3 september 2017, Startzondag

Zondag 3 september 2017

 

Startzondag, een nieuw begin van het seizoen 2017 2018 ligt voor ons. We beginnen weer ergens opnieuw aan en tegelijkertijd weten wij dat het Geloof en de wekelijkse vieringen doorgaan. Ook in de afgelopen vakantieperiode.

En toch, en toch hebben wij er behoefte aan een nieuwe duiding te maken. Een opnieuw beginnen. Voor mij persoonlijk dit seizoen echt een nieuw begin, een andere locatie, nieuwe mensen leren kennen en samen met u op weg gaan in dit seizoen.

In het evangelie van vandaag hebben wij een boodschap meegekregen, misschien best wel wat zwaar: Wie Mij wil volgen moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen!

Maar even een misverstand uit de weg ruimen, Jezus roept ons niet op het lijden te zoeken. Hij stelt dat wie echt wil leven, het lijden niet kan ontlopen. Het lijden hoort bij het leven. De realiteit komt vaak niet overeen met wat we zouden willen. Dat overkomt ook Petrus in het evangelie. Mensen hebben dromen en dat is goed, maar de realiteit is vaak anders. Dat kan best wel confronterend zijn.

Wij kunnen ons leven leiden met als voorbeeld Jezus, hem kunnen wij volgen. Maar Zijn boodschap en manier van leven kan ons ook weleens tegen de haren in strijken. Probeer het maar eens om als christen zo liefdevol mogelijk te handelen op elk moment van je leven, bij alles wat je overkomt, zoals Jezus ons oproept te doen! Is dat niet te veel gevraagd?

Aan de andere kant weten wij ook wel misschien wel uit eigen ervaring en hebben wij misschien ook wel die momenten gehad dat niets je te veel is om iets voor iemand anders te doen. Zo is een jongman uit liefde bereid de hele wereld af te reizen om bij het meisje van zijn dromen te zijn van wie hij houdt. Uit liefde waakt een moeder zo nodig de hele nacht aan het ziekbed van haar kind. De liefde van een mens is tot veel in staat maar daarmee hangt ook samen dat we ons zelf moeten verloochenen dat wil zeggen even je eigenbelang vergeten. Zowel de jongeman als de moeder kiezen voor belangeloosheid. Niet omdat zij zichzelf pijn willen doen, maar omdat zij trouw willen blijven aan wat de liefde van hen vraagt.

Wanneer Jezus zegt: als iemand Mij achterna wil komen en mijn volgeling wil zijn moet hij zijn kruis opnemen, dan gebruikt Hij precies dezelfde woorden waarmee Hij Petrus heeft aan gesproken. Hiermee stelt Jezus ieder die Hem wil volgen voor de keuze: Wil je mee mijn weg gaan, wil je mij achternagaan of wil je dat niet?

En wanneer jij Mij wil volgen doe het dan echt uit goedheid en liefde en met anderen rekening houden.

 

Paulus van zijn kant roept ons in de tweede lezing op om ons doen en laten zo volledig mogelijk af te stemmen op Gods liefde. Door dit te doen heiligen wij niet ons eigen leven maar ook de mensen in onze omgeving. In de eerste lezing maakt Jeremia dan weer duidelijk dat dit geen gemakkelijke weg is, ook al is het de juiste.

Beste mensen een mooie opdracht ligt er dus voor ons allemaal in onze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma en voor onze hele parochie.

Velen van ons zetten zich hier belangeloos voor in en daar zij wij met elkaar ook dankbaar voor om samen in onze tijd deze boodschap in de Liturgie, de Diaconie/Caritas en de Catechese en de Gemeenschapsopbouw en in de Oecumene, uit te dragen. Laten wij hiermee verder gaan en vragen wij aan het begin van dit seizoen dan bijzonder ook Zijn Zegen hierover, dat wij begeesterd verder kunnen.

Immers Zijn boodschap van Geloof, Hoop en Liefde, de Bijbelverhalen, het is eeuwenoud en toch en toch iedere keer weer opnieuw gaan de teksten weer opnieuw voor ons leven als wij hiervoor open staan.

Dat wij hier ook anderen hierin willen laten delen dat is de bedoeling van de actie voor volgend weekend de Kerkproeverij. Durf eens iemand te vragen om mee te gaan naar de kerk, naar de viering om te zien en te ervaren wat er hier gebeurd. Van harte daartoe uitgenodigd.

Laten wij Jezus volgen, kracht putten ook uit de eucharistie waarin Hij telkens opnieuw zichzelf breekt en deelt voor ons. Laat dat voor ons een teken zijn van mateloos belangeloze liefde en een uitnodiging om op onze beurt, ons leven, onze tijd, onze aandacht, onze talenten en mogelijkheden voor anderen te breken en te delen opdat wij en zij geïnspireerd naar dat voorbeeld leven. En verder kunnen.

Ik wens ons allen een mooi en geïnspireerd seizoen.

Amen