Als team van pastores willen wij zoveel mogelijk ondersteuning bieden en geven maar er zal ongetwijfeld wel het een en het ander gaan veranderen.

We vragen nu alvast uw aandacht voor het volgend initiatief. Christenen worden wel mensen van de weg genoemd. Pelgrimeren is een oud begrip we kennen bijvoorbeeld ook veel pelgrims psalmen. Het op weg gaan of onderweg zijn maakt je als mens anders, loskomen van het vertrouwde en openstaan voor het nieuwe. Dit jaar zal er een parochiepelgrimage, oftewel parochiereis georganiseerd worden naar het land Israel om zo het land van Jezus te verkennen. De reis zal zijn van 18 november tot en met 26 november a.s. Vanuit ons pastoresteam zullen er in ieder geval 2 pastores, Dea en Ik, meegaan als begeleiding. Wij hebben er nu al ontzettend veel zin in en kijken er naar uit. Uiteraard ontvangt u de komende maanden hierover meer informatie.

Samen op weg misschien ook wel met geestrijke woorden van een psalm in ons achterhoofd en ik citeer een gedeelte uit psalm 119

Wijs mij Heer, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe.                                        Geef mij inzicht en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart.

Laat mij het pad gaan van uw geboden,  dat is mij het liefst

Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naarwinstbejag.

Houd mijn ogen af van wat leeg is,   laat mij uw wegen gaan en leven.                                                                                                                                    

Kom uw belofte aan uw mensen na,  dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn.

Houd spot van mij af: die beangstigt mij                                                                                                                           

maar uw voorschriften maken mij gelukkig.  Hoe  verlang ik naar uw regels,                                                                                                                                       

 doe mij leven in uw gerechtigheid.

Samen de brug over naar het nieuwe jaar 2020. Dat samen zijn wij allemaal, pastores, bestuur, vrijwilligers, parochianen, belangstellenden. Met elkaar vormen wij de parochie Amstelland.

Vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft het bestuur voor het eerst een bijzondere penning gegeven aan een vrijwilliger die zijn taken neerlegde in het bestuur, dat was toen Ralph Ferouge, hij is gelukkig nog steeds als vrijwilliger penningmeester van de begraafplaats Buitenveldert. Een week later hebben vorig jaar, ook zo’n penning gegeven aan Edwin Barentsen die stopte als coördinator binnen de geloofslocatie van Bovenkerk.

Dit jaar mag ik namens het bestuur een penning gaan overhandigen aan een vrijwilliger die op heel veel gebieden en terreinen zich inzet. Zowel muzikaal als op bouwzaken. Op muzikaal gebied zingt hij ook in andere kerkgebouwen in onze parochie maar hij is ook lid van het Latijns Parochiekoor. Op het gebied van bouwzaken weet hij alles over het rioleringstelsel, de kolommen aan de buitenzijde van de Augustinuskerk, de plattegronden, hij heeft een aantal jaar geleden de keuken van het parochiecentrum gerenoveerd en voor onze parochie heeft hij het meerjaren onderhoudsplan van de Augustinuskerk gemaakt.

Hij heeft in het parochiebestuur gezeten van de Augustinuskerk vanaf 2009 tot aan de fusie en daarna is hij verder gegaan in het locatieteam. Hij is actief binnen het bestuur van de begraafplaats Buitenveldert. Hierin komt zijn dossierkennis ons allen goed van pas, hij weet alles over het project Zuidas en de herinrichting bijvoorbeeld van de Fred Roeskestraat.

Hij is betrokken bij Caritas Amstelland ook daar kunnen ze een beroep op hem doen voor diverse hand en spandiensten.

Verder staat hij eigenlijk altijd klaar om praktische zaken te regelen, een echte doener die dag en nacht klaar staat voor iedereen.

Beste Ton Vonk met heel veel plezier en vreugde wil ik jouw namens de parochie deze penning overhandigen. Daarbij onze dank uiten voor je enorme inzet en daarmee ook middels jouw alle vrijwilligers bedanken.

 

 

                                       ----------------------------------------

 

GEDICHT

 

LUISTEREN NAAR DE STILTE VAN JE HART

 

"Luister naar de stilte van je hart,

want dáár zal God met je spreken."

Maar waar zít dit plekje dan?

In dit hart met zijn gebreken?

