18 april 2014 Goede Vrijdag 19.00 uur

Goede Vrijdagavond 19.00 , 18 april 2014

Een groot gedeelte van het lijdensverhaal volgens Johannes bestaat uit een dialoog tussen Pilatus en Jezus. Pilatus is een machtspoliticus die de opdracht heeft orde en rust te handhaven in die roerige Romeinse provincie die Judea heet. Hij heeft de macht in handen. Tegenover hem staat Jezus. Een man die niets verkeerds gedaan heeft. Door zijn boodschap van liefde , recht en vrede is er onrust ontstaan bij de religieuze leiders van de joodse godsdienst. Maar Jezus is volkomen machteloos. De religieuze leiders zetten het volk op tegen die Jezus. Het volk wordt opstandig. Pilatus wordt bang. Hij moet schipperen tussen recht en populisme.

Om zijn positie te redden laat hij een onschuldige ter dood brengen. Schijnbaar tegen zijn wil in. Hij vindt dat hij het anders niet kan redden als bestuurder. Liever de volksgunst dan gerechtigheid. Er zijn nog veel Pilatussen in de wereld.

Wanneer wij de lijdende Jezus zien dan zien wij in Hem en met Hem talloos veel andere lijdende die voor hun Pilatus staan.

Dagelijks worden er mensen opgeofferd om de macht van één man, van één familie, van één groep te handhaven. Syrië.

Mensen lopen achter leiders aan die het gewone volk paaien met loze beloften en die alleen maar hun eigenbelang dienen. Zodra ze aan de macht zijn onderdrukken ze de gewone man evenzeer. Rusland.

Mensen die weg vluchten uit ellende en vervolging op zoek naar veiligheid en vrijheid worden op Schiphol Oost gevangen gezet om te worden teruggestuurd naar hun brandende huizen. We kunnen niet iedereen opvangen. Het wordt hun onmogelijk gemaakt asiel aan te vragen. Nederland heeft ook Pilatussen.

Naast de geschiedenis van de Pilatussen is er ook een geschiedenis van de lijdende mensen. Hun verhaal is opgetekend met bloed en tranen. Het lijkt wel of onrecht willekeur en oorlog het gaan winnen van liefde, vrede , recht.

Maar niet in dit verhaal.

Pilatus zit op zijn rechterstoel en Jezus – als spotkoning gekleed – staat voor hem.

Pilatus, bevreesd, voor het opstandige volk weet niet wat te doen.

En Jezus zwijgt. Hij smeekt niet om genade. Hij probeert niet te ontkomen.

Hij aanvaardt dit lijden en de naderende dood. Hij leeft vanuit eigen kracht.

In heel het lijdensverhaal - zo laat Johannes zien – gaat er kracht uit van het slachtoffer. Tegen de soldaten die Hem we halen uit de Hof van Olijven zegt Hij : “Ik ben het.” Geen uitvlucht of ontvluchting. Als Petrus wil vechten zegt Jezus: “Geen geweld’”. Als de Hogepriester Hem ondervraagt antwoordt Jezus: “Ik heb altijd openlijk gesproken. “ Als Hij geslagen wordt: “Ik heb niets verkeerds gezegd”.

Jezus blijft zichzelf. Hij blijft staande in Koninklijke waardigheid.

Voor Pilatus staat géén gekleineerde, vernederde, gemartelde mens die er onder door dreigt te gaan. Pilatus wordt dood verlegen tegenover deze Koninklijke gestalte. Met al zijn macht en gezag moet Hij het leven vernietigen van deze onschuldige vanwege zijn angst voor oproer.

De leiders van het volk willen Jezus niet als hun Koninklijke Messias aanvaarden, maar ze kunnen niet voorkomen dat Jezus koninklijk sterft aan het kruis. Verhoogd tot verheerlijking. Het dode lichaam van Jezus wordt niet in een massagraf gegooid, maar met zorg en eerbied begraven.

De evangelist Johannes vertelt als goede boodschap: deze lijdende Jezus is de koning van de gerechtigheid. Van Hem gaat kracht uit. Hij leert ons staande te blijven. Aan Hem, slachtoffer van corruptie en populisme, wordt alle kracht gegeven in de hemel en op aarde. Hier opent zich toekomst voor onze wereld en samenleving.

Het koningschap van deze wereld ligt niet in handen van de Pilatussen.

Gods politiek is anders.

