24 november 2013 Christus Koning

24 november Christus Koning.

Welkom in deze viering. Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We sluiten het jaar af met de viering van het feest van

Christus, Koning van het Heelal.

Toen paus Pius XI dit feest instelde in 1925 kon hij niet weten dat onze aarde een stofje is aan de rand van een Melkwegstelsel waarin miljoenen sterren waarneembaar zijn. Naast onze Melkweg zijn er nog vele andere Melkwegen. Ook met miljoenen sterren. Het wetenschappelijk bewijs dat de aarde maar een stofje is, betekent voor sommigen dat ze hun geloof in wisselen voor de wetenschap. Ook zijn er grote natuurwetenschappers die door de onmetelijkheid van het heelal tot geloof in God komen. Zij vermoeden in en achter al wat is, het Mysterie van God die leven is en leven geeft. Deze God heeft zich in de mens Jezus Christus geopenbaard als liefde sterker dan de dood. Als liefde die leven blijft geven. Als koninklijke liefde die pure goedheid is.

Bidden wij in stilte dat deze koning zich ontfermt over mijn leven om Hem daarna te eren in het Gloria.

 

Openingsgebed

Barmhartige God, U hebt Jezus tot koning gemaakt van heel uw schepping.

Hij heeft in dienstbaarheid geleefd als mens voor anderen.

Uit kracht van de liefde vergaf hij zondaars en bood hen nieuwe toekomst.

Mogen wij in zijn geest elkaar vergeven

en ons toe wijden aan een wereld van vrede en gerechtigheid.

Maak ons tot mensen in wie uw Koninkrijk kan oplichten.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Goede God, aanvaard in deze gaven van brood en wijn

onze inzet voor een wereld van vrede en gerechtigheid.

Moge uw Geest ons maken tot een eensgezinde gemeenschap

waarin wij de goedheid van uw koninkrijk mogen ervaren.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

Slotgebed

Goede God,door de vergevende kracht van de liefde

heeft Jezus de weg naar het Koninkrijk geopend.

Maak ons tot mensen die grootmoedig en ruimhartig,

vergevingsgezind en milddadig

toekomst bieden aan iedere mens die een beroep doet op onze dienstbaarheid.

Maak ons tot koninklijke mensen. Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

Koningen zijn bijzonder figuren. Er hangt altijd een bepaalde sfeer om hen heen.

Overweging

Koningen hebben macht. Die macht hebben ze alleen maar om goed te doen.

Koningen heersen. Het zijn geen dictators. Zij zijn dienstbaar aan heel hun volk.

Koningen voeren strijd. Het is een strijd om gerechtigheid die vrede zal brengen.

Koningen spreken recht. Ze zijn wars van corruptie. Zij nemen het op voor de kleinen, voor de weduwe en de wees. Koningen zijn integer. Zij zien niemand naar de ogen. In hun hoogverhevenheid zien koningen om naar de mensen in nood.

Iemand die in de hoogste nood zit doet een beroep op de gunst, de gratie van de koning. Bv. een kind dat in Nederland geboren is en dat met zijn moeder terug moet naar een onveilig land. Misschien helpt dan als laatste redmiddel een brief aan de koning. Koningen zijn er om te redden uit nood en ellende Een koning kan méér dan gewone mensen. Vroeger zei men: “de handen van de koning genezen”.

In de bijbel worden koningen gezalfd. David als hoofd van het leger beschermde het volk Israel tegen vijanden. Omdat hij de beschermer van het volk was, mag hij over hen heersen. Niet de baas spelen, maar dienstbaar zijn. David groeide uit tot de ideale vorst. Op het feitelijke gedrag van David valt heel wat aan te merken - vrouwenversierder , moordenaar , struikrover – hij was beslist geen heilige!

Hij besefte één ding heel goed: hij was de Gezalfde van God. Als koning was hij vervuld van geestelijke en goddelijke krachten ten dienste van heel het volk.

Pas als de kleinste mens in veiligheid en vrede kan wonen is het koningschap geslaagd. Pas als allen delen in de welvaart en iedereen tot zijn recht kan komen, kan hij een goede koning genoemd worden. Iedere koning zal later worden afgemeten aan koning David. De meeste koningen zijn ver onder de maat gebleven.

Toch was een David de belofte gedaan: er zal er een koning komen uit jouw dynastie aan wiens Koningschap nooit een einde zal komen. Een koning die wereldwijd zal heersen. Een koning die boven ruimte en tijd uitstijgt, koning van het heelal.

Wij bidden in het Onze Vader de bede: Uw koninkrijk kome. Dan hebben we het niet over een bestaand aards superrijk. Koning en Keizer Karel V regeerde over een rijk waarin de zon nooit onderging. Dat Rijk is verdwenen. Ook het duizendjarige rijk van Duitsland heeft maar zes jaar bestaan. De Verenigde Staten van Amerika voeren wel oorlogen in heel de wereld, maar zijn niet in staat echte vrede te stichten.

