6 december 2015: Tweede zondag vande Advent : Leef vanuit de toekomst.

02Advent2015   De Goede Herder

 

Inleiding

Van harte welkom in deze viering.

Als je in deze dagen aan ouders vraagt:

geloven uw kinderen nog? ,

dan heb je een grote kans dat ze zeggen:

In Sinterklaas? Neen, allang niet meer.

Ook zonder geloof kun je gelukkig nog het Sinterklaasfeest vieren.

 

Als je zou vragen - maar  dat doe je niet zo gauw -

geloven uw kinderen in God?,

dan heb je grote kans dat ouders zeggen:

dat weet ik niet zo zeker meer. Ik hoop van wel.

Alleen in geloof en vertrouwen kun je het hoopvol perspectief hebben

dat het met  de wereld goed kan aflopen en dat  ons leven zinvol is.

Wie durft te geloven gaat anders naar de wereld kijken

en leert anders te handelen.

Wie gelooft, durft op te staan en zich te bekeren.

Bidden we zingend om Gods ontferming over ons.

 

 

Openingsgebed

 

God uw roept ons op om rechte wegen te gaan: naar elkaar en naar U toe

Mogen wij op staan en ons keren naar de toekomst die U ons schenken wilt.

Mogen wij dan de vrede en vreugde ervaren waartoe u iedere mens geroepen heeft.

Maak ons tot medewerkers van uw Rijk op aarde.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

 

Gebed over de offergaven.

 

God, U roept ons op tot gerechtigheid en vrede.

Maak ons open ontvankelijk voor het gebroken brood en de beker van het heil.

Mogen wij  hierin de blijvende opdracht zien om te leven voor elkaar.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

 

Slotgebed

 

Goede God, doe ons herleven en breng ons thuis  in het land  waar het elven goed is voor alle mensen.

Leer ons de wegen van vrede en gerechtigheid te gaan opdat eens heel de wereld uw heil zal zien en uw goede boodschap alle mensen bereikt.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

 

Overweging

Lucas geeft ons een stukje aardrijkskunde- en geschiedenisles.

Israel – het beloofde land – was in vier stukken uitgevallen.

Er waren vier besturen die alle vier afhankelijk waren van de keizer van Rome.

Genoemd worden de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus, de half joodse en halfheidense broers Herodes  en Filippus en een verder onbekende Lysianias.

Overal in het land was het roerig en onrustig. Er waren heel wat groepjes die rebelleerden tegen het gezag van de bezettende macht.  Er werden heel wat  terroristische aanslagen gepleegd. De  daders werden wreed bestraft.

Naast de vier besturen die alsmaar onder druk stonden, zijn er ook nog religieuze leiders.  Deze religieuze leiders onderhouden contacten met de regering. Vooral over de zorg van de tempel van Jeruzalem. Daarnaast komen er allerlei religieuze stromingen op voor wie de tempel en de eredienst niet het belangrijkste zijn, maar wel het onderhouden van de joodse leefwijzen.

Dit alles speel zich af in een klein hoekje van het grote Romeinse Rijk onder Tiberius. Maar als je met een beetje fantasie doordenkt dan zie je als in een notendop de wereld samenleving van vandaag.  Machteloze politieke leiders Merkel, Hollande , Poetin, Rutte die met Obama niet weten hoe de wereldproblemen aan te pakken. Rebellerende Islamitische groepen die vanuit een  gevoel van minderwaardigheid en achteruitstelling terreurdaden plegen. Het leiderschap van kerkleiders wordt als te binnenkerkelijk en naast de wereld ervaren. Er komen allerlei religieuze stromingen op die aan de rand van de kerk leven, maar er vaker nog buiten staan. Wat is nou nog christelijk aan al die nieuwe spiritualiteit?

In de geschiedenis van het jaar 30 en in de hedendaagse geschiedenis klinkt het evangelie: Tóén – te midden van de gebeurtenissen-  kwam het woord van God over Johannes de zoon van Zacharias die in de woestijn  verbleef.

Zoon van Zacharis betekent: hij komt uit het milieu van de tempel, van de priesters, van de eredienst. In tegenstelling tot zijn afkomst verblijft hij in de woestijn.

Daar in die woestijn ervaart hij dat godsdienst en wereld pas van waarde zijn als mensen anders naar God leren kijken en andere wegen gaan dan de doodlopende wegen die ze nu gaan. Dat woord van God dat over Johannes kwam en dat Johannes voor ons vertaalde als: “keer je opnieuw tot God  en zoek een nieuwe weg ten leven” , is vandaag nog even actueel als toen. En misschien nog wel meer broodnodig. Het gaat méér dan ooit over de toekomst van de gehele wereld en mensheid.

Johannes verkondigt: “Heel de mensheid zal God redding zien”.

Johannes verkondigt God als de Komende die met mensen begaan is en naar hen omziet.  Een God die wil redden en bevrijden uit situaties waarin mensen niet  werkelijk tot leven kunnen komen.  Gods komen kan alleen worden waargenomen als mensen zich naar God toekeren en Hem tegemoet gaan.  God en mens ontmoeten elkaar in de weldaden die mensen elkaar in naam van God bewijzen. Deze ontmoeting van God en mens wordt volkomen waar in de éne mens Jezus Christus naar wie wij verlangend uit zien.

Johannes laat ook weten dat God alleen komen kan als wij zelf de weg bereiden.

Als wij bereid zijn onze misstappen in de verkeerde richting te verlaten. God kan ons alleen van gaan in de verkeerde richting redden als wij bereid zijn nieuwe wegen te gaan. Als wij ons niet tot God bekeren is God machteloos om ons te redden.

