27 december2015: H. Familie. Leefnilieu voor kinderen om hun roeping te verstaan

H.Familie 2015

 

U allen van harte op het feest van de Heilige Familie.

Het feest is ingesteld door paus Leo XIII aan het einde van de 19e eeuw.

Veel gezinnen werden in die jaren ontwricht door de opkomende industrie.

In die jaren kwam de arbeidersstand en in de steden groeiden de arbeiderswijken.

Grote groepen mensen waren arm. Als je voor een dubbeltje geboren werd dan werd je nooit een kwartje.

Paus Leo zag de nood van de jeugd: hij trok zich het lot van kinderen aan.

Hij stelde het gezin van Jozef en Maria ten voorbeeld als leefmilieu

waarin Jezus zich kon ontwikkelen en zijn roeping leerde verstaan.

Bieden wij aan kinderen kansen om hun roeping te vinden en te beleven?

 

 

Overweging

… ze bracht de jongen zo klein als hij was naar de tempel van de Heer …

Het heiligdom  in Silo is voortaan de geëigende plek voor Samuel.

Samuel zal de belangrijkste rechter en leidsman worden van het volk Israel.

Zo klein als hij was.

….wisten jullie dan niet dat ik in het  huis van mijn Vader moest zijn…

Dat is het antwoord van de twaalfjarige Jezus aanzijn ouders.

Hij is zojuist  Zoon van de Wet geworden, Bar Mitswa. 

Hij heeft mogen voorlezen uit de Schriftrollen en daarbij heeft Hij uitleg gegeven.

Het huis van zijn Vader is zijn geëigende plek.

Hij zal de Rechte worden over levenden en dode,  leidsman  ten leven en herder worden voor het volk van God dat op weg is naar nieuwe samenleving.

Een samenleving zoals God dat wil, Gods Koninkrijk in ons midden.

Samuel en Jezus  hebben veel gemeenschappelijks.

Het voornaamste is dat zij gaven Gods zijn, 

van God gegeven mensen om met onze wereld  een nieuw begin te maken.

Dat zij  gaven van God zijn wordt duidelijk gemaakt door hun moeders.

Hanna die geen kinderen kan krijgen en uit zichzelf onvruchtbaar is. God opende haar schoot en zij  kreeg een kind met de naam  ‘van de Heer afgesmeekt ‘.

Maria die geen bekend heeft wordt moeder uit kracht van de Heilige Geest en schenkt een zoon die redder en bevrijder zal heten en dat zal gaan doen.

Deze kinderen worden aan mensen toevertrouwd om op te groeien, hun roeping te vinden, de mens te worden naar Gods hart.

Er is nauwelijks sprake van gezinsleven in onze zin. Vader, moeder en kinderen. 

Hanna was de tweede vrouw van Elkana.  Penina zijn eerste vrouw had al kinderen.

Bovendien groeide Samuel vanaf zij derde op bij de priester Eli en zij zoons.

Josef en Maria vormen met Jezus dan een soort Heilige Drie-eenheid op aarde.

Dat Jezus tot zijn dertigste bij zijn moeder  blijft is ook uitzonderlijk.

Misschien kunnen we op het feest van de H. Familie veel meer denken aan het menselijk milieu waarin kinderen op groeien, groot worden, hun levensweg starten, hun roeping vinden.

Of wij dat nu leuk vinden of niet: naast het westerse het gezinsleven: vader moeder kinderen en naast de  grootfamilie in veel andere culturen:

ouders, zussen en broers, grootouders, ooms , tantes , neven en nichten, zijn er vele andere samenlevingsvormen ontstaan. Het gezin is niet het enige leefmodel.

Het blijkt dat kinderen ook gezond kunnen opgroeien bij ouders van hetzelfde geslacht; of bij gescheiden ouders die vrienden van elkaar blijven ; of bij het steeds groter worden aantal een –ouder gezinnen.  Het ideale gezinsverband bestaat blijkbaar niet, maar er moet wel iets  zijn van een “heilig” samenlevingsverband.

“Heilig” is het belangrijkste woord.

In verband met kinderen die ons worden toevertrouwd betekent het allereerst:

eerbied voor het kind als gave Gods.

Hoezeer mensen ook naar een kind verlangen, we hebben geen recht  op een kind alsof het ons bezit zou zijn.  Het woord kinderwens zouden we nauwkeurig bij onszelf moeten onderzoeken. Wat willen we precies? Ook bij een kinderwens behoort het belang van  een kind voorop te staan.  Ouders hebben geen recht op kinderen, kinderen hebben recht op goede ouders.  Medisch technisch is er veel mogelijk.  Hoe goed is dat allemaal?  De opgeroepen vragen moeten goed doordacht worden.

Kinderen behoren geen menselijk geknutsel  met levend materiaal te zijn.  Zij zijn beeldenaars van God.  Dat kinderen Gods beeld gaan dragen….. daar gaat het om.

