Vijfde zondag door het jaar 9 februari 2014 U bent zout en licht

Inleiding

Van harte welkom in deze viering.

Vandaag en de komende zondagen lezen we uit de Bergrede.

De Bergrede bevat de regels voor een leven als christen.

Christenen hebben iets bijzonders,zegt Jezus.

Niet dat zij betere mensen zijn dan anderen.

Wel dat ze een speciale verantwoordelijkheid hebben.

Hij noemt ons zout en licht.

Een snufje zout geeft smaak aan het eten.

Een klein brandend olielampje verlicht een donker vertrek.

Wij zijn als christenen ervoor verantwoordelijk

dat de menselijkheid gewaarborgd wordt

in de samenleving waarin wij wonen.

Bidden wij om Gods barmhartigheid.

Openingsgebed

Goede God,

U roept ons op om ons geloof te beleven in het leven van alledag.

Mogen wij door onze daden uw liefde uitstralen

zodat door ons ook andere mensen uw goedheid leren kennen.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven

Goede God, verzameld rond uw tafel bidden

wij om kracht om in het dagelijkse leven

uw wil te doen.

Geef ons de moed om in gerechtigheid en dienstbaarheid te leven.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Slotgebed

Goede God,

door deze viering zijn wij ons meer bewust van onze roeping in de wereld

Help ons onze opdracht met vreugde te vervullen

zodat de samenleving hartelijker, vriendelijker en menselijker wordt.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Overweging

Je hebt van die mensen die iets bijzonders hebben terwijl ze toch geen bijzondere mensen zijn. Het komt voor dat er in een schoolklas kinderen een of twee bij zitten die positieve gangmakers zijn. Als die hun best doen, doet iedereen mee en komt er in de klas een sfeer van samenwerking en plezier. Zulke kinderen zijn zout.

In bijeenkomsten van familieleden die gezellig met elkaar zitten te praten is er altijd wel een die er vrolijkheid in kan brengen door zijn manier van vertellen. Door zijn verhaal heeft iedereen leuk verjaardagsfeest. Zo’n oom –meestal een oom - is zout.

In het kerkelijk leven worden er veel initiatieven genomen om te komen tot gesprek over het geloof, tot daadkracht in de naastenliefde, tot meedoen met het vrijwilligerswerk. Veel van die initiatieven flakkeren even op en doven dan weer uit. Soms is er iemand met charisma die de vlam levend kan houden. Zo’n mens is licht.

Wij maken mee in onze dagen dat paus Franciscus een nieuwe sfeer weet te brengen in het kerkelijk leven. Zijn eenvoud spreekt ons aan. Zijn barmhartigheid doet weldoende aan. Zijn optreden is verfrissend. Door hem krijgen mensen weer smaak in kerk en geloof. Hij laat de boodschap van het evangelie stralen. Hij is licht.

Deze zoute en de lichtende mensen hebben het vermogen kwaliteit aan te brengen door hun manier van optreden. Ze voegen iets onzichtbaars toe aan het leven dat het gewone leven van alle dag is.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: jullie zijn zout ; jullie zijn licht. Hij zegt niet dat we het zullen zijn of dat we het nog eens moeten worden. Neen, zoals jullie zijn, ben je het al. Mensen die smaak geven aan het leven en die iets uitstralen dat voor iedereen weldadig is.

De kwaliteit die ieder van ons heeft, is deze: dat wij leerling van Jezus zijn als gewone mensen in ons dagelijks leven. Wij zijn niet eerst gewone mensen en daar boven op nog iets speciaals, waardoor we bijzonder mensen worden. Christenen zijn gewone mensen in wie het voorbeeld van Jezus doorwerkt in hun doen en laten.

Op het oog kun je christenen niet onderscheiden van andere mensen – en dat is maar goed ook. Christenen onderscheiden zich van alle andere mensen doordat ze zich in het gewone leven aantrekkelijk en smaakvol gedragen. Zij maken iets méér van het gewone. Zij doen het gewone op een meer menselijke wijze. Zij dragen bij aan de kwaliteit van de samenleving door voortdurend op te komen voor de menselijkheid, voor de humaniteit. Niet in fraaie woorden, maar vooral in daadkrachtige daden. Je zegt vand ag tegen ons: Niet anderen , maar jullie zijn die christenen.

Zijn christenen daardoor betere mensen? Ik ben bang van niet. We schieten dagelijks tekort. Toch zegt Jezus : jullie zijn zout en licht. U kunt natuurlijk zeggen: “ Ik doe niet mee.” Dan verliest het zout zijn kracht en wordt het weer een stukje donkerder. Dan is er sprake van een verwaterd christendom waaraan iedere smaak ontbreekt. Dan zijn we als een gedoofd olielampje dat wat nawalmt maar niet meer vlamt.

Is dat wat wij ervan willen maken: een verwaterd en uitgedoofd geloofsleven?

