18 april 2014 : Goede Vrijdag 15.00 uur

Goede Vrijdagmiddag 18 april 2017

 

          Wij zijn hier samen rond Jezus de Gekruisigde. Voor ons is het vaak moeilijk om te aanvaarden dat Jezus uit liefde voor ons gestorven is. Hebben wij erom gevraagd dat Hij zijn leven zou geven? Neen toch!

Waarom zou Hij de lasten dragen van onze fouten en tekorten? Wanneer er leed en pijn en strijd in deze wereld is dan zijn wij toch zelf verantwoordelijk. In deze tijd van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid hebben wij geen redder en verlosser nodig.   Alleen wie zich hulpeloos en reddeloos voelt heeft een redder nodig.   En zo willen wij juist niet zijn. Wij zijn vaak niet beter dan de mensen van toen. De liefde van Jezus is een geschenk dat ik niet aanvaarden kan.

          Toch leven wij in een wereld van onoplosbare problemen: ziekten die we nog niet kunnen genezen; oorlogen die we niet kunnen uitbannen; honger die we niet kunnen stillen; geweld tegen mens en dier waar we zelf misselijk van worden; uiteindelijk de dood die onoverwinnelijk lijkt. Hoe dan ook, we beseffen dat we het leven niet in de hand hebben. Alleen Hij die het Leven zelf is, houdt ons leven in Zijn handen.

          God heeft Zij zoon naar de wereld gezonden om ons in de wereld met zijn onoplosbare problemen de boodschap van liefde te leren. Hoe kunnen mensen leven ten bate van elkaar? Jezus heeft dit verkondigt en voor gedaan. In woorden en daden van vergeving, genezing en heling. Hij leerde ons: de enige weg naar God en naar elkaar is de weg van de liefde.

          God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om Hem te laten kruisigen. Jezus wist welke risico’s zijn boodschap opriep.   Trouw aan zijn opdracht bleef Hij doorgaan met zijn verkondiging van het Rijk van God en het bouwen aan een samenleving van zusters eb broeders. Jezus is de kruisdood welbewust tegemoet gegaan. Zijn sterven, zijn leven in Gods handen leggen, was een uiterste daad van liefde. God heeft de liefde die Jezus voor ons had vruchtbaar gemaakt in Jezus ’verrijzenis. Waar mensen in Jezus’ Geest elkaar liefhebben en dienen zal het leven het winnen van de dood. Eens zal alles wat dodelijk is verdwijnen.

Laat ons bidden in stilte

Goede God,   Jezus heeft uw boodschap van liefde verkondigd tot het uiterste.

Als Gekruisigde is Hij zelf een teken van liefde geworden.

Mogen wij ,wanneer wij opzien naar Hem die daar uit liefde hangt,

gesterkt worden in het verdriet en leed dat vandaag in deze wereld aanwezig is.

Mogen wij van Hem de kracht ontvangen te dragen al wat ons overkomt.

Schenk ons de moed om de lasten van anderen op ons te nemen

opdat ook wij in Jezus’ geest verlossend werkzaam zijn . Amen.

                                      

Meditatie aan de voet van het kruis.

          Wanneer wij opzien naar het kruis zien we een jongeman van drie en dertig jaar. Drie jaar lang heeft hij Gods liefde op aarde voorgeleefd. Wij zien op naar Hem die met wonden overdekt en doorstoken is; wij zien op naar Hem die zwijgend het lijden ondergaat, tot zijn roep klinkt: “God mijn God waarom hebt U mij verlaten.”

          Voor iemand die lijdt is het ergste wat hem kan overkomen dat niemand zich jouw lot aan trekt. Dat je het alleen moet dragen; dat niemand naar je omziet en dat niemand om je geeft.   Dan voel je je van God en mens verlaten. In dit uur willen we stil staan bij Jezus die het leed van alle mensen in zich heeft opgenomen om het voor Gods Aanschijn te brengen en het door Hem te laten genezen.

 

1) Wij staan stil bij mensen in onze omgeving die ernstig ziek zijn en verzorging nodig hebben. Voor de bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen die zich eenzaam voelen. S t i l t e

 

2) Wij staan stil bij mensen in de gevangenis. Bij hen die gedetineerd zijn vanwege misdaden. Bij hen die gedetineerd in Schiphol Oost zijn omdat wij hen uit ons midden willen verwijderen. S t i l t e

 

3) Wij staan stil bij mensen voor wie deze samenleving te ingewikkeld is en die daarin geen weg kunnen vinden. Bij de jonge mensen die angstig en onzeker zijn over hun toekomst.S t i l t e

 

 

4) Wij staan stil bij de kerk die door fouten van haar bedienaren zwaar beschadigd is. Voor de slachtoffers van seksueel misbruik die daar nog veel onder lijden. S t i l t e

 

5) Wij staan stil bij de vervolgde christene n in Syrië en in vele andere landen. Bij allen die lijden omwille van hun geloof, hun levensbeschouwing, hun gewetensvolle overtuiging. S t i l t e

 

6) Wij staan stil bij mensen van wie de persoonlijke relaties stuk gelopen zijn. Voor alle leefverbanden waarin ruzie en onmin zijn. S t i l t e

 

7) Wij staan stil bij ons zelf. Bij onze fouten en tekorten en onze onmogelijkheid om met iedereen in vrede te leven. S t i l t e

 

Slot van de meditatie

Dat lijden tot verrijzenis voert is niet vanzelfsprekend. Het is onze hoop en het is ons geloof dat God mensen die lijden niet in de steek laat. Maar dit geloof en deze hoop zijn alleen dan waarachtig als wijzelf naar mensen in nood omzien en hen een menswaardig leven gunnen ; als wij onrecht en leed aan mensen aangedaan ombuigen tot recht en tot genezing van hun wonden; als wij het kwaad weg dragen en Jezus na volgen in het doen van de wil van de Vader. Amen.