 

Stilte zoek ik in mijn hart,

tussen de drukte van alledag.

Maar ik vind de stilte níet.

Ik bid, dat ik het vinden mag.

 

Want mijn hart zingt U lof en dankt U steeds:

het houdt niet óp U te prijzen.

Er ís géén stilte in mijn hart,

ik krijg het gewoon niet tot zwijgen.

 

Maar zit hierin juist niet de stilte van het hart:

In het erkennen en roemen van de Heer?

Want zó maakt God mij bewust Zijn Weg te gaan

en spréékt dus tot mij .... keer op keer !!

 

Ik heb de stilte van het hart 

zojuist dus tóch gevonden.

Een stilte van woorden God ter eer

houdt mij met Hem verbonden.

 

 

 

 

Ziekenzalving vrijdag 1 februari 2019

Werd in vroeger tijden de ziekenzalving ervaren als het sacrament van de stervenden en werd er vaak dus zo laat mogelijk mee gewacht om dit sacrament te ontvangen. Heden ten dage spreken wij over de ziekenzalving, of het sacrament der zieken, en hoeft er dus niet mee gewacht te worden tot het laatste moment.

De oorsprong van dit sacrament komt voort uit het evangelie. Het evangelie getuigt duidelijk van de lichamelijke en geestelijke zorg van Jezus zelf voor de zieken en van zijn opdracht aan al zijn volgelingen dezelfde aandacht aan de zieken te besteden. Vooral het sacrament van de ziekenzalving, door Christus ingesteld en in de brief van de heilige apostel Jakobus aanbevolen, wijst op deze bijzondere zorg. Vandaar nam de kerk de gewoonte aan door de zalving en het gebed van de priesters haar zieke leden toe te vertrouwen aan de lijdende en verheerlijkte Heer, opdat Hij hen zou bijstaan. Wie ernstig ziek is heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daarom heeft Christus de gelovigen die door ziekte worden bezocht, het sacrament van de ziekenzalving geschonken als een krachtige hulp in de nood.

Wat gebeurt er tijdens de ziekenzalving? Er wordt een stukje uit de bijbel voorgelezen en na de handoplegging door de priester en het gebed wordt de zieke gezalfd met olie, door Gods zegen geheiligd.

We mogen geloven dat door dit sacrament de zieke gesterkt wordt door de genade van de heilige Geest. Het geeft de zieke hulp en steun en het schenkt hem hoop en vertrouwen.                              Zelf spreek ik ook weleens van het sacrament van bemoediging. Voor de zieke wordt gebeden om moed en vertrouwen en voor de naaste, de laatste fase van het leven van de zieke, met elkaar, op een zo waardevolle manier te beleven en daar is ook moed en kracht voor nodig.

Voor wie is de ziekenzalving bestemd?

Voor mensen die ernstig ziek zijn en waarvan men verwacht dat de overgang van leven naar dood op termijn zal gaan gebeuren.                                                                                                                                             Verder aan bejaarden mensen, mensen die gaan ervaren dat hun krachten afnemen in het dagelijkse leven of mensen die voor een grote zware operatie staan. Ook is het goed te weten dat dit sacrament herhaald kan worden wanneer de zieke na de zalving weer beter wordt of wanneer tijdens de ziekte de toestand verergert.

Belangrijk voor u te weten is om tijdig contact op te nemen met een van de priesters van onze regio, wanneer u dit sacrament individueel wilt ontvangen. Dit voorkomt eventuele panieksituaties.

Maar u bent ook van harte welkom op vrijdagmorgen 1 februari om 9.00 in de Titus Brandsmakerk voor de gemeenschappelijke ziekenzalving. In deze viering zal ik samen met diaken Paul koopman voorgaan.

Van harte welkom!

                                                                             Pastoor Eugene Jongerden

 

 

Nieuwjaarstoespraak Ad Verkleij; vice-voorzitter RK Parochie Amstelland

Zondag 6 januari 2019 Titus Brandsmakerk

Tijdens de mis vanochtend heeft onze pastoor al aangekondigd dat ik ook iets zou gaan zeggen vanuit het parochiebestuur . Dat zou moeten gaan over verleden en toekomst.Ik ga me daarbij beperken tot enkele hoofdlijnen, want er is heel veel gebeurd, en ik vrees dat ook volgend jaar weer een druk jaar zal worden.