Waarom zouden het niet wagen om onze eigenschappen van licht en zout uit te dragen ? Wij zijn gedoopt christenen!   In al onze onvolkomenheid zijn wij in Jezus ‘ ogen toch mensen die heilzaam zijn voor deze wereld. Als er geen christenen waren dan zou de wereld er waarschijnlijk heel anders uit zien. Harder en kouder, meer egoïstisch en nog meer corrupt. Niet dat er geen slecht levenden christenen zijn.

Die zijn er helaas ook. En ook wij zelf schieten nogal eens tekort. Maar toch….

           Als christen , als leerling van Jezus heb je er weet van dat de wereld gaaf en goed wordt, wanneer wij gerechtigheid beoefenen. Gerechtigheid in de zin van tot zijn recht laten komen. Mensen – wie dan ook – moeten rechtop kunnen staan en rechtop door het leven kunnen gaan. Niemand mag worden klein gehouden of onderdrukt. Wij zijn het toch die mensen overeind kunnen helpen. Een vriendelijke groet, een handreiking, een bezoek kan zoveel betekenen.

            Als leerling van Jezus weet je van binnenuit dat je je niet mag afkeren van een medemens in nood. Je kunt niet altijd alle problemen oplossen; je kunt niet in alle nood voorzien; je kunt niet alle leed opheffen en ziekten genezen. Je kunt wel laten weten: dit of dat kan ik voor je doen; ik wil jou helpen wat ik kan; ik wil jou nabij zijn. Je kunt voor wie in donker en duister gedompeld zijn een vonkje hoop een straaltje licht zijn. Je kunt laten weten: ik heb je gezien, je bent iemand voor mij.

            Als leerling van Jezus weet je van binnenuit dat er moed voor nodig is om mild en zacht te zijn voor mensen die in de fout zijn gegaan. Vergevingsgezindheid en het bieden van nieuwe kansen zijn ontzettend belangrijke bijdragen van christenen aan de wereld van vandaag. Noch in de kerk noch in de samenleving kun je mensen met je mee krijgen door dreiging met hel en verdoemenis , met dwang en boetes. Liever een uitgestoken hand dan een opgeheven vinger.

            Veel mensen hebben moeite met de zin in het evangelie: “laat uw licht stralen voor het oog van de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

            Als wij als bescheiden christelijke mensen zó gaan leven dat anderen tot God komen en Hem gaan eren en dienen, dan hebben we toch iets goed gedaan! Volgens mij hoort het bij onze opdracht zo te gaan leven dat mensen in ons Gods Licht en Goedheid zien. Ons licht en onze goede werken zijn geen prestaties van mij zelf.

Wij zijn niet zelf de bron van licht; wij zijn niet zelf de bron van goedheid.

Wij ontvangen ons licht van Jezus : Hij is de lichtbron. Als leerlingen wandelen wij in zijn licht dat op ons afstraalt  Onze goedheid is het gevolg wat hij heeft voorgedaan: genezing, troost en vergeving bieden. Zijn leven leeft in ons voort.

            Als wij beseffen dat wij in alle facetten van ons dagelijks leven – dus ook in de economie, het onderwijs, de zorg, de medische wereld - , de humaniteit kunnen hoog houden dan doordringen wij daardoor de heel de maatschappij . De samenleving heeft ons zout en licht nodig. Nu al. Zoals je bent, ben je zout en licht.

Gelóóf dat je leerling van Jezus bent , dan is Hij in jou werkzaam! Amen

Pastor

Bidden wij tot de hemelse Vader, die de verlangens en vragen van ons hart kent nog voor wij ze hebben uitgesproken.

Lector

Wij bidden voor de samenleving.

Dat er in ons midden inspirerende mensen opstaan

die leiding geven aan het vrijwilligerswerk in straten en buurten.

Voor mensen die verantwoordelijkheid op zich nemen

om de leefomgeving sociaal te houden.

Mogen het zout van hun inspiratie smaak geven

aan de dagelijkse omgang met elkaar.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onszelf als christenen

die door Jezus gevraagd zijn lichtend voorbeeld te zijn.

Dat wij opkomen voor gerechtigheid voor iedere mens.

Dat wij de nood van anderen tot ons toe laten.

Mogen wij wegen vinden om op onze wijze dienstbaar te zijn aan elkaars geluk.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap .

Voor de zieken, de vereenzaamden en de bedroefden.

Om genezende en troostende aandacht.

Voor een kleinkind en voor alle kinderen

die dinsdag de CITO toets moeten maken. Om rust en concentratie.

Voor de aangevraagde intenties in het intentieboek en voor onze persoonlijke intenties. …………….Om verhoring op voorspraak van de H. Anna en de Z. Titus Brandsma. S T I L T E   Laat ons bidden.

Pastor

Wij brengen onze overledenen voor uw Aanschijn en noemen de namen van:

 Mogen zij aanzitten aan het hemels feestmaal en bij U voorgoed gelukkig zijn.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Pastor

Goede God, bezeil ons met uw Geest

opdat wij iedere dag ons christen-zijn beleven

als een bijdrage aan de wereld van vandaag.

Door Christus onze Heer.