29 juni 2016 Petrus en Paulus Zelfbewust Rooms zijn!

Petrus en Paulus

   

Inleiding

U allen van harte welkom op het feest van Petrus en Paulus.                                                                                                        

 De Koptische kerk gaat terug op Marcus.

De kerk van India op Thomas.                                                                           

De kerk van Constantinopel op Andreas.                                                     

Zoals alle kerken hun oorsprong terugvoeren op een apostel,               

zo doet de kerk van Rome dat ook.                                                                 

De Latijnse kerk van het Westen beroept zich op Petrus en Paulus  die beiden in Rome de marteldood hebben ondergaan. Hun martelaarschap is de oorsprong van de groei en bloei van de kerk van Rome.

Daarom noemen wij onze kerk ook apostolisch: terug te voeren op hun getuigenis.

Van ons wordt gevraagd in woord en daad trouw te zijn aan dit getuigenis.

Vaak schieten we tekort. Willen we ons in een moment stilte afvragen waarom wij soms zo louw zijn.

Overweging

Vijf jaar geleden zijn parochianen van de Titus Brandsmaparochie en gemeenteleden van de Bankraskerk samen naar Rome geweest.

Het hoogtepunt van de reis was de viering van de Eucharistie in een hoek van een catacombe. Dichtbij de graven van de Romeinse christenen vierden wij gezamenlijk de gedachtenis van Jezus’ leven, sterven en verrijzen.

We voelden ons verbonden met de eerste christengemeenschap in Rome waaruit later de kerk van het Latijnse Westen is ontstaan. Dat deze kerk uiteengevallen is in de kerk van Rome en de kerken van de Reformatie vergaten we op die plek.

Hier beleefden we de eenheid waarom Jezus gebeden had : “dat zij allen een zijn”.

Weer aan het daglicht gekomen gingen we verder met de bus naar de kerk van Paulus buiten de Muren. Een prachtige basiliek met strakke vormen ,rechte lijnen, mooie bronzen deuren. Vooraan onder het altaar het graf van Paulus.

De volgende dag was het woensdag en onze groep kreeg een speciale audiëntie bij de paus. Dat wil zeggen: je krijgt een vak met stoelen aangewezen op het Sint Pietersplein waar je vroeg moet zijn omdat anders anderen de beste plaatsen inpikken. Onze stoelen stonden keurig op een hoog podium terzijde van paus Benedictus. We konden hem dus van afstand goed zien. We zaten voor de Sint Pieter en het plan was om na de audiëntie gauw te gaan eten en dan de Sint Pieter in. Beide plannen mislukte. Het restaurant was overvol en toen we eindelijk klaar waren stonden dikke rijen voor de detectiepoortjes waar je door heen moest als je echt de Sint Pieter in wilde. Om vijf uur zou de bus ons naar het vliegveld brengen. Gelukkig hebben we de Paulusbasiliek gezien die eigenlijk niet op het programma stond. De Sint Paulus is qua kerkgebouw veel en veel mooier dan de Sint Pieter.

Waarom hechten kerken eraan om hun historische lijnen terug te voeren op de apostelen? Waarom zijn wij bv. geen Utrechtse katholieken die terug gaan op Willibrord? Waarom willen de kerken apostolisch heten? Willibrord en Bonifatius gingen als pelgrimerende monniken naar Rome om zich tot bisschop te laten wijden.

Dichter dan bij de apostelen kun je niet bij Jezus komen. Onze menselijke band met de apostelen verbindt ons met hun getuigenis dat de aardse Jezus de verrezen Christus is. Zij zijn door de Heer zelf geroepen en gezonden om Zijn getuigen te zijn.

Jezus begint een nieuwe beweging en een gemeenschap. Aan de apostelen vraagt Hij zijn werk voort te zetten. Zij zijn de ambassadeurs van het komende Rijk Gods.

Petrus en Paulus hebben dat met overtuiging en inzet van alle krachten gedaan en zijn er zelfs voor gestorven. Petrus heeft ondersteboven op een omgekeerd kruis gehangen. Paulus is met het zwaard onthoofd. Rond hun graven is de kerk van Rome ontstaan. Door hun getuigenis zijn wij met de Heer verbonden. Door hen zijn wij één in gebed, breken wij hetzelfde brood en zijn wij trouw aan de leer en de boodschap van Jezus. Wij mogen ons dus voluit apostolisch noemen en waarom zouden we er niet trots op zijn ook nog Rooms te heten?

Wij zijn katholiek uit Rome afkomstig. Rooms betekent dan trouw aan de apostelen die ons in leven en getuigen te Rome zijn voorgegaan. Soms zeggen oecumenisch gezinde protestanten weleens: “wij zijn ook wel katholiek, maar niet rooms”. Dan zeg ik plagend: “ Je had het eigenlijk wel moeten zijn”.

