1 januari 2016: Elkaar tot zegen zijn.

 

Nieuwjaarsdag 2016

 

Van harte welkom op deze eerste dag van het Nieuwe Jaar 2015.

Het is goed om aan het begin van het Nieuwe Jaar Gods zegen te vragen.

Dan kunnen wij het Nieuwe Jaar met hoop en goede moed beginnen.

We zullen dat ook nodig hebben in het Nieuwe Jaar.

De situatie van ons land en van de kerk is niet zonder spanningen en moeilijkheden.

Zeker niet nu het jaar 2016 er grote veranderingen gaan optreden in onze gemeenschap. In het komende jaar zulle julie elkaar als parochianen meer nodig hebben.

Ook in ons persoonlijk leven kunnen we met vreugde en verdriet te maken krijgen;

met succes en met mislukking; met groei en vermindering.

Er liggen taken en opgaven op ons te wachten die veel van ons zullen vragen.

Voor jullie hier in deze gemeenschap; voor mij in een nieuwe parochie in Oss.

Bij toekomst denken we vaak aan plannen maken; toekomst kan ook betekenen:

met open handen en een open hart ontvangen wat op je toekomt; op je toekomt van Godswege.

We zullen om 2015 een echt jaar des Heren te maken Gods zegen broodnodig hebben. Daarom breken we op de eerste dag van het jaar het brood van de Heer en delen het met elkaar en reiken elkaar zo toekomst aan.

Ondanks goede voornemens zullen we toch wel eens tekort schieten.

Daarom bidden wij God om ontferming.

 

 

Overweging

Het leven van een mens is een reis door de tijd. Het is een hele kunst om de weg goed af te leggen. Soms betekent het loslaten, achterlaten, uit handen geven.

Dit is dit jaar heel concreet nu ik, na achttien jaar pastoraal werk met u en voor u, een andere taak krijg in Oss. Het wordt voor u een opgave om de toekomst op een nieuwe wijze onder ogen te zien. Het wordt een toekomst van schuilen bij elkaar, nieuwe wegen vinden, samenwerking versterken, vooral van samen op weg gaan in trouw en lotsverbondenheid.

We krijgen een nieuw jaar in handen. Het is goed om dit nieuwe jaar bewust te beginnen. Weldra zal het gevuld zijn met allerlei mensendingen. Dan vergeten we misschien weer dat we begonnen zijn met Gods zegen over ons af te roepen.

“Aan Gods zegen is alles gelegen”, klinkt een oude spreuk. In de Bijbelse zegenbede die we zojuist hoorden en die we elkaar straks zullen toezingen klinkt Gods nabijheid, zijn vrede, zij licht, zijn bescherming. Hij – zal – er – zijn voor ons is zijn Naam.

Maar er is méér. Wij zijn als mensen beelddragers van God. Gods zegen komt ons toe door de handen en harten van mensen. Wij worden geroepen voor elkaar zo goed als God te zijn. Dat is wat wij alle dagen van 2016 moeten vasthouden:”Ik ben geroepen voor een ander zo goed als God te zijn”. Daarmee ben je niet Onze Lieve Heer zelf. Je bent zijn instrument, zijn dienaar, zijn medewerker en vriend.

Wij zijn in Gods naam elkaar tot zegen. Zegenen betekent iets goeds van iemand zeggen. Het goede in iemand naar boven roepen en bevestigen. Door elkaar tot zegen te zijn, maken we voor elkaar toekomst mogelijk. Juist in een gemeenschap waarin we nieuwe wegen moeten zoeken is het belangrijk elkaar tot zegen te zijn.

Wij lezen vandaag het slot van het kerstverhaal: keizer Augustus - en in zijn voetspoor alle wereldleiders die zichzelf als redder een bevrijder zien - , die Augustus wordt van zijn goddelijk pretenties ontdaan. Een weerloos kind in wie Gods toekomst met ons een nieuw begin maakt, onttroont hem vanuit zijn kribbe. Daar in Bethlehem

horen zich de herders van de wereld te scharen: niet bij de macht, maar bij het uitgesproken teken van liefde. Hier, in een kribbe, ligt Gods Woord te lezen. Wij kunnen lezen hoezeer God de wereld liefheeft. Hij heeft mens willen worden en ons bestaan willen delen.

Daarom wordt Hij – acht dagen na zijn geboorte zoals iedere jongen - door de besnijdenis opgenomen in het joodse volk en krijgt Hij zijn naam: Jehoshua – Jezus.

