19 april 2014 Paaswake

Paaswake 2014

 

We kunnen er niet om heen dat veel mensen de huidige tijd ervaren als een onzekere en een roerige tijd. Ook al zijn de landen waarin oorlogen worden gevoerd ver weg, door economische betrekkingen zijn we er toch mee verbonden. De wereldgemeenschap is meer dan ooit één en we beseffen meer dan ooit dat er maar één aarde is en geen twee.

De economische crisis heeft overal zijn sporen nagelaten. De in economische opzicht broodnodige bezuinigen treffen de meeste kwetsbaren van onze samenleving. We kiezen liever voor een economisch gezonde staat dan voor een sociaal gezonde samenleving. Van deze keuze zijn niét de mensen die het goed hebben de dupe. Veel anderen leven in onzekerheid. Blijf ik mijn werk houden? Waar moet ik heen als het verzorgingshuis gesloten wordt? Krijg ik met mijn opleiding een baan? Wie helpt mij straks thuis als ik uit het ziekenhuis ontslagen wordt?

Hoe kunnen mensen die angstig en onzeker de toekomst in kijken het uithouden?

Velen keren terug tot vertrouwde concepten: de Hollandse gulden, Nederland voor de Nederlanders. Liever leven in isolatie dan in verbondenheid met anderen.

Deze terugkeer is spelen op valse zekerheid en blijft ver weg van de droom die ooit eens in harten van mensen in uitgezaaid: de droom van een samenleving waarin mensen elkaars lasten dragen, met elkaar aan tafel aanzitten, eerbiedig met elkaar omgaan en naar elkaar omzien. De droom dat eens de mensheid één van hart en geest zal zijn, wereldwijze zusterschap en broederschap.

Deze droom – een wereld die nieuw is en waarin alle mensen in vrede leven - deze droom wordt levend gehouden in oeroude verhalen en in het levensverhaal van één mens, die Licht der wereld wordt genoemd, onze toekomst.

We hoorden het verhaal van de schepping klinken in de hymne aan het licht.

Nadat God de chaotische leegte geordend had in water en land schiep Hij als eerste het licht. Met licht is alles begonnen. God sprak: Er zij licht en er was licht.

Gods woorden zijn vol van daadkracht.   “Midden in dit licht zijn wij veilig en elkaar nabij”. Dat zongen we en we bedoelden het goed.

De werkelijkheid ziet er anders uit. In plaats van veilig samen zijn wil de ene groep de baas zijn over een andere groep. Wij hebben méér recht dan jullie en jullie moeten voor ons werken. De samenleving wordt er een van heren en knechten. De wereld wordt er een voor rijke en arme landen.

Maar dan herinneren we ons een oud verhaal. Een verhaal van het joodse volk dat nieuw land beloofd was en op weg daarheen in slavernij belandde. Onder leiding van Mozes trok het volk weg. Een lichtende vuurkolom wees hen de richting.

Het volk Israel begint een lange onbegonnen weg. Een weg die nog helemaal ontdekt moet worden. In het duister van een onbekende toekomst gaat Gods Licht hen vooruit. Vooruit op de weg van de vrijheid. Daadkrachtig is het woord van God:

“Het worde licht. Ik zal er zijn.” Als wij dit met geloof en vertrouwen zingen, openen ook wij toekomst.

Onze toekomst is niet wat wij brouwen.   Onze vele woorden zijn vaak alleen maar wat geleuter zonder daadkracht.   Onze daden verzanden in halfslachtigheid. Onze blik reikt vaak niet verder dan mijn eigen belang. Veel goede bedoelingen stranden bij de eerste tegenslag. Wij blijven staan bij wat oud en vertrouwd is. Wij zijn en blijven vaak tegen beter in in ‘de oude mens’, ‘de oude Adam’.   Deze oude Adam moet sterven opdat er een nieuwe schepping aan het licht kan komen.

Zoals God Jezus door de dood heen tot nieuw leven geroepen heeft, zo worden wij door het water van de doop heen nieuwe mens. Dopen is sterven aan je oude ik om als nieuwgeboren mens op te staan. Mensen met toekomst. Mensen in volle licht.

Mensen niet meer levend voor zichzelf. Mensen levend voor God en levend met het oog op zijn Rijk van vrede en liefde, van zusterschap en broederschap.

In deze nacht horen wij dat bij het oplichten van het licht op de eerste dag van de week vrouwen naar het graf van hun geliefde Jezus gaan. Plotsklaps siddert en beeft de aarde . Een engel van licht boodschapt: “Vrees niet. Hij is niet hier”.

In dit licht wordt heel de schepping nieuw, want met de dode Jezus is het gezag van de dood verdwenen. Daadkrachtig roept God de dode Jezus en ons toe: “Sta op! een morgen ongedacht is aangebroken.” Gods licht gaat in de verrezen Christus nieuw over de wereld op en zet alles in nieuw scheppingslicht.   Toen, zongen wij, heeft zich in het vroegste licht de nieuwe Adam op gericht, ons allen lang tevoren.

De oude Adam die blijft steken in zijn zorgen om het eigen ik, is in de dood verdwenen. Opgestaan is de nieuwe Adam, de verrezen Christus, die opstaat in ieder die daadkrachtig wil delen in zijn leven. God roept ons op om nieuwe schepping te zijn.

Schepping die de chaos en de leegte overwint.

We kunnen er niet om heen dat veel mensen de huidige tijd ervaren als een onzekere en een roerige tijd. Eenmaal zei Gods engel het, andermaal zei de verrezen Heer het: “ Wees niet bevreesd”.   Wie op zijn weg in het leven wandelt in het Licht van Christus de Heer, hoeft voor geen toekomst bang te zijn. Met Christus verbonden vinden we telkens kracht en moed om mèt Hem op te staan. Nieuw leven. Leven opnieuw. Van harte wens ik u een Zalig Paasfeest.

 

Dankgebeden aan het einde van de viering

 

Diaken

Wij willen God danken voor de genade die Hij ons schenkt

door ons op te wekken tot nieuw leven.

 

Lector

Wij danken u voor de gemeenschap van de kerk en voor deze geloofsgemeenschap. Dat wij als gedoopte en gevormde christenen de vreugde mogen ervaren van het samen zijn aan Tafel rond Jezus de Verrezen Christus.

 

S T I L T E Laat ons zingen.

 

Lector

Wij danken u dat wij als christenen in dit land in vrijheid en vrede kunnen leven.

Dat wij ons geloof zo beleven dat heel onze samenleving doordrongen wordt van uw Goede Geest.

 

S T I L T E Laat ons zingen.

 

Lector

Wij danken u voor de gezondheid en het welbevinden van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

Dat wij de gaven van het leven waarderen in het besef dat wij het uit uw hand ontvangen hebben.

 

S T I L T E Laat ons zingen.

 

Lector

Wij danken u voor de kracht en de moed die wij van u ontvangen in tijden van ziekte, tegenslag en moedeloosheid.

Dat wij in alle strijd en pijn mogen vertrouwen dat u ons licht en onze toekomst bent.

 

S T I L T E Laat ons zingen.

 

Diaken

God moge dit feest van Pasen vernieuwing schenken in geloof, liefde en daadkracht.

Dat de verrijzen van Jezus Christus in ons werkzaam is en wij groeien in het volle mens-zijn zoals ons in der dagen der schepping bedoeld hebt.

Door Christus de Verrezen Heer. Amen.

 

 

 .