6 oktober 2013: 27e zondag door het haar.Thema: Steunen op de trouw van God

27dhj2013

Van harte welkom in deze viering.

Wij zijn hier samen gekomen als mensen van geloof.

Maar stellen we onszelf wel eens eerlijk de vraag:Hoe sterk is mijn geloof?

Geloof ik zozeer in het Rijk van God, Gods toekomst met ons, dat ik daar nu al aan in wil werken en naar leven? Of denk ik: dat Rijk van God is iets voor later, het is voor de hemel. Het is hier op aarde niet haalbaar.

We komen vaak tot de ontdekking dat ons geloof niet erg sterk is.

Met de apostelen vragen wij daarom: “Geef ons meer geloof”.

Willen we aan het begin van deze viering vragen of God onze harten geschikt maakt om deze Eucharistie goed te kunnen vieren.

Openingsgebed

Goede God, wat goed is in ons hart ontvangen wij van U.

U spoort ons aan het goede te doen in de wereld van vandaag.

Ban de kleinmoedigheid uit ons leven en leer ons in ons doen en laten

geheel te vertrouwen op U.

Versterk ons geloof in U en doe ons leven vanuit de liefde

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven .

Heer God , mogen de gaven van brood en wijn

een teken zijn van onze dankbaarheid jegens U.

Aanvaard ze en geef ze ons weer als voedsel en drank van eeuwig leven.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Slotgebed

Goede God, door de kracht van ons geloof

kunnen wij de samenleving een nieuw gezicht geven.

Maak ons tot moedige christenen

die in woord en daad uw Rijk aan het licht brengen.

Help ons de waarden van saamhorigheid en zorg voor elkaar hoog te houden opdat uw gerechtigheid kan stralen.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

 

 

Overweging

Jezus heeft veel soorten volgelingen. Hij zendt twee en zeventig leerlingen uit .Hij heeft vrouwen in zijn gevolg. Mensen die door hem genezen zijn gaan met Hem mee. Van het begin af van zijn optreden heeft Hij twaalf apostelen. Deze worden met name genoemd, hebben een speciale taak, nl. getuigen te zijn van zijn verrijzenis.

Hun geloof is het fundament van onze kerkelijke gemeenschap. De apostel Thomas spreekt de eerste geloofsbelijdenis uit: “Mijn Heer en mijn God”. Petrus als leider van de groep apostelen is de rots waarop de kerk gebouwd is. Johannes schrijft een diepzinnig evangelie waarin wij Jezus leren kennen als Gods eigen Woord en Gods Gezicht naar ons toe. Precies deze apostelen vragen : “Heer geef ons meer geloof.”

Van alle andere leerlingen zou je kunnen verwachten dat ze tekortschieten. Jezus verplicht niemand om Hem te volgen en in Hem te geloven. Soms zegt Hij : “als je niet in Mij kunt geloven, ga dan maar.” Als er één groep geacht wordt trouw en gelovig te zijn, dan toch zeker de apostelen. De fundamenten moeten toch vast staan!

In onze kerk gebeurt er met het aantreden van paus Franciscus iets heel nieuws.

Er gaat een golf van sympathie door de wereld vanwege zijn ontwapenende manier van optreden. Zijn eenvoud, zijn hartelijkheid, zijn “gewoonheid” spreken aan. Voor veel mensen – ook voor niet gelovigen – wint de kerk aan geloofwaardigheid.

Wat opvalt is dat deze paus het léven van mensen – en van iedere mens persoonlijk - belangrijker vindt dan de leer. Hij waarschuwt niet; hij tracht te begrijpen. Hij veroordeelt niet ; hij benadert de tekort schietende mens met liefde. Hij neemt de mens die midden in deze wereld staat serieus en hij zegt ronduit dat christen- zijn in deze problematische en ingewikkelde wereld een moeilijke opgave is. Hij is meer pastor voor mensen dan leraar voor de wereld.                      

            Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hadden een wat sombere kijk op de wereld. Zij wilden het evangelie als tegenkracht inzetten. Zij staken vaker een waarschuwende vinger op dan dat ze een bemoedigend schouderklop gaven.

Bij hen was de leer in veilige handen en afwijkingen werden niet geduld. Paus Franciscus die evenzeer de leer is toegedaan, beseft dat het léven van mensen concreter en veelvormiger is en andere accenten vraagt. De leer van de kerk kun je niet verplichtend opleggen, maar wel aantrekkelijker maken door ze aangepast aan de situatie van mensen voor te houden als aanbod. Waar vorige pausen wantrouwend ten aanzien van de wereld stonden, biedt Franciscus zijn vertrouwen aan de wereld aan en hoopt zo de wereld te winnen.

Het schijnt dat bisschoppen die vanwege hun traditionele gezindheid benoemd zijn, het moeilijk hebben met deze paus. Ze begrijpen niet waar hij heen wil. Bisschoppen die meer pastoraal gericht zijn halen opgelucht adem. De paus begrijpt hoe klem ze kunnen zitten tussen de officiële leer en de pastorale praktijk. Mensen vragen om een liefdevolle benadering en niet om een berisping.

Paus en bisschoppen zien zichzelf als de opvolgers van de apostelen. Met hen vragen ze : Geef ons meer geloof? Vragen ze met de apostelen om meer geloofszekerheid of om meer geloofsvertrouwen? Vragen ze om meer hechtheid aan de leer of om intensere overgave aan God? Vragen ze om leer of om leven?

Beiden zijn nodig: geloven gààt ergens over. Geloof heeft omschrijvingen en benaderingen, kortom: een leer, nodig. Maar geloven is op de eerste plaats toch een kwestie van vol vertrouwen in het leven staan. Een houding waarin je steunt op de trouw van God. Geloven is een vertrouwensrelatie met God aangaan.