Toekomst: Krimp en vernieuwing

De continue uitdaging voor ons bestuur blijft elk jaar weer: onze gemeenschap voor te bereiden op onze gezamenlijke toekomst. Ik formuleer dat graag als: “Hoe dragen we alles wat ons dierbaar is in onze kerk over aan volgende generaties” Dat is ons perspectief.

Dat perspectief staat hoe dan ook in het teken van krimp. Recente onderzoeken wijzen op verdere afname van het aantal gelovigen. Sommige kranten brengen met een zeker satanisch genoegen die conclusie keer op keer naar buiten. Gelukkig zijn er ook tegengeluiden die juist wjjzen op toenemende belangstelling voor spiritualiteit en zingevingsvragen. Ik blijf ervan overtuigd dat wij deze mensen vanuit onze christelijke traditie heel veel waardevols te bieden hebben. Maar dat zal wel op een andere wijze moeten gebeuren dan via traditionele kerkgang op zondagochtend.

Het grootste risico voor ons in Amstelland is dat we zo veel mogelijk en zo lang mogelijk het bestaande in stand willen houden en daardoor niet aan die noodzakelijke vernieuwing toekomen. Vijf min of meer zelfstandige locaties, met eigen vieringen, liefst met eigen pastores, eigen koren, en eigen vrijwilligers die allen zeer zijn toegewijd aan de eigen locatie. Tegelijkertijd weten we dat de levensvatbaarheid van dit model op haar einde loopt en de noodzakelijke vernieuwing in de weg zit.

We dreigen roofbouw daardoor roofbouw te gaan plegen op onze pastores en op een beperkt aantal kernvrijwilliger. Het blijkt ook steeds moeilijker om nieuwe vrijwilliger te vinden die de organisatorische taken op de locaties kunnen overnemen. En ook financieel is het niet lang houdbaar. We worden dus steeds kwetsbaarder.

Ja, er komen in toenemende mate gesprekken op gang tussen de locaties. Onze pastoraal opbouwwerkster Dea Broerse is daar het afgelopen jaar volop mee bezig geweest en daarmee is een basis gelegd voor verdere samenwerking , vooral op praktisch gebied. Dat is op zich mooi, maar niet voldoende voor een stabiele toekomst. In de laatste coördinatorenvergadering kwam dan ook terecht de vraag naar het bestuur om duidelijk lijnen naar de toekomst uit te zetten, ook voor wat betreft de locaties, prioriteiten te stellen en daarbij duidelijke keuzes te maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als wij wisten wat een wijze beslissing was, dan hadden we die al wel genomen. Maar die keuzes worden nu wel steeds urgenter.

 

Beleidsplan

Het komende jaar willen we daarom de contouren van ons beleidsplan aangeven. Daarin komt een analyse van wat voor soort parochie we in de toekomst willen zijn, met nadruk op pastoraat van de nabijheid. Vanuit die visie willen we ook een met een voorstel komen over welke kerkgebouwen we in de toekomst nodig hebben. Let wel: het doel is dus niet het sluiten van gebouwen! Het doel is wat ons betreft het creëren van omstandigheden waarin we “alles wat ons dierbaar is over kunnen dragen aan volgende generaties” en van daaruit te bezien welke gebouwen we in de toekomst nodig hebben.

Een commissie vanuit het bestuur is bezig om scenario’s voor te bereiden om daarmee inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de consequenties van sluiting van kerkgebouwen. Daartoe dient ook de enquête die momenteel wordt uitgezet onder de kerkgangers op verschillende locaties. GertJan Zijp is samen met de bouwmensen op locatie hard bezig met mjo’s, zodat we ook weten wat kosten van de gebouwen zijn in de toekomst. We hopen dat we voor de zomervakantie een dergelijk contourenplan kunnen vaststellen.

 

Waar staan we nu al?

We beginnen niet opnieuw; een deel van die contouren voor de toekomst is wel duidelijk. Laat ik daarom in het kort aangeven waar we nu, begin januari 2019 staan.

