22e zondag door het jaar Thema: Startzondag.Neem uw plaats in

Woord van welkom

U allen van harte in deze eerste viering na de vakantieperiode.

Bijzonder welkom het koor dat na twee maanden weer terug is.

We hebben ook zonder jullie kunnen zingen.

Dat komt omdat jullie als koor de samenzang stimuleren.

We hopen ook in het komend jaar veel door het koor te leren.

Welkom ook de kinderen voor wie het weer de eerste keer kindernevendienst is.

….

Wij komen samen: niet als een losse verzamelingen individuen

die niets met elkaar te maken hebben.

We komen samen aan de Tafel van de Heer die ons aan elkaar aan bindt, die ons naar elkaar doet kijken als medegasten, die ons omvormt tot één gemeenschap waarin Gods liefde voor mensen zichtbaar wordt.

Een feestmaal is een beeld van hoe de gemeenschap kan zijn en hoe onze samenleving zou kunnen worden.

Als kerk hebben wij de taak de mensen tot eenheid te brengen en verdeeldheid op te heffen. Daarin slagen we niet altijd. Bidden we daarom om ontferming.

Overweging

De woorden “bescheidenheid” en “zichzelf vernederen” zijn geen woorden waarmee je vandaag aan de dag een aandachtig gehoor zult vinden.

Integendeel! Daar heb je opgestoken vinger weer die ons maant om klein te blijven en onszelf vooral maar op de achtergrond te houden!

Vooral vroeger werden bescheidenheid en nederigheid al deugden aangeprezen.

Zichzelf wegcijferende moeders werden de sloofjes op de achtergrond van het gezinsleven. De vader die dag en nacht werkte om de kinderen alles te geven wat nodig was, werd toch maar vaak goedzak versleten.

En de kinderen: die moesten hun mond houden en als ze teveel praatten moesten ze in de hoek staan. Nederigheid en bescheidenheid werden er soms in geramd.

Die kleinmakende mentaliteit is dan wel voorbij, maar nu weten we met die woorden niet veel meer aan te vangen. In een tijd waarin je voor jezelf moet opkomen is bescheidenheid bepaal geen sterkte. Het getuigt eerder van een zwak karakter.

En je zelf vernederen …. We zullen wel gek zijn! Iedereen moet toch omhoog. Carrière maken.Meer en beter zijn dan de ander.

De gelijkenis van Jezus over de plaatsen aan tafel laat ons zien hoe je de woorden bescheidenheid en nederigheid anders kunt verstaan. Niet meer in de zin van klein houden, jezelf ontkennen, met het minste genoegen nemen. Het frustrerende:

” ik ben niet meer dan …” Het fnuikt toch je eigenwaarde als je zelf omlaag moet drukken! Bescheidenheid en nederigheid betekenen in dit verhaal je plaats weten.

Door juist die plaats in te nemen schep je ruimte voor een ander. Jij zit niet op andermans plaats. Als je je zelf kleiner maakt dan je bent, doe je jezelf te kort.

Als je je zelf groter maakt, dan je bent gaat je kop eraf. Als je je eigen plaats inneemt, dan voeg je je in het geheel.

Beveelt Jezus ons aan om de minste plaats te kiezen als een soort tactiek om straks hogerop te komen? “ Vriend, ga hoger op! ” Het kan erop lijken. Maar als je met opzet de minste plaats kiest dan is het een schijnbescheidenheid die verkeerd kan aflopen. Het kan zijn dat je over het hoofd gezien wordt. Dat wil je ook niet.

Nadat Jezus de gasten gecorrigeerd heeft, heeft hij een broederlijk advies voor zijn gastheer. Jezus zegt tegen de farizeeër die hem uitgenodigd heeft. Als je nu een feestmaal wilt geven waarin iets zichtbaar wordt van het Rijk van God, dan moet je wel buiten je eigen kringetje je gasten zoeken.

Niet alleen familie en vrienden en mensen die iets voor jou kunnen betekenen. Dan draai je in een elitair kringetje rond en houd je zelf voor de gek. Dat heeft niets met goed -zijn of vroomheid te maken. Dat raakt God helemaal niet.

Als je een feestmaal wilt geven dat lijkt op het feestmaal van het eeuwige leven, nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. Kijk met de ogen van God de wereld in, wees grootmoedig, laat je hart spreken!

Hoe vinden wij onze plaats aan de tafel? Als je Jezus’ opmerkingen aan de gastheer en de gasten samenvoegt, dan hoor je Jezus tot mensen van vandaag zeggen:

Wees bescheiden in het zoeken van je plaats en biedt grootmoedig ruimte aan mensen waar Gods hart naar uitgaat. Heb oog voor mensen die er niet goed aan toe zijn. Schenk tijd en aandacht aan hen die een beroep op jou doen. Laat iedere mens tot zijn recht komen. Misgun niemand zijn verworven plaats en neem met vreugde de plaats in die jou gewezen wordt. Bescheidenheid en grootmoedigheid gaan hand in hand en ieder vindt zijn plaats in het geheel.

