20 april 2014 Paaszondag

Paaszondag 2014

 

 

 

Paasproclamatie

 

Welkom u allen op deze dag die de Heer heeft gemaakt.

In het donker van de Paasnacht is in alle vroegte het licht doorgebroken.

Daarvan getuigen wij in deze viering.

Deze dag is de dag van de nieuwe schepping.

Deze dag heeft God voor ons gemaakt als bron van vreugde.

Welkom rond het licht dat het duister van de dood heeft overwonnen.

Welkom rond het water van het doopsel dat deze nacht gewijd is.

Water waaruit vier kinderen : Sean en Dave, Finn en Jilian , straks herboren gaan worden.

Welkom rond het evangelie van de vrede en de vreugde.

Welkom rond brood en beker , de tekens van de Levende Heer. Hierin mogen wij Hem herkennen als de Heer die immer bij ons blijft.

Welkom u allen in deze feestelijke viering als gedoopte mensen die in Christus, de Verrezen Heer, nieuw leven mogen vinden.

Deze dag is een dag van overgrote vreugde.

Laten wij opgetogen vieren als vernieuwde mensen die leven mogen vanuit Gods vergevende liefde.

Na het Kyrie loven wij God met een dankbaar hart om zijn grote daden.

 

Openingsgebed.

God, Vader van ons allen, op deze dag hebt U Jezus uw Zoon uit de doden opgewekt.. U hebt hem een nieuw en krachtig leven gegeven

waardoor Hij leeft bij U en in ons midden tegenwoordig is.

Moge de kracht van de Verrezen Christus komen in de zes dopelingen en woning vinden in hun en in onze harten.

Dan vormen wij een levendige gemeenschap van liefde in uw Naam.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Overweging

Christus is uw leven, zegt Paulus tegen de christenen van Kolosse.

Sinds hij het tegen hen gezegd heeft , zijn deze woorden ook tot ons gericht.

“Christus is uw leven” : dat betekent dat ons leven afgestemd is op Christus.

Dat ons leven door Hem bepaald wordt of ook: dat het leven van Jezus Christus doorwerking vindt in ons leven.

Bij de vraag : waarom laat je je kind dopen brengen de mensen het doopsel niet direct in verband met Jezus Christus. Gelukkig wel indirect.

          Ze beargumenteren de vraag om de doop van hun kind met christelijke waarden: respect en eerbied voor iedere mens ; zorgzame liefde voor hen die het minder goed getroffen hebben ; eerlijkheid en oprechtheid ; ergens bij een gemeenschap horen ; weet hebben van het mysterie dat al ons denken te boven gaat ; een vermoeden van God. Voor de ouders van vandaag bestaat het geloof niet zozeer uit zekerheden en massieve waarheden. Geloven heeft te maken met ervaringen van een gemeenschap waarin je vragen kunt stellen; waarin je met elkaar nadenkt over zingevingsvragen en waarin er ruimte is voor twijfel en voor zoeken.

          Eigenlijk staan doopouders net als de apostelen Johannes en Petrus voor de vraag wie is Jezus ? Wie is hij toch voor onszelf en onze kinderen? Met twijfel en ongeloof staan de apostelen bij Jezus’ graf. Op Jezus hadden ze alle hoop gesteld, maar Hij is aan het kruis geslagen, gedood en begraven. Hier hoort Hij te liggen. Hij is toch dood. Wat moet je nu vinden van die leegte?

          Pas als we de leegte de leegte laten kunnen er vragen opkomen die naar antwoorden verwijzen. Staat er niet ergens in de bijbel….. hoe zullen we hem gedenken in de tekens die hij ons na liet ……. Waar gingen zijn woorden ook al weer over ….. welke daden heeft hij verricht onder de mensen ?   Vanuit de leegte van het graf kunnen we komen tot geloof. Via de vragen kunnen we dichter komen bij de persoon van Jezus.   Die persoon kan ons zelfs zo raken dat wij vervuld van Hem worden.

Christus is uw leven, noemt Paulus dat.

          Een van de tekens die Jezus ons heeft nagelaten is het doopbevel: Maak alle mensen tot mijn leerlingen, leer hen het gebod van de liefde en breng hen tot het geloof in God.   Roep de Naam van God over hen uit en God zal antwoorden: “Jij bent Kind naar mijn hart.” Zalf ze met olie, het teken van mijn Geest en geef ze het licht mee voor hun levensweg. Dan zullen zijn gaandeweg ondervinden dat Christus hun leven is; dat Hij hen de weg wijst naar duurzaam geluk.


 

 

 

 

Slotgebed 

Goede God, op deze dag van feest en vreugde willen wij onze gebeden richten tot u ten bate van mensen die ons gebed en uw hulp en kracht nodig hebben.

 

Wij bidden U dat de kinderen die in deze viering gedoopt zijn

lichtdragers en vredebrengers mogen worden in deze wereld.

 

Voor hun ouders, zussen en broers, grootouders en verdere familie.

Dat zij kracht en bemoediging vinden in het geloof

om de Naam van Jezus hoog te houden in deze wereld.

 

Voor allen die onze parochiegemeenschap een goed hart toe dragen.

Mogen wij met elkaar de vreugde vieren om zoekende gelovige mensen te zijn;

dat wij door praktische daden van liefde de gemeenschap bevorderen;

dat wij door de bijdragen van allen jonger, vitaler en sterker worden.

 

Voor het volk van de Filippijnen dat de vernietigende kracht van water en wind ervaren heeft. Dat zij – met ons hulp - kunnen opstaan tot nieuw leven.

 

Voor alle mensen die ons ter harte gaan.

Moge de vreugde van Pasen hun harten vervullen.

 

 

Heer, onze God, door het vieren van het Mysterie dat het leven sterker is dan de dood en dat liefde alle haat kan overwinnen, worden wij bemoedigd om in deze wereld uw goedheid te verkondigen en uw liefde uit te dragen.

Mogen daardoor vele mensen kunnen opstaan

uit nood en benauwenis en voluit tot leven komen.

Moge de kracht van de Verrezen Christus in ons werkzaam zijn.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.