De oproep van Johannes tot bekering is een uitdaging om anders tegen de wereld, maatschappij en kerk te kijken dan we nu doen.

We zien dat oude antwoorden op wereldvraagstukken niet helpen.

We zoeken economische oplossingen in de zorgsector terwijl om menslievendheid en respect voor kwetsbare mensen wordt gevraagd.

We zoeken militaire oplossingen om cultuur – en beschavingsproblemen op te lossen waar Moslimvolken vragen om vrede en om erkenning.  Terreuraanslagen schokken onze samenleving. Dat is waar. Denkt u dat de Syrische samenleving niet geschokt wordt als hún steden en dorpen dagelijks worden gebombardeerd?  De slachtoffers op die puinhopen zijn gewone mensen die er ook niets aan kunnen doen dat fanatiekelingen hen overheersen. We worden sluipenderwijs een Derde Wereldoorlog in getrokken als we niet opletten. Of zitten we er al in?

We zoeken naar technieken om het milieu te besparen en het klimaat te beheersen en weigeren een stukje van ons welvaartsniveau te verminderen ten gunste van ontwikkelingslanden.  Waarom is de klimaatconferentie van Parijs zo’n moeilijke aangelegenheid? Omdat het denken aan de belangen van eigen land sterker is dan ons verantwoordelijkheidsgevoel voor heel de wereld.

We zoeken in de kerk vaak naar de opbouw van de eigen kleine gemeenschap en vergeten dat we onderdeel zijn van een krimpende kerk en van een alsmaar verflauwend en verdampend katholicisme.  We vergeten dat iedere gelovige en iedere gemeenschap mag uit zien naar Gods redding van héél de mensheid.

Johannes kan dan wel zeggen dat wij andere wegen moeten begaan en dat we met andere ogen moeten kijken, maar biedt hij ons dan nieuwe wegen?

Hiervoor kunnen we te rade gaan bij de eerste lezing uit Baruch.

Ook die heeft het over heuvels afvlakken en dalen dempen en rechte wegen maken.

Maar Baruch roept op hier en nu reeds vanuit de toekomst te leven.

Leef zò alsof de belofte van de komende waar is geworden.

Sla de mantel van gerechtigheid om en leef in vrede.

Bouw aan een samenleving die genoemd kan worden:

“Vrede door gerechtigheid” en “ Glorie door vroomheid”.

De weg van geweld zal nooit de weg van de vrede worden. Het kan pas  vrede worden als mensen rechte wegen naar elkaar gaan.  Dat is geen gemakkelijke opgave.

Dat vraagt om geduld en ook om de moed tot weerloosheid.

Vroomheid brengt glans  en schoonheid aan een samenleving. Vroomheid is niet hetzelfde als “Heer help mij “ roepen. Vroomheid is het biddend ontwikkelen van innerlijke deugden als moed, kracht, zelfvertrouwen.

De theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef om 1945 vanuit de gevangenis in het in puin geschoten Berlijn: Het christelijk geloof wordt weer geloofwaardig door gebed en het doen van gerechtigheid.  Bidden en doen van het gerechte om Gods redding te zien komen voor heel de mensheid.

Ook dit lijkt mij een woord van God dat komt over kerk en samenleving van vandaag. Amen.

 

Voorbede

 

Pastor

Bidden wij tot God die ons oproept deze wereld tot een thuis te maken voor iedereen.

 

Lector

Voor alle mensen voor wie het leven getekend wordt door tegenslag, verdriet en nood. Sla uw mantel van barmhartigheid om hen heen. 

Laat  hen voelen dat u hen nabij wilt zijn met uw troost en genade.

S t i l t e Laat ons bidden.

 

Lector

Voor alle mensen die zich in deze wereld niet thuis kunnen voelen.

De mensen voor wie de eisen van deze tijd te hoog zijn;

voor wie de wereld een onoverzichtelijke wanorde is geworden.

Sla uw mantel van genegenheid om hen heen.

Help hen de vreugde van het leven terug te vinden.  

S t i l t e Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor alle idealisten die aan het werk zijn

om een betere wereld op te bouwen.

Voor hen die zorg dragen voor het milieu en voor klimaatbeheersing.

Voor hen die honger en ziektes in de wereld bestrijden.

Voor hen die onrecht aanklagen op opkomen voor vrije meningsuiting.

Mogen zij wegen open om van mens tot mens te gaan.

Dat zij u daar zullen vinden.                                     

S t i l t e Laat ons bidden.

                   

Lector

Goede God, op de woonboerderij Sitio Shalom

worden beschadigde kinderen opgevangen.

Mogen zij daar veiligheid ondervinden

en zich geborgen weten in de liefde van de medewerkers

die zorg voor hen dragen. Dat deze kinderen weer in medemensen leren vertrouwen.

S t i l t e Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de kwetsbare mensen in ónze gemeenschap.

Voor de zieken, de bedroefden en de vereenzaamden.

Dat wij naar hen om zien.

Voor de Syrische vluchtelingen die in februari in ons midden komen wonen.

Zij zoeken naar vrede, veiligheid en een nieuw bestaan.

Dat wij onze tekens van medeleven hen tot steun zijn.

Voor onze persoonlijke verlangens en vragen. Geef ons wat goed voor ons is.

….. S t i l t e. Laat ons bidden.

 

 

Pastor   Overledenen.

Mogen zij alen worden thuisgebracht in het hemels vaderhuis waarnaar ze verlangend hebben uitgezien.

  S t i l t e Laat ons bidden.

 

 

Pastor: Doe ons groeien in fijngevoeligheid en liefde opdat wij elkaar steeds beter begrijpen in het opbouwen van een samenleving die getekend wordt door uw gerechtigheid en vrede. Amen.