21e zondag door het jaar: Gods liefde omvat alle mensen

21 zondag door het jaar.

 

In de krant Trouw stond laatst een artikel over Jehovagetuigen.

Deze mensen geloven dat het einde van de wereld nu heel dichtbij is.

Ze noemden allerlei tekenen op. Alleen maar negatieve. Ze wezen op de rampen, de oorlogen, de hongersnoden. Allemaal actueel.

Maar wat actueel èn positief is, haalden ze niet aan:

Dat God alle volkeren bijeen zou roepen en er één gemeenschap zal komen uit allerlei volkeren, rassen en talen.

De belofte van één wereld voor alle mensen, zien ze niet als teken van de eindtijd.

Nu is onze wereld meer één dan ooit. Dat positief willen duiden.

Daar hebben we allemaal weleens moeite mee.

Willen we God en elkaar om bidden om ontferming.

Openingsgebed

Heer, goede God,

U wilt dat alle volkeren in vrede met elkaar leven.

U roept ons op één gemeenschap te vormen

gegrondvest op liefde en gerechtigheid.

Geef ons helderheid en inzicht om uw Koninkrijk dat in ons midden is, te vinden.

Maak ons tot uw medewerkers.

Door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven.

Heer, goede God, u nodigt ons aan uw tafel.

Hier ontmoeten wij mensen uit allerlei naties, rassen en talen.

Mogen wij groeien in eensgezindheid en van U de kracht ontvangen deze wereld om te vormen tot uw Koninkrijk van vrede.

Door Christus onze Heer.

Slotgebed

 

Goede God, u hebt ons uitgenodigd deelgenoten te worden aan uw komend Rijk.

Mogen wij ons inspannen om de nauwe deur binnen te gaan.

Maak ons tot mensen die de gerechtigheid lief hebben, de vrede koesteren en aandacht hebben voor iedere medemens.

Help ons een stukje hemel op aarde te maken.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

Overweging

Iemand vroeg Jezus: Heer, zijn het er weinig die gered worden? Vreemde vraag.

Je zou eerder verwachten: Heer, zijn het er velen die gered worden?

Jezus is op weg naar Jeruzalem en onderweg ontmoet Jezus allerlei mensen in de dorpen en stadjes waar ze door heen komen. Telkens lopen er mensen mee.

Als ze de consequenties door hebben van wat het kan betekenen om Jezus na te volgen, haken ze weer af. Ineens zijn de velen er weer een paar.

Vandaar de vraag: zijn het er weinig?

In Nederland maken we het steeds meer mee dat mensen afhaken. Mensen die ooit eens iets in Jezus gezien hebben, maar die toch ophouden om het geloof te beleven.

Als je serieus werk wilt maken van de je christen -zijn, dan moet je tegen een stootje kunnen.

Een Koptische bisschop wiens kathedraal verwoest is door de Moslimbroeders, vertelt rustig dat moslims en christenen goed samen kunnen leven. Het zijn de extremisten die de christenen vervolgen. Niet de gewone moslims die buren, vrienden en dorpsgenoten zijn. In tijden van vervolging je christelijk geloof blijven belijden vraagt om moed. In het Westen waarin vrijheid en democratie heersen, willen veel mensen zich niet meer tot Christus en zijn kerk bekennen. Wij kunnen blijkbaar niet meer tegen een stootje of tegen de uitdagingen die het christen – zijn in deze wereld stelt.

Bij ‘het gered worden ‘ hebben veel mensen een soort Pavlov reactie. Gered worden is in de hemel komen. Wie komen er in de hemel? Veel of weinig? Kom ik er ook? Komen de niet-gelovigen ook in de hemel? Waarom zou je geloven als je er zo ook in kan? Kan God mensen die niet katholiek zijn zomaar uit sluiten. Dat gaat toch in tegen God als liefde?

Het is nog maar de vraag of Jezus aan de hemel dacht, toen hij sprak over gered worden? Moet je het Rijk van God later in de hemel zoeken of is het ook nu in deze wereld en in deze tijd te vinden? Is het rijk Gods naar Jezus woord niet midden onder ons? En als het midden onder ons, waar vinden we het dan?

Over de hemel is nog een mopje. Het is een beetje flauw, maar ik vertel hem toch maar. Een pastoor sterft en komt aan in de hemel …. ( Dat is nog niet de mop).

Petrus ontvangt hem en zegt: U hebt altijd zo mooi over de hemel gepreekt. Daarom mag ik u alle zalen in de hemel laten zien. Ze lopen langs een feestzaal waar een gedekte tafel staat. Iedereen is blij en vrolijk.

Zij lopen langs een zaal waarin de mensen met de engelenkoren mogen mee zingen. Het is echt hemelse muziek. Ze lopen langs een zaal waar de doden hun dierbaren ontmoeten. Ontroering en vreugde.

Ze lopen langs een zaal waarvan de deuren gesloten zijn en waar het heel stil is.

Petrus zegt: “Als u stil bent mag u even om het hoekje van de deur kijken. Hier zitten de mensen die de waarheid kennen en die altijd gelijk hebben. Ze denken dat ze de enigen in de hemel zijn en dat willen we zo laten.”

In Jezus’ Geest zijn het Rijk Gods en de hemel niet hetzelfde.

In Jezus’ Geest zou je wel kunnen zeggen: Het Rijk Gods is de hemel in wording.

Het Rijk Gods is midden onder U en het is onze zaak om dat Rijk Gods zo te doen groeien verbreden dat er nu reeds een stukje hemel op aarde komt.

Dat Rijk Gods als een stukje hemel op aarde is gave van God en opgave aan ons.

