Zeventiende zondag door het jaar.Thema: De noodzaak van gebed

17dhj2013

Van harte welkom in deze viering.

De lezingen van vandaag vertellen hoe mensen voor elkaar in de bres springen.

Hoe mensen voor elkaar bij God bemiddelen: vrijpostig.Onbescheiden, met aandrang. Abraham is een meester in deze manier van bidden. Sjacheren.

Jezus leert ons bidden. Niet alleen hoe, maar vooral ook waar óm wij mogen bidden.

Vaak gaat ons gebed een andere kant.

Wij bidden niet om wat God wil, maar om wat wij van God willen,

Willen we bescheiden beginnen met een gebed om Gods ontferming.

Openingsgebed

God, Vader in de hemel, wanneer wij tot U bidden is ons geloof zo vaak klein.

Onze berekening is groter dan ons vertrouwen op uw goedheid.

Help ons te vertrouwen op uw barmhartigheid

zodat wij leren bidden om het geschieden van uw wil.

Schenk ons het vooruitzicht op uw komend Koninkrijk.

Dit bidden wij U dor Christus onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Goede God, aanvaard met deze gaven van brood en wijn

onze inzet voor een betere wereld.

Mogen wij door de kracht van de Heilige Geest gesterkt

mensen worden die verlangen uw wil te doen.

Dit bidden wij U dor Christus onze Heer. Amen.

Slotgebed

Goede God, u verhoort onze gebeden meer dan wij vermoeden.

Leer ons te vertrouwen op uw zorgzame liefde en maak ons tot mensen

die in uw Naam vrede en gerechtigheid beoefenen.

Dan komt u koninkrijk in deze wereld

en worden wij genezen van alle leed, kwaad en dood.

Schenk ons de verbondenheid

met U en uw Zoon in de kracht van de heilige Geest. Amen

Overweging

Als je aan gewone mensen op straat zou vragen wat de noden van onze tijd zijn,

dan kun je, zo schat ik, vaak horen: het vluchtelingen vraagstuk, de milieuproblematiek, de honger en de oorlogen.

Vraag je het aan mensen die kranten lezen en televisie kijken, dan zul je horen:

de economische crisis, de inkomensachteruitgang en de kosten van de zorg.

We worden zo vaak op “de crisis” gewezen dat we veel andere noden vergeten.

Vraag je het aan filosofisch geïnteresseerde mensen wat de grootste nood van onze tijd is, dan kun je horen: het individualisme waarin de mens geen enkele andere diepgang kent dan de vraag: heb ik geld genoeg om vandaag een plezierig leven te leiden. Heel veel mensen leven in grote oppervlakkigheid. Mijn plezier nu is het enige dat telt.

Vraag je het aan mensen die oog hebben voor levensbeschouwing, zingeving en geestelijk leven dan krijg je nòg andere noden te horen.

Titus Brandsma zei in 1936 dat het gebrek aan begrip van wie God is, groter is dan alle materiële nood. Op 26 juli 1942 is Titus in Dachau omgebracht. Zijn Godsvertrouwen en Godsverbondenheid kunnen ons nog steeds ontroeren. In de hel van Dachau liet Titus zien dat God liefde is.

Heiko Miskotte , een protestants theoloog, zei dat in diezelfde tijd dat de biddeloosheid van de wereld de grootste nood is waarin de samenleving gedompeld is.

Beide schrijvers zijn met deze opmerkingen uiterst actueel. Dat wij geen helder Godsbegrip hebben en niet meer kunnen bidden zijn signalementen ook van onze dagen. God! Wie of wat is God? Er moet wel iets zijn. Bidden.! Wat is bidden? Bidden helpt toch niet. God doet toch niet wat ik vraag.

Kan God in zijn almacht de problemen van oorlog en honger enz. verhelpen? Hij kan toch alles! Neen, dat kan God niet. Hij kan ons niet volledig vrij mens laten zijn en voor ons doen, wat wij na laten te doen.

Kunnen wij dan met bidden onze problemen oplossen? Kunnen wij door ons gebed zo bij God aandringen dat Hij ons verhoort. Neen, dat kunnen wij niet. Als wij niet zelf de handen uit de mouwen steken, heeft God geen reden om naar ons te luisteren. Maar biddend kunnen we wel zelf de weg vinden om de honger te verdrijven, de oorlogen te stoppen, de economie te verbeteren en de crisis te beheersen. Wij hebben van onze schepper voldoende verstand en scherpte van inzicht gekregen om deze wereld zo te bewonen dat iedereen in vrede en veiligheid kan leven. Wij kunnen bidden om kracht, moed en om helderheid om onze talenten in te zetten.

Deze vorm van gebed: “Heer, maak mij geschikt om uw wil te doen? “ hebben wij niet voldoende aangeleerd. Deze nood aan gebed is groter dan alle anderen noden samen. Als wij ons biddend geschikt maken om Gods wil doen, dan worden wij zelf andere mensen. Mensen die de weg van Jezus durven te gaan. Mensen die onder inspiratie van de Heilige Geest de band van de liefde willen aangaan en onderhouden. Mensen die leven vanuit innerlijke bewogenheid mee kunnen lijden met mensen die er slecht aan toe zijn.

