31 december 2015: Oudjaar

Oudjaar 2015

U allen van harte welkom in deze laatste viering van het jaar 2015.

Wij zijn hier samen gekomen om ons te bezinnen op het voorbije jaar;

om God te danken voor het goede dat wij hebben ontvangen;

om zegen te vragen over het jaar dat komen gaat.

2015 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de vluchtelingen.

Onze samenleving wordt geconfronteerd met vragen als: hoe beschaafd en hoe humaan zijn wij? Willen we echt dat alle mensen in vrede en veiligheid kunnen leven? Of vinden we dat alleen wij meer recht hebben op een welvarend bestaan?

2015 is ook het jaar van de angst en de terreur aanslagen. Als ze in Parijs gebeuren zijn we geschokt. Als ze in Syrie, Libanon of Irak gebeuren dan vinden wij dat minder erg en besteden er nauwelijks aandacht aan. Worden we sluipenderwijze een Derde Wereldoorlog binnengetrokken of zitten we er midden in?

In onze parochie Amstelland en in het bijzonder onze Titus Brandsmagemeenschap krijgen eerder dan gedacht met een tekort aan pastores. Met mijn benoeming als pastor in Oss komt er een eind aan mijn achttien jarige pastorale werkzaamheid.

Voor u en voor mij zal 2016 een jaar van onvoorziene veranderingen zijn.

We kunnen elkaar sterkte en goede moed toe wensen.

In uw persoonlijk leven heeft u ook dit jaar hoogtepunten en dieptepunten gekend.

Velen van u zeggen; je kunt merken dat je ouder wordt. Gezond oud worden is een zegen. Toch kun je niet alle ouderdomskwalen ontlopen.

Er is veel reden om God te danken. Er is ook veel reden om God te vragen:

waarom toch? Naast vreugde was er ook veel verdriet.

In dit jaar hebben we voor het eerst “de week van de aandacht “ gehad

Het beste middel om eenzaamheid tegen te gaan is naar elkaar om te zien,

met elkaar contact te leggen, het gesprek aan te gaan.

Aandacht voor elkaar houdt de kwaliteit van onze samenleving goed.

Ook onze daadkracht, onze houding, onze verantwoordelijkheid spelen hierin een rol. Evenzeer ook onze onverschilligheid en ons verzuim. Willen we bidden dat Gods ontferming het goede in ons zal versterken en het tekort van ons zal vergeven.

 

 

 

 

 

Openingsgebed

Goede God, onze tijden zijn in uw hand.

U schenkt ons de tijd om een gelukkiger en beter mens te worden, samen met de mensen die ons worden toevertrouwd.

In deze donkere dagen vieren wij dat uw Licht over ons is opgegaan:

Christus de Heer. Vanuit uw eeuwigheid is Hij onze tijd binnengetreden

Mogen zijn woorden en daden worden door ons zo worden voortgezet

dat onze jaren waarachtig en oprecht Jaren des Heren zijn.

Dit bidden wij u door Christus die onze Heer is in tijd en eeuwigheid. Amen.

 

Gebed over de gaven

Goede God, verzameld rond uw tafel willen wij uw volk zijn.

Mensen die bereid zijn om van U te leren wat breken en delen is.

Sterk ons in deze maaltijd en breng ons tot eenheid.

Dit bidden wij u door Christus die onze Heer is in tijd en eeuwigheid. Amen.

Slotgebed Oudjaar

Goede God, op u hebben wij mogen vertrouwen in het jaar 2015

U hebt ons bijgestaan op onze wegen en uw Geest heeft ons geholpen

wanneer wij keuzes moesten maken of beslissingen moesten nemen.

Wij danken U voor uw trouw en wij vragen U:

Mogen wij in het jaar dat komen gaat

Uw Zoon ervaren als onze trouwe Herder en Leidsman

die ons brengen zal bij U de eeuwig levende. 

Dit bidden wij u door Christus die onze Heer is in tijd en eeuwigheid. Amen.

Overweging 1

God is onze toevlucht: van generatie op generatie.

Wij leven maar een beperkte tijd. Ook al leven mensen gemiddeld steeds langer - 85 jaar worden is al heel normaal- en zullen onze kleinkinderen 100 kunnen worden, toch is onze levensduur aan tijd gebonden. God echter is en blijft in eeuwigheid.

Op de eeuwigheid is 100 jaar ook niets: een ademtocht, een droom die verdwijnt, een zuchtje lucht en het is over.

In die beperkte tijd leven we ook nog onder de menselijke condities en in vaak al te menselijke situaties. Heel ons leven is een mengeling van goed en minder goed, van daadkracht en verzuim, van vastberadenheid en twijfel, van vreugde en verdriet.

Een mens weegt en wikt en God beschikt.

De vraag komt dan op: willen wij ons in ons wikkende en wegende leven laten leiden door God die beschikt? Kennen we Gods beschikkingen wel?

Ik geloof niet dat we klip en klaar op een briefje krijgen:

God wil dat van jou. Jij moet!

Ik geloof wel dat we in onze keuze die we maken wel altijd in de richting van God kunnen denken? Stemt wat ik wil overeen met het goede dat God voor mensen wil?

Komt in wat ik doe, iets van Gods liefde aan het licht?

Wij kunnen toe leven naar God!

Toe leven naar God is jezelf de vraag stellen: laat ik mij in mijn keuzen leiden door mijn eigen verlangens, behoeften, zekerheiden. Kortom: ga ik uit van mij zelf?