Iedere zondag komen we hier samen om als een wel gevoegd geheel deel te nemen aan de Tafel van de Heer. Hier vieren wij dat het Rijk van God, het feestmaal in het eeuwige leven, een tastbaar begin heeft. We delen brood en wijn en bidden dat ook het dagelijks leven zo zal zijn. We oefenen ’s zondags in de kerk het samenleven van door de week in. Welke plaats hebben we daar?

We maken op deze startzondag weer een start met het pastorale werkjaar.

De vraag is: Hoe houden we de parochie tot één geheel dat aan de samenleving voor leeft hoe goed het kan zijn als je bescheiden en grootmoedig van hart bent?

We zijn een vitale parochie waarin heel veel goeds gebeurt. We gaan hartelijk en zorgzaam met elkaar om. Maar we zijn ook een kwetsbare gemeenschap. De voornaamste reden is de hoge leeftijd van de actieve parochianen. Het is bewonderenswaardig wat mensen van rond de tachtig toch allemaal voor elkaar brengen. Zonder hun inzet en hun werklust zou het parochieleven veel saaier zijn. Maar toch…

Hebt u uw plaats al in genomen in het grote geheel?

Het koffieschenken na de viering: door ziekte en overlijden wordt de groep kleiner.

Is dat een plek voor U?

De bloemengroep van zestien dames heeft twee leden onder de tachtig. Er is plaat voor een paar zestigers.

“Wie kinderen heeft, heeft de toekomst”, luidt het gezegde. De werkgroep gezinsviering heeft dringend jonge ouders nodig. De gezinsviering voor Kerstmis kan anders dit jaar misschien niet doorgaan!

Onze parochie is grootmoedig en gul naar mensen in nood. Er vallen gaten in de werkgroepen Diaconie en Missie Ontwikkeling en Vrede. Wie van u gaat op die open plaatsen zitten.

Straks is er verkoop van de Zonnebloemloterij. Natuurlijk is het goed om veel loten te kopen. Dat moet u ook doen. Maar het wordt steeds moeilijke mensen te vinden die zich inzetten in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Is daar een plaats voor U?

Het koor schreeuwt als het ware om heren. Zoveel goed zingende parochianen kunnen toch open plaatsen opvullen. Het koor wordt er alleen maar nog beter van.

Bestuur en parochievergadering geven leiding en sturing aan de parochie. Ook hier zijn vacatures. Ook deze plaatsen moeten worden aangevuld. Er zijn veel verantwoordelijkheden.

-       De samenwerking in de regio verdient onze blijvende aandacht.

-       De parochie heeft met instemming van het bisdom het klooster aangekocht. Nu zoeken we geschikte huurders. Op dit moment wonen er vijftien theologiestudenten die afkomstig zijn uit alle werelddelen. Daarna zal een makelaar het gebouw gaan verhuren aan mensen die voor korte tijd woonruimte nodig hebben. Dat brengt allemaal werk met zich mee. .

-       Zodra de plannen vastomlijnd zijn houden we een parochiebijeenkomst om u helemaal op de hoogte houden.

Vandaag bieden we u ook twee brochures aan. De een heet “Raakpunt”en de ander “Aanbod van bezinning en verdieping”. Hier vinden we mogelijkheden om ons christelijk leven bewuster te beleven, om dieper in te gaan op de vragen die we hebben, om samen te zoeken naar welke plaats wij in nemen in deze parochie en in de wereld om ons heen.

Straks als u thuis deze brochure leest dan hoort u God die de gastheer is van alle leven, als het ware zeggen: “Vriend, ga hoger op, neem je plaats in en doe mee.”

 

Voorbede

Pastor

Bidden wij tot God die ons hier bijeen geroepen heeft.

Om verhoring van onze gebeden.

Lector

Wij bidden om wereldvrede die bedreigd wordt.

In het bijzonder om vrede in Syrië waar het onderlinge geweld het land ruïneert

en de samenleving ontwricht.

Behoed landen voor toevoegen van meer geweld door militair ingrijpen.

Vermeerder de inspanning van landen voor humanitaire hulp aan de vele slachtoffers. S t i l t e Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze parochie.

Om behoud van vitaliteit. …..

Om inbreng van nieuwe mensen……

Om versterking van koor en werkgroepen.

Dat iedere parochiaan zijn of haar plaats weet in het geheel van onze gemeenschap.

S t i l t e Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor het werk van de Zonnebloem

Door hen krijgen zieken, hoogbejaarden en mensen met een handicap een plaats in onze samenleving.

Zegen deze werkers en hun werk.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochie.

Om behoud van vitaliteit.

Om inbreng van nieuwe mensen.

Dat iedere parochiaan zijn of haar plaats weet in het geheel van onze gemeenschap.

S t i l t e Laat ons bidden.

Lector

Voor de zieken in onze kringen. Om goede moed en om beterschap.

Voor de goede afloop van een longonderzoek en longoperatie. Om sterkte.

Voor onze persoonlijke intenties en de intenties in het intentieboek.

( voorlezen…)

Verhoor deze gebeden op voorspraak van de Heilige Anna en de Zalige Titus

S t i l t e Laat ons bidden.

Pastor

 

.

Pastor

Goede God, het is uw wil dat mensen in vrede en liefde samenleven.

Mogen wij onze plaats weten en onze bijdrage leveren.

Schenk ons uw Geestkracht. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.