Deze koning Jezus vergeet niet één van de mensen die lijden, geleden hebben en zullen lijden. Hij maakt met hen de verschrikkingen door van vervolging en angst. Hij hoort het geschreeuw van de wanhopigen en van de vernederden. Hij gaat met hen mee in de dood. Hij is bij hen als het duister wordt. En daar geeft hij hen deel aan zijn kracht. Hij ontrukt hen aan vernietiging en vergetelheid. Zo brengt hij recht en vrede.

Pastor Slotgebed aan het einde

 

Goede God,   Jezus heeft uw boodschap van liefde verkondigd tot het uiterste.

Als Gekruisigde is Hij zelf een teken van liefde geworden.

Mogen wij ,wanneer wij opzien naar Hem die daar uit liefde hangt,

gesterkt worden in het verdriet en leed dat vandaag in deze wereld aanwezig is.

Mogen wij van Hem de kracht ontvangen te dragen al wat ons overkomt.

Schenk ons de moed om de lasten van anderen op ons te nemen

opdat ook wij in Jezus’ geest verlossend werkzaam zijn . Amen.

 

Wegzending

 

Wij hebben het lijden van de Heer overwogen. Mogen wij ons met Hem in de rust en de stilte voorbereiden op het uur van de verrijzenis. Dat de vreugde in ons ontwaken zal op het feest van Pasen. Laat ons gaan in vrede .Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor:           Richten wij ons vol eerbied tot onze verlosser die voor ons gestorven                               en begraven is om ten leven op te staan, en bidden wij vol vertrouwen.

 

Lector 1           Onze wereld in beroering en overal komt er oorlogsdreiging op. De onrust in de Oekraine, de burgeroorlog in Syrië, de opstanden in Venezuela, bedreigen de wereldvrede.

Lector2            Verlicht de geesten en de gemoederen van hen die politieke verantwoordelijkheid dragen. Verzacht de hardheid van hun hart en maak tot gesprek en tot vrede bereid.

 

Lector 1           Onze kerk verliest aan geloofwaardigheid vanwege ernstige fouten van kerkelijke leiders. Aan vitaliteit door veroudering van deelnemers. Aan enthousiasme doordat veel energie op gaat in organisatie.

Lector 2           Bemoedig uw kerk die onder leiding van paus Franciscus een vriendelijk en hartelijk gezicht krijgt. Sterk de gelovigen om hun geloof te beleven en uit te dragen in het leven van alle dag.

 

Lector1            Zieken, hoogbejaarden en andere kwetsbare groepen mensen gaan in ons land een onzekere tijd in. Steeds meer zullen zij een beroep moeten doen op de welwillendheid van anderen.

Lector2            Wek in onze samenleving eerbied en respect op voor mensen die hulp behoeven. Geef ons de kracht ons in te zetten waar onze hulp nodig is. Behoed onze samenleving voor hardheid en onverschilligheid.

 

Lector1            Wij gedenken hen die hun leven geven voor recht en vrede en die op brute wijze zijn gedood. Wij gedenken pater Frans van der Lugt en de vele mensen met wie hij leefde en die van honger en ellende gestorven zijn.

Lector2            Mogen alle mensen kracht putten uit het lijden van Jezus en de hoop niet verliezen dat de toekomst beter wordt. Aan Hem is de overwinning op leed en kwaad.

 

Lector 1           Wij bidden voor de zieken in onze gemeenschap en voor hen die

                        sterven gaan.

Lector 2           Schenk deze mensen een geest van kalmte en moed.

                        Dat zij op u durven vertrouwen als licht in hun duisternis,

                        als toekomst op hun doodlopende weg,

                        als kracht om op te staan als ziekten en dood hen

                       terneer slaan. Mogen wij hen met zorgzame liefde nabij zijn.

 

Lector 1           Wij bidden u voor onszelf. Ook ons leven kent tegenslag en verdriet.                                 Onzekerheid en onrust.

Lector  2         Schenk ieder van ons de zekerheid van het geloof dat het leven

                        ondanks alle verdriet mooi kan zijn. Bewaar de hoop op betere dagen in                            onze harten en maak onze handen krachtig in het doen van daden van                            liefde. Maak ons sterk om het leed te dragen en breng ons eens tot                                  voltooiing. Laat ons bidden.

Pastor  

Gij, God, weet wat er in mensen omgaat.

U kent de verlangens van ons hart beter dan wijzelf

Hoor het woordeloze bidden achter onze woorden

en schenk wat goed is aan uw kerk en samenleving.

Dat het kruis van Jezus voor ons een bron van kracht mag zijn

in onze inzet voor een wereld waarin rechtvaardigheid heerst.

Dat alle mensen dit teken van liefde verstaan en ernaar gaan leven. Amen.