Jezus gebruikt een schitterend beeld: het geloof is een kiemkrachtig mosterdzaadje dat een grote diepgewortelde moerbeiboom kan ontwortelen.

Bij God is alles mogelijk. Maar denkt u dat Jezus letterlijk voor zich zag dat een moerbeiboom zijn wortels uit de grond los maakte om zich in zee te planten. Jezus zou ontzettend verbaasd staan! Hij gebruikt bewust een onwerkelijk beeld om een diepere werkelijkheid uit te drukken: gelovig vertrouwen kan je leven grondig veranderen. Geloof is vertrouwen dat God werkelijk aanwezig is in iedere goede daad die uit liefde wordt gedaan. Het onmogelijke kan mogelijk worden. Geloof als vertrouwen is geen blind vertrouwen. Een gelovige mens vertrouwt op God die onze menselijke daden zegent, steunt, tot de Zijne maakt en eens voltooien zal.

De laatste regel uit de profeet Habakuk die we hoorden , luidt: “Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw. “ Deze zin heeft een scheuring in de kerk teweeg gebracht. Rome en Reformatie.

Maarten Luther las deze zin als: alléén het geloof in Christus kan een mens rechtvaardig maken. Rome benadrukte tegen Luther in: een mens kan door goede werken gered worden. Geloof uit zich in daden. Rome en Reformatie vergaten de regel ervoor te lezen. “Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt. Staande zal hij blijven die vanuit zijn hart leeft. Die mag rekenen op Gods trouw.”

Toen paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaanse Concilie aankondigde deed hij dat vanuit een pastoraal hart. De kerk bij de tijd te brengen om de mensen van dienst te zijn. Aggiornamento De paus wilde het avontuur met de wereld aan. Geloven is het avontuur beleven van mensen die in hun doen en laten rekenen op Gods trouw.

Franciscus van Assisi wilde de verwereldlijkte kerk van zijn dagen hervormen. Hij bouwde het bouwvallige kerkje van San Damiano op. Hij steunde op Gods trouw.

Rigoberta Menchu nam het in het Guatemala op voor de oorspronkelijke Indiaanse bevolking, de Maya ‘s. Met gevaar voor eigen leven. In 1992 kreeg zijn de Nobelprijs voor de vrede. Zij strijdt nu voor goedkopere medicijnen in heel de Derde Wereld en is een gewaardeerd mensenrechtenactiviste. Zij steunt op Gods trouw,.

Rosa Parks een zwarte vrouw, stond in 1955 in de bus niet op voor een blanke mede passagier. Zo begon de strijd voor de burgerrechten van de zwarten in Amerika.

Voor tegenstand was zij nooit bang, want zij wist van binnen uit dat zij voor de goede zaak vocht. Zij rekende op Gods trouw. 27 februari 2013 onthulde de eerste zwarte president Barak Obama een standbeeld voor haar in het Capitool.

Deze mensen deugden in hun hart en geloofden: God staat aan mijn kant. Dat geloof werd tegengesproken door tegenstanders. Ze werden tegengewerkt en werden bedreigd. Ze hielden vol. Een mosterdzaadje kan een boom verplanten. Een mens die werkelijk gelooft kan de wereld veranderen.

Wanneer wij werkelijk vanuit God leven en steunen op zijn trouw dan kunnen ook wij de wereld omvormen tot Rijk van God. Zekerheid over het resultaat zullen we nooit hebben. Maar de geloofszekerheid dat wij op de goede weg zijn zal ons kracht geven om wat werkelijk goed is, te blijven doen. God de kans geven Zijn werk in ons te doen is het avontuur van het geloof. Met de apostelen bidden we mee: Heer, geef ons meer geloof!

Voorbede

Pastor

God die ons uw trouw hebt toegezegd, verhoor onze gebeden

die wij in geloof en vertrouwen tot u richten.

Lector

Wij bidden u voor de kerk die instrument van uw vrede is in deze wereld.

Dat wij bemoedigd door paus Franciscus, de bisschoppen en de pastores

ons geloof beleven als heilzame kracht voor ons werken aan een betere wereld.

Geef ons meer geloof.  S T I L TE Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden u voor de mensen die onzeker zijn in hun geloven.

Dat zij niet krampachtig vasthouden aan leer, traditie en menselijke gewoonten.

Dat zij blijmoedig het gebod van de liefde beleven als uw gave die ons toevertrouwt.

Geef ons meer van uw liefde. S T I L TE Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onszelf als zoekende gelovige.

Help ons de vreugde van het geloof te beleven als bron van goede daden.

Dat wij onze dienstbaarheid aan uw Rijk niet zien als plicht,

maar als trouw aan U die ons roept te leven in uw Tegenwoordigheid.

Vervul ons hart van hoop op spoedige komst van uw Rijk.

Geef ons meer hoop. S T I L TE Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap.

Voor de zieken, de bedroefden en de vereenzaamden in onze kring.

Dat onze aandacht troostend en genezend zal zijn .

Voor onze persoonlijke noden en verlangens.

Geef ,God, wat goed voor hen is en verhoor onze gebeden op voorspraak van de H. Augustinus en de Z. Titus Brandsma. S T I L TE Laat ons bidden.

Pastor

Wij brengen onze overledenen voor Gods Aanschijn en noemen de namen van:

Mogen zij en al onze overledenen uitgenodigd worden aan het hemels gastmaal en bij God voorgoed gelukkig zijn. S T I L TE Laat ons bidden.

Pastor

Heer, vermeerder ons geloof en onze liefde opdat wij uw komend rijk nabij brengen in woord en in daad. Door Christus onze Heer.