1.  Vanaf 1 januari behoort de Urbanus in Ouderkerk nu ook in bestuurlijk          opzicht tot onze parochie. We hebben dus nu ook formeel 5 locaties: de Augustinus, de Goede Herder, die in 2018 50-jaar bestond, de Titus Brandsma; de Heilige Geest/Urbanus Bovenkerk en de Urbanus in Ouderkerk. Graag wil ik op deze plaats de inmiddels oud-bestuurders van Ouderkerk: Alfred Schwegler, Paul Theeuwes, Edwin Saan en Hèléne van Huizen bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en voor het in ons gestelde vertrouwen om samen verder te gaan. Het is geen afscheid want zij gaan alle vier in andere rollen in de parochie verder. In de komende weken zullen we samen met de nieuw gevormde locatieraad in Ouderkerk nog de nodige aandacht aan deze overgang schenken.

2.  Wij zijn bovendien erg blij dat Edwin Saan is overgestapt naar het parochiebestuur van Amstelland en vanaf 1 november is benoemd tot onze nieuwe penningmeester.

 3. Begin vorig jaar hebben wij in overleg met het Bisdom al aangegeven dat Bovenkerk de centrale locatie wordt in Amstelland Zuid en dat de Urbanuskerk een brede multifunctioneel karakter zou krijgen in samenhang met de plannen rond de Parel aan de Poel. De Urbanuskerk in Ouderkerk krijgt dan de eerstkomende jaren een complementaire funktie, bijvoorbeeld voor meer intieme vieringen.

4. De brand op 15 september in de Urbanus Bovenkerk was een schok voor de kerkgemeenschap en de bredere gemeenschap in Bovenkerk. De beelden van de brand en de emotionele reacties van de omstanders staan in ons geheugen gegrift. De brand dwong ons ook om opnieuw te bekijken wat we als RK kerk in Bovenkerk wilden. Er was een somber benadering die ongeveer als volgt liep: “De een zijn dood is de ander zijn brood”. We moeten toch al kerken sluiten. Dus dit een mooie gelegenheid om afscheid te nemen van het gebouw en de parochianen over te hevelen naar de andere kerken in de parochie. Gelukkig bleek voor deze aanpak weinig steun. De brand is een probleem voor de hele parochie; niet alleen voor Bovenkerk. Alle locaties bleken dan ook achter herbouw te staan en verklaarden zich bereid de Bovenkerkse gemeenschap in de tussentijd op te vangen. Die reactie is in lijn met andere reacties uit de omgeving. De brand in de Urbanuskerk heeft het gemeenschapsgevoel versterkt. De vele reacties op de brand waren voor ons hartverwarmend, en werden bovendien nog vertaald in een groot aantal sponsoracties via de Vriendenstichting. Dank daarvoor

5. De brand heeft onze visie dat de Urbanuskerk in Bovenkerk een centrale rol moet gaan spelen in Amstelland-Zuid niet veranderd. Na uitvoerig overleg met de verzekeringsmaatschappij, de gemeente, de technici, en het Bisdom is gebleken dat herstel van de kerk bouwkundig en financieel mogelijk is. Vlak voor Kerst is groen licht gekomen voor het in gang zetten van het herstel van het casco van de kerk. Parallel daaraan zullen we het gesprek voortzetten hoe we de kerk gaan inrichten om ook het multifunctionele gebruik vorm te geven. Wat mij betreft betrekken we daarbij niet alleen de Vrienden en het Wijkplatform, maar ook alle andere geïnteresseerde parochianen in Amstelland. Zo kan uit een brand toch nog iets moois ontstaan! 

We zijn ook in gesprek met de gemeenschap in Bovenkerk hoe we in de tussentijd in Bovenkerk “kerkgemeenschap kunnen blijven”, zodat ze daar na het herstel van de kerk die geplande centrale functie weer kunnen oppakken. Het zal nl nog een jaar of 2-3 duren voor we terug kunnen in Bovenkerk. At we in de tussentijd willen doen vat ik samen in een paar steekwoorden:

 • Regelmatig blijven vieren in het Noorddamcentrum, maar ook gebruik maken van de gastvrijheid op andere locaties in de parochie,
 • het onderstuk van de toren zo snel mogelijk in gebruik nemen als dagkapel en daar een mogelijkheid creëren om weer een kaarsje voor Maria op te kunnen steken.

Maar denk ook aan meer onorthodoxe activiteiten; bijv.