Wij mensen mogen er aan werken maar kunnen er niet over beschikken.

Op de vraag zijn het er weinigen die gered worden geeft Jezus geen antwoord.

Het gaat hem niet om de kwantiteit; het gaat hem om de kwaliteit.

De toegang tot het Rijk Gods is een nauwe deur. Je moet je tot het uiterste inspannen om die deur open te doen. Het volstaat niet om te zeggen: ik ben van huis katholiek. Ik ben gedoopt, heb mijn eerste communie gedaan ….enne het Vormsel weet ik niet zeker......

Door het doopsel en vormsel en door deelname aan de Eucharistie ben je leerling van Jezus geworden. Jezus die in de praktijk van het leven stond. Ben je bezig geweest met zieken genezen? Heb je aandacht gehad voor mensen in nood? Heb je je voedsel met hongerigen en dorstigen gedeeld? Heb je je mond open gedaan toen mensen werden gediscrimineerd? Heb je mensen die jou iets misdaan hebben vergeven? Heb je bedroefden getroost en verlamde mensen opgebeurd? Heb jij door jouw geloof in Gods toekomst gerechtigheid beoefend? Heb jij voor een medemens een stukje hemel op aarde gemaakt?

Of heb je met het oog op je eigen zaakjes het onrecht en het leed dat anderen aangedaan werd, gelaten wat het was? Je kunt op de nauwe deur kloppen wat je wilt, maar als de Heer in jou geen spoor van gerechtigheid ziet, kom je er niet binnen.

Jezus heeft een visioen en in dat visioen kunnen wij delen:

Abraham, Isaak en Jacob en alle profeten,

Maria, Petrus, Franciscus en Titus Brandsma, en alle heiligen

Dietrich Bonhoeffer, Oscar Romero en Johannes XXIII, alle inspirerende christenen,

Mohammed, Boedha en Confucius, alle levensbeschouwelijke wereldleiders,

zul je zien aanzitten in het Rijk van God.

En dan zie je stromen mensen aan komen die allemaal optrekken naar de tempel van God. Ze komen uit alle volkeren:

Polen, Roemenen en Bulgaren,

Brazilianen, Mexicanen en Surinamers,

Vietnamezen , Chinezen en Filippino’s,

Ghanezen, Marokkanen en Congolezen,

al die volkeren gaan één multiculturele gemeenschap vormen omdat ze allemaal kinderen van God zijn. ( MIVA)

Waar zo’n multiculturele gemeenschap nu reeds in vrede samen leeft, en iedereen daarin elkaar het goede leven gunt, elkaars rechten respecteert en ieder zijn verplichtingen na komt, daar zal een stukje hemel op aarde zichtbaar worden.

Dat kan dus best in Amstelveen zijn!

Een multiculturele samenleving is positief teken dat Gods liefde alle mensen omvat en dat wij die liefde kunnen uitdragen door daden van gerechtigheid.

Er is vanwege kerkelijke gezindheid, godsdienst, levensbeschouwing, afkomst of nationaliteit geen vanzelfsprekende toegang tot het Rijk van God.

Al heb je alle gelijk van de wereld en is wat je zegt nog zo waar, toch zal de Heer vragen: mag ik jouw daad van gerechtigheid en liefde zien?

Hebben wij dan wat aan te bieden? Ik hoop het.

Pastor God van alle mensen, hoor ons bidden voor kerk en wereld.

Lector

Goede God, geef dat in de ruimte van de kerk de vele volkeren elkaar ontmoeten.

Help ons van de rijkdom in de verscheidenheid te profiteren.

Maak ons bereid tot gesprek met alle mensen die oprecht God zoeken,.

Maak allen die de Naam van Christus belijden, tot één gemeenschap

die in de samenleving blijft getuigen van liefde en gerechtigheid.

Doe ons eens aanzitten aan het hemels gastmaal. S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Goede God, in deze wereld zijn volkeren in beroering en in onderlinge strijd.

Breng de leiders van verschillende stromingen tot bezinning.

Wij bidden voor de ouderen en de kinderen die slachtoffer zijn van alle geweld.

Voor de kleine groepen christenen die zwaar te lijden hebben onder vervolging en mishandeling.

Moge mensen de weg vinden naar gesprek en overleg opdat er vrede komen kan.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Goede God, namens ons zijn missionarissen en ontwikkelingswerkers actief bezig om mensen met elkaar te verbinden, om afstanden te overbruggen, om mensen op te zoeken in hun armoe en nood.

De Missieverkeersmiddelenactie is voor hen een grote steun.

Moge ons gebed en onze financiële steun het werk van deze mensen verlichten.

S T I L T E   Laat ons bidden

Lector

Goede God, wij bidden u voor onze gemeenschap.

Uit dankbaarheid voor de vele vrijwilligers die door hun inzet deze parochie tot een hartelijke en feestelijke gemeenschap maken.

Uit dankbaarheid b.g.v een verjaardag.

Voor de zieken in onze kringen. Om goede moed en om overgave aan uw wil.

Voor het welzijn van de familieleden Rijk.

Voor de intentie in het intentieboek en voor onze persoonlijke intenties:

-----

Verhoor de gebeden van uw mensen op voorspraak van de H. Anna en de Z. Titus Brandsma. S T I L T E   Laat ons bidden.

Pastor

Wij brengen onze overledenen voor Gods Aanschijn en noemen de namen van

 S T I L T E   Laat ons bidden.

Pastor

God, uw hart gaat uit naar al uw mensen.

Leer ons te kijken met uw begrip en welwillendheid..

Dan groeien wij in eenheid en in vrede. Door Christus onze Heer.