Of: laat ik mij leiden door liefde, bewogenheid, wil tot vrede, aandacht, betrokkenheid en solidariteit. Kortom: ga ik uit van de keuze die God voor mensen maakt.

Want God wil toch dat mensen léven, vreugde kennen, zich bemind weten, geteld worden en een plaats hebben in de samenleving. Is het centrum van mijn leven:

 “ Ikke “ of “God die mij mens maakt”.

Wanneer wij van God uit gaan en leven naar Hem toe, dan zal ons leven onze éne en beperkte generatie overstijgen. Onze daden van goedheid en liefde zullen doorwerken in mensen die na ons komen: onze kinderen, kleinkinderen, generaties verdeer, en ook in mensen voor wie wij betekenis hadden. Onze liefde wordt deel van Gods eeuwige en nooit voorbijgaande liefde. De weg van het “ikke” loopt dood.

Overweging 2

Toe leven naar God toe is een keuze maken in je leven.

Hoe goed we het ook bedoelen, we zijn nooit helemaal consequent in onze keuzes.

“Wat ik wil, doe ik niet en wat ik niet wil, doe ik juist”, zegt Paulus.

In ieders leven is er sprake van tekort en schuld. Of van: dat had ik anders moeten doen. Of: ingaan tegen mijn betere ik.

Maar God is liefdevol en genadig. Hij heeft geduld met ons en blijft ons trouw.

Hij weet dat wij maar mensen zijn: behept met onvolkomenheden.

Of het jaar 2015 een uitgesproken moeilijk jaar is geweest zal de geschiedenis moeten uitwijzen. Het is wel het jaar waarin de angst is toegenomen voor de Islam, voor de vluchtelingen en de vreemdelingen. We vergeten de deugd van moed en van gastvrijheid.

Het is ook het jaar waarin de kwaliteit van het leven voor velen wordt verminderend door de vele bezuinigingen in de zorg. De politiek telt en meet en rekent af op nut en houdt geen rekening met het welzijn van gewone mensen. We vergeten de deugd van solidariteit en het dragen van elkaar lasten.

Positief gezien is het ook het jaar van de vrijwilliger en van de mantelzorg.

Noodgedwongen nemen mensen verantwoordelijkheden op zich voor familieleden, vrienden en buren.

Het is beslist onjuist om alles donker in te zien. Er zijn ook lichtpunten.

Wij mensen kunnen onze vastigheid zoeken in de trouw van God.

Zoals de hemel zich over de aarde welft, zo welft Gods trouw zich over os menselijk doen en laten. God is telkens bereid ons van onze dwaalwegen terug te riepen om ons op de goede weg te zetten. Zijn trouw is het fundament van ons leven.

Overweging 3

 

Het “Heer, Heer” roepen maakt ons niet vanzelfsprekend een beter mens.

Wij zijn de bewoners van deze aarde en van deze samenleving.

Wij kunnen onze verantwoordelijkheid niet op God af schuiven.

Wij moeten onze leefwereld bouwen tot een bewoonbaar huis waar voor iedereen plaats is.

Wanneer wij ons huis alleen maar bouwen naar eigen wensen en inzichten vergeten we het fundament te leggen dat nodig is om het huis stevig en stabiel te doen staan.

Het fundament van ons huis is het doen van Gods wil.

We weten wat God van ons wil:niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan die God ons wijst.

Nederig betekent dat we onze plaats willen zoeken in stroom van gebeurtenissen. Dat we bescheiden onze bijdragen leveren en een schakel willen zijn

waardoor het goed doorgang kan vinden en het kwaad kan worden gestopt.

Een positieve schakel zijn was onze opgave in 2015 en het zal ook onze opgave zijn in 2016. We mogen: “Heer, Heer” roepen wanneer we bidden om kracht om onze opgave waar te maken. S t i l t e

 

 

 

Voorbede

Pastor

Goede God, op deze laatste dag van 2015 leggen wij U onze gebeden voor:

Lector

Voor alle mensen voor wie het een moeilijk en verdrietig jaar is geworden: 

Voor hen die geconfronteerd werden door ziekte en overlijden van dierbaren;

voor mensen die de beperkingen van de oude dag voelen en moesten verhuizen;

voor mensen die baanloos zijn geworden;

voor mensen die pijn hebben aan deze samenleving.

Doe hen uw trouw ervaren,wees heb nabij, troost en sterk heb in hun verdriet.

S t i l t e : Laat ons bidden

Lector

Wij willen u ook danken voor al het goede dat wij van u mochten ontvangen:

behoud en herstel van gezondheid;

blijdschap om de kinderen en kleinkinderen;

uit dankbaarheid  voor onze welvaart waarin wij ook anderen kunnen laten delen.

Doe ons beseffen dat wij het leven uit uw hand ontvangen en dat uw liefde ons in leven houdt.

S t i l t e : Laat ons bidden

Lector

Wij willen u danken voor elkaar als leden van deze geloofsgemeenschap.

Houd ons tot een open gemeenschap waarin anderen welkom zijn.

Houd ons betrokken op elkaar en help ons aandacht aan anderen te schenken.

Houd ons eensgezind en help ons elkaars lasten te dragen.

Dit vragen wij u met het oog op de nabije toekomst waarin wij met minder pastores verder gaan.

Bidden we om zegen voor pastor Buitendijk die zijn pastoraal werk gaat voort zetten in Oss.

S t i l t e : Laat ons bidden

Pastor

Aanvaard Heer onze dank en wees ook in het komend jaar met ons begaan.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.