 • openluchtvieringen in een dakloze kerk,
 • vieringen tussen de steigers of naast de kerk, zoals recent met de levende kerststal, daar kwamen honderden mensen op af.
 • Kleine vieringen in de inmiddels bijna volledig herstelde pastorie.Met de vele enthousiaste vrijwilligers moet dat mogelijk zijn en de belangstelling voor dit soort activiteiten onder brede groepen- ouderen en jongeren- reguliere kerkgangers en buitenstaanders, is groot. Ook hier leidt brand dus tot nieuwe creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme.

Daarmee heb ik de belangrijkste bestuurlijke contouren voor 2019 geschetst.

Een vitale parochie

Ik keer nog een keer terug naar 15 september: Leo Fijen heeft die dag als laatste nog een lezing kunnen houden in de Urbanuskerk. Een paar uur later stond de kerk in brand. Leo presenteerde daar 10 punten voor een vitale parochie. Ik noem alleen de eerste drie, omdat die mij, op dit moment het meest aanspreken:

 1. Stop met klagen! Klagen heeft geen zin en legt een grauwsluier over de gemeenschap. Ik hoop dan ook dat mijn verhaal vandaag niet als klagerig is overgekomen.
 2. Blijf elkaar opzoeken. Binnen de eigen gemeenschap. Ik voeg daaraan toe: ook over de grenzen van de gemeenschap heen. Neemt u allen voor om bijvoorbeeld komende twaalf maanden 2 of 3 keer een andere locatie in Amstelland te bezoeken. Spreek met elkaar af om dat te doen. Dat is leerzaam!
 3. Doe de deuren van de kerk open en zoek contact met de lokale samenleving. Ik zie dat met name in Ouderkerk en Bovenkerk volop gebeuren en daar tot nieuw elan leiden.

Zo heeft hij er nog zeven. Ze staan op de website van de locatie Bovenkerk. Wellicht moeten we daar met bestuur, pastores en parochianen maar eens een inspiratiebijeenkomst over organiseren!

 

Afscheid Guide Smit en Ralph Ferouge

Voor ik kom tot een afsluiting moet ik nog één ding doen. Dat doe ik met gemengde gevoelens. Vier en half jaar terug heeft de bisschop het bestuur van de parochie benoemd voor een periode van vier jaar. Medio vorig jaar hebben Guido Smit en Ralph Ferouge gezegd geen herbenoeming te willen aanvaarden. Van Guido nemen we in kleine kring afscheid. Guido gaat in de Heilige Geest/Bovenkerk verder als ambteloos vrijwilliger.

Vandaag nemen we hier wel afscheid van de eerste penningmeester van Amstelland.

Beste Ralph

Bij de vorming van het eerste bestuur van Amstelland was jij voor mij een relatieve nieuwkomer. Ik kende jouw voorganger want die had alle fusiebesprekingen bijgewoond, maar op een of andere manier heeft Ambro Bakker jou weten te strikken voor het parochiebestuur. Jij had je sporen blijkbaar verdiend in de Augustinus. Je was binnen het bestuur de enige met een zakelijke achtergrond, en nog wel op de Zuid-as. Ik heb altijd bewonderd hoe je die twee werelden hebt kunnen combineren. Je gevleugelde uitdrukking was: ”Als we dit vanuit een zakelijk perspectief zouden bekijken, zouden we dit geheel anders doen. Maar ja dit is een kerk met vrijwilliger, en daar loopt het nu eenmaal anders”. Ongeacht je drukke baan wist je ingewikkelde de personeelsproblemen op te lossen of evenzo ingewikkelde contracten te laten beoordelen. Je hebt er ook voor gezorgd dat er een geweldige hoeveelheid achterstallig onderhoud mbt jaarafsluitingen en jaarafrekeningen is weggewerkt. Dat ligt nu allemaal bij het bisdom. Ook binnen het bestuur had je een kalmerende functie. Nooit de zaak op de spits drijven maar zachtjes meeduwen in de goede richting. Dank daarvoor.

De Parochie RK Amstelland beschikt sinds vorig jaar over een eigen onderscheiding in de vorm van een plaquette en een oorkonde. Deze plaquette wordt toegekend aan mensen met een uitzonderlijke staat van dienst voor de parochie. Ik vind het een eer om deze plaquette voor de eerste maal in zo’n grote bijeenkomst aan Ralph te mogen uitreiken, samen met de oorkonde.