Wij horen dat Abraham in de bres springt voor Sodom en Gomorra. Deze stadsnamen beelden ieder vorm van denkbaar kwaad uit. Abraham neemt het op voor de weinige rechtvaardigen die er te vinden zijn. Hij doet dat door God te laten zien hoe hij God ziet. Hij kan niet geloven dat God ook rechtvaardigen wil verdelgen. “God dat is niet uw stijl”. Hij vindt dat God recht moet laten geschieden. “Schenk omwille van die paar rechtvaardigt vergiffenis aan de hele stad”. Abraham wil God niet anders zien dan als een God van barmhartigheid, rechtvaardigheid en vergeving.

Een minimum aan goede mensen moet voldoende zijn om de stad te redden. Dat minimum is tien. We weten dat die tien er toen niet te vinden waren. God heeft het gebed van Abraham niet kunnen verhoren. Sodom en Gomorra zijn ten onder gegaan. Er was in die stad geen basis voor Gods goedheid.

Om een dienst te houden in een synagoge moeten er minstens tien mannen zijn.

Tien mannen die biddend gaan staan in Gods tegenwoordigheid om zijn barmhartigheid af te smeken. Voor het heil van de wereld en voor de oplossing voor alle nood is het noodzakelijk dat er biddende mensen zijn. Mensen die ontvankelijk zijn voor God, die God aan zijn naam herinneren: U bent toch de rechtvaardige, de barmhartige! Nodig zijn mensen die verder kijken dan puur eigenbelang. Waar niet meer gebeden wordt valt de samenleving uiteen in brokken ikke ikke ikke. Dan leven we ineen gebroken wereld waarin niemand om heling vraagt. De biddeloosheid is een uiterst reële nood.

De leerlingen van Jezus zien Hem bidden. Zij willen dat Hij het hun leert en Jezus doet dat. “Zó moet je bidden”, zegt Hij. Bidden schenkt verbondenheid. Onze Vader, ons dagelijks brood, elkaar vergeven. Ook zegt hij wat je kunt bidden: Heiliging van Gods Naam, de komst van Gods Rijk, het geschieden van Gods wil.

Dus niet: mijn vroomheid, niet mijn koninkrijkje, niet wat ik met alle macht wil.

Ons gebed, zegt Jezus, is niet gericht op de vervulling van onze eigen verlangens. Ons gebed is gericht op de vervulling van Gods beloften.

Ons gebed gaat niet over het verwerven van de rijkdommen van de aarde:

Geld en goed, eer en aanzien, macht en kracht. Ons gebed richt zich op wat God ons schenken wil: toekomst, vreugde, vrede. Het samenleven van mensen die er willen zijn ten bate van elkaar. Dan alleen wordt de aarde zoals de hemel.

            Maar worden onze gebeden om hulp en genezing, om moed en kracht dan niet verhoord? Wij wéten niet altijd hoe wij verhoord worden. Van ons wordt het vertrouwen gevraagd dat God als een zorgzame vader en moeder er voor zal zijn.

Je mag best vrijpostig, onbescheiden en met aandrang bidden, maar bidt dan wel dat God jou geschikt maakt om Zijn wil te doen.

Voorbede

Pastor

Bidden wij moedig en met vertrouwen tot God

dat Hij ons geven zal wat goed voor ons is.

Lector

Wij bidden U dat in deze wereld iedere mens tot zijn recht mag komen.

Dat hongerige en dorstige mensen verzadigd zullen worden.

Dat welvarende en rijke mensen hongeren en dorsten naar gerechtigheid.

Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden U dat uw Rijk van zorgzame liefde doorbreekt in onze samenleving.

Dat wij tijd en aandacht schenken aan mensen in nood.

Dat wij mensen die verkeerd gedaan hebben nieuwe kansen op leven geven.

Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden U dat wij de moed hebben om in uw Tegenwoordigheid te gaan staan.

Dat onze harten en onze verlangens zuiver zijn

en vrij van eigenbelang en egoïsme.

Dat onze handen krachtig zijn in het doen van het goede.

Maak ons tot instrument van uw liefde. Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze parochie.

Voor de zieken, de bedroefden en de vereenzaamden.

Om onze zorgzame aandacht.

Voor de gewonden en de nabestaanden van de treinramp in Spanje.

Wees deze mensen met uw hulp nabij.

Uit dankbaarheid voor een jarige dochter en kleinzoon. Om geluk op hu levensweg.

Voor onze persoonlijke noden, vragen en verlangens.

Geef, God, wat goed voor ons is.

Verhoor ons op voorsprak van de Heilige Anna en de Zalige Titus Brandsma.

Laat ons bidden.

Lector

 

Pastor

Goede God, maak ons tot uw medewerkers in deze wereld.

Brengers van vrede en getuigen van uw liefde.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.

 .