Bij Rooms denken we te vaak aan hiërarchie, aan de curie, aan het instituut kerk zoals het in de loop der eeuwen gegroeid is. Dat is niet zo vreemd.

Toch moeten we daar doorheen kunnen prikken. Rooms betekent allereerst de plek waar de apostelen ons Jezus als de Heer hebben verkondigd en voor die verkondiging gestorven zijn. Rooms is dus : de kerk die in Rome haar oorsprong heeft. Daar mogen we best trots op zijn. Roomsen dat zijn wij met ziel en harte. Waarom ook niet!

Onze band met Christus wordt gelegd door de uitnodiging van Petrus en Paulus om naar hun verhaal over Jezus te luisteren, door hun inspiratie waardoor ook wij kiezen voor Hem en zijn Boodschap, door ja te zeggen tegen hun vraag: “ doe actief mee in onze traditie ”. Paus Franciscus staat met zijn boek “de vreugde van het evangelie” helemaal in de apostolische traditie. Hij schrijft :

“ Ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, omdat “niemand is uitgesloten van de vreugde die door de Heer is gebracht”.

U hoort het : geen dwang, geen bevel, maar een uitnodiging. Waartoe de paus ons uitnodigt is vandaag- dus op de dag u dit hoort - uw persoonlijke ontmoeting met Jezus te vernieuwen. Of Hem op nieuw te gaan zoeken.

In het evangelie vraagt Jezus aan de apostelen: Wie zeggen jullie dat ik ben ?

Wie ben ik voor jullie? Hij vraagt het vandaag ook aan ons. Wie ben ik voor jou?, kerkganger in de Titus Brandsmageloofsgemeenschap.

Petrus antwoordt spontaan vanuit zijn hart: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” Die zin is niet een leerstuk of een geloofsformule.

Zo recht uit het hart zegt Petrus: “u bent de Messias op wie al zo lang wachten;

in u komt God ons tegemoet ; in u ontmoeten we God.”

Dat is een verklaring van overgave en geloofsvertrouwen. Met u in ons midden komt alles goed. Dat is de ware vreugde. Met Jezus in ons midden komt alles goed.

Jezus antwoordt Petrus niet met een document waarin hij de baas van de kerk wordt.

Jezus spreekt zijn vertrouwen uit. God geeft jou deze woorden in. Daarom wil ik aan jou de voortzetting van mijn beweging toe vertrouwen. Jouw belijdenis staat als een rots. Petrus zelf blijft een wankelmoedig mens. Evenals zijn vele opvolgers die de Petrus functie krijgen opgedragen. Niet altijd de mooiste mensen.

De kerk is gebouwd op de loyaliteitsverklaring van Petrus en van Jezus aan elkaar.

Petrus in de vorm van de belijdenis: “U bent de Christus”.

Jezus in de vorm van de belofte. “Op de rots van dit belijden kan de kerk vast staan”.

Zo’n loyaliteitsverklaring aan Jezus! Hoe zouden wij Hem persoonlijk antwoorden?

Durven wij Hem te ontmoeten die vraagt: wie ben ik voor jou?

Paus Franciscus schrijft: “Hoe goed voelt het om telkens als we afdwalen naar Hem terug te keren”.

Ook al geven we onvolmaakt antwoord maar we leven in Jezus’ Geest, dan is het al goed. Wanneer we een volmaakt antwoord geven, maar ontrouw zijn in ons gedrag en getuigen, dan nog wil Hij ons vergeven en het met ons opnieuw proberen.

Het is de vreugde van het evangelie dat God ons telkens in Jezus zijn hand reikt en dat wij die hand mogen aanpakken.

Vanuit Rome komt de inspirerende uitnodiging: lieve mens, hernieuw jouw ontmoeting met Jezus! Laten we op die uitnodiging in gaan en blij zijn dat we Rooms zijn,dat wil zeggen: door Petrus en Paulus het dichtst bij Jezus.

Voorbeden

Pastor

Hoor onze gebeden voor kerk en wereld en schenk ons wat goed voor ons is..

Lector

Wij bidden voor paus Franciscus en de bisschoppen

die met hem het evangelie uitdragen.

Om wijsheid en inzicht in wat de wereld van vandaag nodig heeft.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de kerk van Nederland

die terug gaat op de verkonding van Petrus en Paulus in Rome.

Om blijheid en dankbaarheid om Rooms Katholiek te zijn.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor alle vervolgde christenen waar ter wereld ook.

Sta hen bij in de uren van gevaar en nood.

Om standvastigheid en moed.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

Heer, God, verhoor de gebeden van uw kerk.

Houd ons gaande in het spoor van de apostelen.

Doe ons eens delen in uw Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede.

Door Christus onze Heer.