Een goede ouder eerbiedigt het kind en draagt zorg voor hem.  Zij hèbben geen kind maar zijn er voor hem.  Goede ouders overwegen in  hun hart wat er met hun kinderen gebeurt, op welke wijze zij hun weg zoeken, welke  begeleiding ze nodig hebben om zonder dwang en druk zichzelf te leren  verstaan.  Ouders hebben de plicht om hun kinderen:  veiligheid èn avontuur te bieden;

geborgenheid  te geven in een vredig thuis èn weerbaarheid aan te leren  in een ingewikkelde en veeleisende samenleving;

bewustzijn van hun eigenwaarde bij te brengen èn hen helpen hun roeping te vinden.

Ontdekken “ouders van nu”  ( Naam van een maandblad)  in kinderen het “ heilige “,  de roeping die ieder kind heeft om  “mens” voor een medemens te worden,  een schakel te zijn in de opbouw van de maatschappij?   Als ouders de roeping van hun kinderen kennen en erkennen, da kunnen ze hun kind ook loslaten en ruimte bieden.

Van de jongen Samuel wordt gezegd:  Hij groeide op en was zeer geliefd zowel bij God als bij de mensen.  Van  de jongen Jezus zegt Lucas: Jezus nam toe in wijsheid  en welgevalligheid bij God en mensen.  

Kan  dat nu ook niet het opvoedingsideaal van ouders zijn: dat hun kinderen een band met God hebben, de oorsprong van de liefde, en zich verantwoordelijk weten voor een bijdrage aan de samenleving?

Samuel en Jezus zijn beiden leiders en hoeders  geworden van een samenleving.

Zij hebben het leven van de mensen een nieuwe kwaliteit gegeven.

Dat deden ze vanuit hun bewustzijn geroepen te zijn: “Spreek ,Heer,  uw dienaar luistert”, zei  Samuel.  “De wil te doen van mijn Vader die in de hemel is, is mijn dagelijks voedsel”, zegt Jezus.  Maar ook wordt gezegd van hen beiden dat zij door medelijden bewogen werden en met mensen begaan waren.

Kinderen hebben als zij klein zijn een  Ikke ikke fase. Alles wat is, is op hen gericht en  bestaat er voor hen.  Door de dagelijkse botsingen leren ze dat hun ikke niet het centrum van de wereld is.  Zij worden groeienderwijze deel van een sociale omgeving.  In onze samenleving blijven mensen in dit ikkigheidstreven leven en steken.  Het doorgeschoten individualisme  van alles moet leuk zijn, alles moet nu tot mijn geluk en welbevinden dienen, alles moet voor mij nuttig en bruikbaar zijn leidt tot een samenleving van mensen die van hun oorsprong in God  niet weten en die onverschillig worden voor elkaar. Deze vorm van “ikkigheid” ontwricht, ontheiligt en ontmanteld onze samenleving.   De kwaliteit van onze westerse maatschappij gaat zienderogen achteruit.

Samuel en Jezus hebben ook vandaag navolgers nodig: mensen met roepingbewustzijn om de samenleving  te dienen naar Gods Wil en Woord. Mensen met een hart dat bewogen en geraakt kan worden door andere mensen.  Onze samenleving heeft ‘heilige’ mensen nodig om de kwaliteit van ons leven te garanderen.

Als onze generatie daarin lijkt te falen,  laten we dan komende generaties helpen om  de weg naar God en naar elkaar te vinden. 

….zo klein als hij was bracht zij hem naar de tempel …

 … met twaalf jaar wist Jezus dat het huis van God zijn  thuis was …

 

 

Voorbede

 

Pastor:

Goede God,. liefdevolle en zorgzame Vader,

hoor de gebeden die wij  in Jezus’ naam tot u  richten.

 

Lector

Voor alle samenlevingsvormen  waarin kinderen opgroeien.

Dat wij hen eerbiedigen als kinderen van God.

Dat wij hen helpen  Gods beeld in hen te ontdekken.

Help ons nieuwe wegen te vinden in de religieuze opvoeding van kinderen.

Laat ons bidden.

 

Lector

Voor ouders die hun kinderen een goede opvoeding willen mee geven.

Dat hun opvoedingsideaal hun kinderen helpt

een plek te vinden in de maatschappij  waarin zij een bijdrage kunnen leveren.

Help ons kinderen en jongeren gevoelig te maken voor mensen in nood.

Schenk hen een medelijdend hart en ogen om naar anderen om te zien.

Laat ons bidden.

 

Lector

Voor onze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma.

Dat wij met een onzekere toekomst voor ogen blijven

vasthouden aan ons ideaal: een hartelijke , vitale en gastvrije gemeenschap te zijn.

Voor de zieken in ons midden. Om genezende aandacht.

Met dankbaarheid  brengen we de trouwdag van Annie en Nico Dorenbos in herinnering.  Zij en hun gezin hebben zich van harte in gezet om in gebed en daadkracht onze kerk en onze samenleving te verrijken. 

Voor onze persoonlijke intenties en voor die uit het boek ….

Om verhoring op voorspraak van de H. Anna en de Z. Titus Brandsma

Laat ons bidden

Pastor

 

God, u hebt ons tot kinderen naar uw hart gemaakt in Jezus Uw Zoon.

Moge zijn gezindheid in ons leven tot welzijn van allen.

Door Christus onze Heer.