Redder, bevrijder. In Hem zien wij de beelddrager van God bij uitstek. Hij is sprekend God, Zijn Vader. Hij is een zegen voor alle mensen die van God heil en zegen verwachten. Hij is in zijn leven volkomen Gods beeld geworden onder de mensen door ons menselijk bestaan in alle ups en downs te delen.

Delend in ons bestaan heeft hij de hardheid en de onverschilligheid van ons mensen ervaren; hij heeft verzet en pijn ondervonden van tegenstanders; hij heeft het onbegrip en het verraad van vrienden gekend. Maar nooit heeft hij zijn verbondenheid met Zijn hemelse vader opgegeven. Hij heeft de liefde die de kern is van zijn bestaan nooit verloochend. God is er voor goeden en bozen. Daarom kan Hij zijn vijanden tot vrienden maken. Daarom kan Hij ontrouw vergeven. Daarom kan Hij vergeven en nieuwe kansen bieden. Heel Jezus ‘ leven is een getuigenis van Gods liefde voor ons. Zijn Naam zal ons tot zegen zijn. In zijn naam zijn wij als christenen gezegende mensen. Zijn levensgeest en geestkracht zijn werkzaam in mensen die Hem toelaten in hun leven en die zijn naam waardig willen dragen.

Wij beginnen het jaar 2016 als gezegende mensen Ook dit mogen we 366 dagen niet vergeten. Door zijn naam – christen, navolger van Jezus - getekend, dragen wij zijn liefde, licht en vergevingsgezindheid de wereld door. Dat doen we als feilbare en vaak wankelmoedige mensen. Het zal ons moeite kosten om in alle omstandigheden daadwerkelijke navolger te zijn. In ons pogen mogen we Jezus nabij weten en vragen: “Blijf bij ons heer en werkt met ons mee”.

In 2016 willen wij sporen vinden om toekomt op te bouwen:

Wij hebben de moed tot zachtheid nodig om harde onverschilligheid uit ons hart te verdrijven; we hebben aandacht nodig voor wat mensen beweegt in hun doen en laten; we hebben een overtuigende stem nodig om in het openbaar te getuigen van Gods liefde; we hebben innerlijke bewogenheid nodig om ons te laten raken door andermans nood; we hebben geloof nodig dat onze toekomst in Gods handen ligt.

We hebben Jezus als onze broeder nodig om ons de hand te reiken als wij een verkeerde weg in slaan. Zijn Naam zal ons tot zegen zijn.

We hebben Jezus nodig om zoals de traditie zegt: ook 2016 een jaar des Heren te doen zijn. Graag wens ik u een Zalig en Gezegend Nieuwjaar toe. Amen.

 

 

Pastor        

Goede God, op deze eerste dag van het Nieuwe Jaar richten wij onze voorbeden tot U op voorspraak van Maria, de Moeder van Jezus die ook onze moeder is.

 

 

Lector         

Wij bidden voor kerk en samenleving in ons land.

Dat de kerk het oog gericht houdt op de samenleving

en het goede kan waarderen dat daarin opkomt.

Dat de samenleving luistert naar de kerk en de richting wil zien waarnaar zij wijst.

Moge de belofte van het Rijk Gods beide inspireren. Laat ons bidden.

 

Lector         

Wij bidden om vrede in de landen en volken die te lijden hebben van de gesel van oorlog en terreur.

Dat wij wegen vinden om conflicten op te lossen door gesprek en onderhandelingen.

Dat wij wegen vinden om welvaart en welzijn wereldwijd te bevorderen.

Moge de belofte van een vredige toekomst alle wereldleiders voor ogen staan.      Laat ons bidden

Lector                  

Wij bidden voor de kleine leefwereld waarin wij dagelijks verkeren.              Dat wij leven in vriendschap en vreugde; dat wij elkaar troostend en helpend nabij zijn ; dat wij elkaar weten te vinden wanneer wij er voor elkaar moeten zijn.       Moge de belofte dat U ons tot zegen bent, wààr worden door onze daden van goedheid en liefde. Laat ons bidden.

Lector                                                               

Wij bidden voor de geloofsgemeenschap van Titus Brandsma die een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Dat wij de moed en de inspiratie zullen vinden om samen verder te gaan. Dat wij elkaar trouw blijven en mogen rekenen op ieders welwillende medewerking.

Hoor onze gebeden voor onze zieken en bedroefden...                                       Help ons ons te verzoenen met onze fouten en tekorten…                                   Schenk kracht aan onze voornemens en pogingen om goed mens te zijn ten dienste van elkaar….                                                                                              Verhoor onze gebeden op voorspraak van Maria, van de H. Anna en van de Zalige Titus Brandsma

Pastor                                                             

God, help ons dit nieuwe jaar elkaar tot zegen te zijn,

Amen.