Het interessante is dat er in de criteria voor deze onderscheiding expliciet staat dat uitreiking niet beperkt wordt tot mensen die afscheid nemen, maar ook tussentijds mag worden toegekend. Dus het feit dat jij binnen de Augustinus je schouders blijft zetten onder de begraafplaats staat uitreiking niet in de weg. Heel veel dank.

Toost

Dames en heren, genoeg gepraat. Ik wens u allen graag een inspirerend en enerverend 2019 toe. We gaan samen aan de slag om er iets moois van te maken.

Ad Verkleij

 

------------------------------------

Nieuwjaars toespraak Amstelland 2019

door pastoor E. Jongerden

Op deze nieuwjaarsreceptie wil ik u eerst van harte een Zalig Nieuwjaar 2019 toewensen onder de liefdevolle zegen van God.

Een nieuw jaar ligt er voor ons, de bladzijden van 2019 zijn nog onbeschreven en wij allemaal zullen weer een stukje geschiedenis gaan maken in het nieuwe jaar. Fijn dat u nu allemaal gekomen bent om gezamenlijk deze bladzijde van 6 januari invulling te geven. De overgang van 2018 naar 2019 nodigt ons ook uit om even stil te staan bij het jaar van 2018. Op de vorige nieuwjaarsviering zijn we met de presentatie van pastor Dea Broersen met elkaar het jaar goed begonnen. Het team bestaat dan uit deken pastoor Ambro Bakker, de diakens Koopman en Brussee, pastor Dea Broersen en ik zelf. Plannen werden gesmeed. De coördinatoren van onze 5 locaties zijn met een bepaalde regelmaat bij elkaar gekomen om bij te dragen aan een intensievere samenwerking. Mede dankzij de inzet ook van emeritipriesters kreeg het liturgierooster een mooie invulling. We kunnen spreken van prachtige eerste communievieringen en een indrukwekkende vormselviering. Ons jongerenplatform groeit met diverse activiteiten; zo hebben we afgelopen november groots Halloween gevierd, in de goede zin des woords. Ik denk terug aan alle vieringen in de weekenden met medewerking van diverse koren. Ik denk ook terug aan alle individuele vieringen van geloof en troost daar waar er verdriet was, of blijdschap en vreugde bij dopen en huwelijken en jubilea.

Toch was er ook minder prettig nieuws. Halverwege het jaar kregen wij te horen dat het niet zo goed ging qua gezondheid met pastoor-deken Ambro Bakker. Nog steeds doet hij het noodgedwongen kalmer aan maar gelukkig gaat het beter met hem. Vooral dankzij de inzet van collega Thom Klawer en vrijwilligers kon het liturgierooster in de Augustinus toch ingevuld worden.

En natuurlijk denken we aan de verschrikkelijke brand op 15 september j.l in die mooie Urbanuskerk in Bovenkerk. Niet alleen voor Bovenkerk is dit een intens tragisch gebeuren geweest , dit heeft onze gehele parochie diep getroffen.

Onze vice voorzitter Ad Verkleij zal straks in zijn toespraak hier verder bij stilstaan.

Als team van pastores overzien wij het pastorale veld in de deelvelden Liturgie, Catechese, Diaconie Opbouwwerk, Nabijheid. Om in de beeldspraak van de drie wijzen uit het Oosten te blijven: met pastorale geschenken aan onze gemeenschap en daarbuiten. Geschenken van eredienst, verdieping en dienstbaarheid.

Met de inhoud van deze deelvelden willen wij krachtig vormgeven aan onze RK parochie Amstelland.

We komen samen in onze locaties om Hem te ontmoeten in Woord en Gebed en Sacrament. Het afgelopen jaar hebben wij een andere vorm van liturgie geïntroduceerd in de vorm van een Woord en gebedsdienst waarin vrijwilligers kunnen voorgaan. Het komend jaar zullen wij meer mensen gaan vragen om dit te willen gaan doen. Denk ook aan bijvoorbeeld bij het voorgaan in uitvaartvieringen.