De bede “Uw koninkrijk kome “ betekent toch: God wees zelf koning over ons.

We hoorden een gesprek tussen drie gekruisigden op Golgotha.

“Als je de Messias ,als je de Gezalfde bent, red dan ook ons.”

“Denk aan mij, Jezus, redder en bevrijder, denk aan mij als je in jouw koninkrijk komt” “Heden zul je met mij zijn in het Paradijs”.

Toen Jezus aan het kruis hing, kwam aan het licht wie hij werkelijk was:

“koninklijke redder uit de diepste ellende.”

De overheidspersonen, de soldaten, de ene misdadiger roepen spottend: “Als jij de Gezalfde van God bent, toon dan je reddende macht. Kom van het kruis af. “

Ze raken de kern van Jezus Koningschap - gekomen om te redden - , maar ze getuigen van hun ongeloof. “Jezelf redden: dat kun je niet”, bedoelen ze te zeggen.

Maar Jezus is niet gekomen om zichzelf te redden. Hij is Gezalfd met Heilige Geest om aan armen de blijde boodschap te brengen, om gevangenen vrij te laten, om blinden te doen zien, om lammen te doen lopen. Hij is gekomen om anderen te redden tegen elke prijs. Om anderen te redden heeft Hij zijn leven over.

Als enige spreekt de tweede misdadiger Hem aan bij zijn naam: Jezus , Redder, bevrijder. Hij hoopt dat hij die naam waar maakt. Hij vraagt niet veel. Alleen dit : “denk aan mij in uw koninkrijk”. “Jij zal met mij zijn”, zegt Jezus. “ Vandaag nog zal het koninkrijk aanbreken en het Paradijs geopend worden” .

Hier wordt het kruis de troon van de koninklijke rechter, redder en bevrijder. Het kruis wordt teken van de doorbraak van de Nieuwe Wereld in onze ouder wereld.

In de oude wereld lopen mensen verloren en wij laten ze verloren lopen.

In de oude wereld redden mensen zichzelf door anderen weg te drukken.

In de oude wereld heerst honger en dorst omdat wij niet delen. Er heerst ziekte omdat wij niet genezen. Er is geen vooruitgang in de crisis omdat wij niet inzien dat de weg naar humaniteit de dienstbaarheid is.

Die doorbraak van de Nieuwe Wereld in de oude wereld gebeurt waar mensen in navolging van Jezus het kruis dragen om dat van anderen te verlichten.

Wie dienaar van Koning Jezus wil zijn, trekt zich het lot van anderen aan en zegt:

“Heden werk ik met jou aan een wereld van recht en gerechtigheid, van waarachtigheid en menselijkheid. Ook al zal tegenstand en miskenning ons niet bespaard blijven, het koninkrijk van God komt er aan. Daar hebben wij desnoods ons leven voor over”.

Christus Koning heerst in deze wereld door mensen die liefde uitstralen, zich voor elkaar verantwoordelijk weten, elkaar toekomst bieden, de wereld een nieuw en vriendelijk gezicht geven. Door mensen heen is Christus Koning van de wereld.

Niet in zelfredzaamheid ligt de toekomst, maar in het reddend omzien naar elkaar.

Niet de leugen van de participatiemaatschappij zal ons redden, maar wel de liefdevolle zorgzaamheid voor elkaar.

Christus is Koning vanaf het kruis. Het kruis is zijn troon. Zijn dood tussen misdadigers is onze redding. Zijn omzien naar de misdadiger die op Hem hoopt, opent het Paradijs. Dat Paradijs is niet de hemel voor later; het paradijs is een goddelijke ruimte tussen de puinhopen die wij van de wereld maken en dat nu reeds te vinden is.

Iedereen die Christus als zijn koning erkent, mag nu reeds dit Paradijs binnentreden.

Als wij Hem oprecht willen dienen zal Hij ook omzien naar ons.. Amen.

Voorbede

Pastor

God in Koning Christus bent u ons nabij. Hoor onze gebeden en verhoor ze.

Lector

Wij bidden voor uw kerk in deze wereld.

Dat zij een geloofwaardig instrument is

om uw vrede en uw gerechtigheid te bewerken

en om van uw liefde en trouw te getuigen.

Maak uw kerk dienstbaar aan uw komend Koninkrijk.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor allen in deze wereld

die met macht in gezag bekleed zijn.

Dat zij aan hun eigenbelang voorbij zien

en hun oog gericht houden op het welzijn van heel de samenleving.

Maak hen dienstbaar aan het welzijn en geluk van mensen in nood.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onszelf om moed om christen te zijn.

Dat wij niet weg kijken van mensen die een beroep op onze hulp doen.

Dat wij dienstbaar en hulpvaardig in deze wereld staan.

Help ons het Paradijs te beleven door onze inzet voor elkaar.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

 

 

God, uw liefde wil heel onze wereld omvatten. Uw Koninkrijk duurt in de eeuwen der eeuwen. Moge Christus heersen in ons hart opdat ook wij delen in de vreugde van uw Rijk. Amen.