21 februari 2021, 1e zondag veertigdagentijd

Overweging zondag 21 februari 2021

 

Wanneer het ergens niet goed gaat, spreken we van crisis. Iedere crises is een periode van beproeving. Met elkaar zijn we nu al bijna een  jaar in de corona crises, we worden op de proef gesteld. Soms hoor  je mensen zeggen dat ze de coronaregels moe zijn en toch moeten we nog verder. Gelukkig is er perspectief het vaccin komt er aan. Maar toch deze tijd daar naar toe is echt nog een tijd van volhouden en doorzetten!

De gekozen verhalen van Noach en Jezus hebben het over het moment waarop er een einde komt aan de periode van crisis en beproeving. Twee keer een happy end, zou je kunnen zeggen. Het had veel slechter kunnen aflopen. Dat zeggen we ook weleens bij een klein ongeval. Wie een kwade nachtmerrie had, zegt na afloop ook wel: Gelukkig het was maar een droom. Maar die heeft je wel kop zorgend beziggehouden.

Zowel Noach als Jezus komen behouden uit de proeftijd.

In bepaalde pre historische mythen is er sprake van allesverwoestend zeewater, waarbij niets of niemand gespaard blijft. In de Bijbel is dit toch anders: Er worden mensen en dieren om het leven gebracht, maar een bepaalde selectie blijft wel ( als bij wonder) in leven. Water kan reddend zijn en geeft ook leven. De eerste Petrusbrief, de tweede lezing, ziet hierin een voorafbeelding van het doopsel. Doopwater is levenswater. Het doet ons overleven.

Jezus overleefde in de woestijn de wilde dieren en de duivel. Uiteindelijk zal hij, zelfs na kruisiging en dood, ook overleven. Er is altijd hoop en uitzicht.

God is zijn volk altijd nabij geweest. In momenten waarin  er geen uitzicht leek heeft Hij zijn volk gered. Dit loopt als een rode draad door de bijbel. In de Rode zee heeft God ooit voor zijn volk op uittocht de natte zee drooggelegd. Die Exodus staat beeld en teken voor Gods reddende hand. Zo toont God zich wel meer in signalen, tekens van leven. Zijn Geest is aanwezig, waait en vliegt als een duif. Het motief van de duif ( een vogel die als geen ander zijn thuis vindt) vinden we zowel bij Noach als bij Jezus. Het Hebreeuwse woord voor duif is Jona, naam van de profeet die na tegenspartelen toch terechtkwam.

Bij Noach is het de duif die hem de bevestiging brengt van opnieuw droog land na de vloed. Bij Jezus kwam de duif bij zijn doopsel, net voor de beproeving, gepaard met de stem van God die zei: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’.

Dit toont God ook tijdens de woestijnbeproeving in de hulp van de engelen, van wie er staat dat ze Jezus dienden terwijl hij door de Satan en wilde dieren belaagd werd.

Ja, God toont zich! Hij laat zich zien!  Hij zegt zijn verbond toe aan Noach. Maar niet alleen met Noach sluit Hij dat verbond. Hij zegt erbij: Ook met uw nageslacht. Hij spreekt van de hele aarde en alle levende wezens. Als teken hiervan stelt hij zijn boog in de wolken. De regenboog! Die zien we soms…even. Ook al merken we het niet voortdurend. God geeft tekenen van zijn reddende liefde. Ook met ons wil Hij liefdevol te werk gaan.

Het met eerbied en respect omgaan van God met heel zijn Schepping is ook een oproep aan ieder van ons om dus ook met eerbied en respect om te gaan met alles. Vijf jaar geleden schreef paus Franciscus hierover in zijn encycliek: Laudate Si! Genoemd naar het loflied van Sint Franciscus, het Loflied op de Schepping.                                                                                              

Een waardevolle omgang met de aarde en onze medemens is de opzet. We hebben eerst een goed inzicht nodig, een inzicht door inkeer en bewustwording. Daar voor worden wij opgeroepen door Jezus. Voor hem breekt een nieuwe tijd aan, de woestijntijd goed en wel voorbij. Hij verwijst naar Johannes, nu gevangen, de mond gesnoerd…Nu breekt de tijd van Jezus zelf aan. Hij kondigt meteen een Blijde Boodschap aan: ”De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij.  ‘Bekeert u en gelooft…’is zijn aansporing.

Dit is de opdracht aan ons bij het begin van de 40 dagentijd. Veertig dagen, het is een ruime tijd. Veertig dagen extra aandacht voor ons geloof. Veertig dagen laten wij proberen dit vol te houden en we weten nu al dat aan het einde van deze periode er nieuw leven zal ontstaan, dat geeft ons hoop en perspectief.

Amen.

 

EJ