Een kerk, een geloofsgemeenschap heeft de taak dienstbaar te zijn conform de opdracht in het Evangelie en uitspraken van Jezus zelf. Hij zegt immers: Alles wat Gij doet voor de minsten der mijnen, hebt Gij voor mij gedaan. De werken van barmhartigheid, open staan voor, klaar staan voor mensen die een beroep op ons doen, dichtbij en veraf. Met verschillende acties zijn wij als parochie betrokken bij het wel en wee binnen onze samenleving en daarbuiten. Een prachtig nuttig geschenk ten dienste aan elkaar.

Een mens is nooit te oud om te leren. Leren doen wij iedere dag, in kennis en ervaring, in ontmoeting met elkaar. In onze parochie zijn we op veel verschillende manieren actief in de catechese. Denk aan alle scharniermomenten van het leven, dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk. Daarnaast ook inhoudelijke en verdiepende bijeenkomsten zoals de alpha en beta cursussen. Wat meer in opkomst is, zijn de thematische bewustwordingsavonden. Afgelopen jaar stonden wij stil bij ”Ik en mijn leven”; een indringende reeks avonden over leven en levens beëindiging.

En zo proberen wij hier in ons mooie Amstelland te bouwen aan een stukje koninkrijk, Zijn en ons koninkrijk. Lang niet alles kan in de toekomst op elke locatie gebeuren en ook de komende tijd zullen wij nog meer de krachten moeten gaan bundelen. Hoe dit komt? Enerzijds vergrijzing zowel in kerkbezoek als in vrijwilligers, anderzijds hogere kosten aan onderhoud die wij moeten maken om alle gebouwen in stand te houden.

Een andere gebeurtenis die ons en dan bedoel ik met name de Urbanuslocatie Ouderkerk en het parochiebestuur Amstelland heeft bezig gehouden is de fusie tussen beiden. Onze bisschop heeft dit per decreet op 1 januari j.l. bekrachtigd. Dit betekent dat Ouderkerk aan de Amstel officieel tot onze parochie behoort en onze parochie nu uit 5 kerklocaties bestaat.

Beste mensen, met elkaar gaan wij geschiedenis maken in het jaar 2019. We hebben elkaar nodig en wij staan voor een aantal beslissingen. Door het met emeritaat gaan van pastor Adolfs en door de ziekte van pastoor deken Bakker worden wij genoodzaakt nog serieuzer naar ons liturgierooster te kijken. We zullen krachten moeten gaan bundelen, misschien moeten wij snoeien,maar weet dat na iedere snoeiperiode er weer mooie loten kunnen ontstaan. Voorop blijft staan dat wij elkaar nabij willen zijn, er willen zijn voor mensen die gevraagd of ongevraagd een beroep op ons doen. 

 Bidden wij om de Geest van vertrouwen en verbondenheid met elkaar. Dat we met respect en eerbied met elkaar om gaan.

Zo ook de wijzen uit het Oosten deden, zij zijn het toonbeeld van eerbied en respect. Gedwee zijn ze de ster gevolgd. Loyaal en overtuigd gingen zij op weg. Ze lieten zich niet beetnemen of intimideren. Voor ons mogen ze een voorbeeld zijn. Want hoe makkelijk laten mensen zich niet verleiden omwille van macht of geld? Hoe makkelijk zijn mensen soms niet te beïnvloeden? De wijzen toonden zich resoluut en met reden. Ze mochten de kribbe naderen en bij de geboren Verlosser aankomen. In hun spoor mogen ook wij naderen. Het volle gebeuren zullen we nooit helemaal kunnen doorzien. Daarvoor is het mysterie te groot. Feit is dat er in het huis van geboorte geen deuren of vensters zijn. Het hele gebeuren is voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk. Met de Wijzen mogen wij Gods openbaring in de geboorte van zijn kind bewonderen. Knielen ook wij, zoals de wijzen eerbiedig neer? Wat hebben wij Hem te bieden?

Wat hebben wij elkaar te bieden?

                                                               

Toen het kindje werd geboren

had het zorgen, noch verdriet.

Met de Eeuwigheid voor ogen,

telde het de jaren niet.

Al wie inziet dat het leven

elke dag opnieuw begint,

Moet het nieuwe jaar bekijken

met de ogen van een kind.

Van harte wens ik ons allen een Zalig Nieuwjaar 2019 met een Goede gezondheid en voldoende Geestdrift om met elkaar onze weg te vervolgen.

Amen