26 oktober 2015:Dertigste zondag door het jaar. Theam : Zien we hen gaan?

Dertigste zondag door het jaar 2015 Thema: Zien we hen gaan?

Van harte welkom in deze viering.

Vandaag horen we hoe Jezus op zijn toch naar Jeruzalem door de stad Jericho trekt.

Een blinde bedelaar roept om zijn aandacht en Jezus geeft hem die.

“Wat wil je van me”, vraagt Jezus. “Dat ik zien kan”, zegt de bedelaar.

“Ga, je geloof heeft je genezen”, antwoordt Jezus.

Geloof kan wonderen verrichten, is de boodschap van vandaag.

Leeft dat geloof ook in ons?

Willen we bidden om Gods ontferming over ons.

 

Overweging

 

 

Jezus is op weg naar Jeruzalem en daarvoor moet Hij door Ergo heen.

Jericho is een heel oude stad – misschien wel de oudste stad van Israel.

Toen – heel lang geleden - de Israëlieten na hun tocht van veertig jaar door de woestijn het beloofde land wilden binnentrekken, moesten ze eerst Jericho veroveren. U kent het verhaal: de Israëlieten moesten zeven maal om de stad heen trekken en dan stortten de muren in. Als je Jericho had ingenomen dan lag de weg naar het beloofde land open.

De gospelsong “Joshua fit the battle of Jericho” was een lied van bevrijding voor de zwarte bevolking toen ze in slavernij verkeerden. Als Jericho valt, dan kun je verderop weg naar het beloofde land, het land van de vrijheid.

Jericho ligt zo’n tweehonderd meter onder de zeespiegel. Jeruzalem ligt 900 met boven de zee spiegel. De afstand is dertig kilometer. De weg van Jezus loopt dus stijl omhoog. Wie met Jezus mee gaat, gaat een moeilijke weg. De weg naar het beloofde land is zwaar. Leven in vrijheid, veiligheid en vrede vraagt veel inspanning van mensen. Toen en ook nu.

 

In het verhaal van de bedelaar Bartimeus komen we twee typen mens tegen:

Het ene type is de dappere bedelaar die tegen de menigte in blijft roepen om hulp. De andere mensen zijn van het type ‘de menigte’.

De menigte vergezelt Jezus de stad uit maar gaat niet mee de weg omhoog naar Jeruzalem. Deze menigte heeft geen oog voor de blinde bedelaar. Zijn geroep om hulp irriteert hen. Ze horen ook niet dat de blinde Jezus bij zijn eigen naam roept.

Hij roept niet: Jezus van Nazareth, maar Jezus zoon van David. Jezus Messias.

Maar Jezus hoort door het rumoer van de menigte heen de roep van de enkeling.

Zodra de menigte merkt dat Jezus stil blijft staan bij de man die zij voorbij lopen, draaien ze om. Draaien is typisch iets voor menigte.

 

Als Bartimeus nu eens niet zo dapper was geweest om tegen de menigte in om Jezus te blijven roepen, zou hij dan genezen zijn? Dat kunnen we natuurlijk niet weten. Wat ons wel opvalt, is de spanning die er heerst tussen de moedige enkeling en de draaiende menigte. In Steenbergen was er afgelopen week een bijeenkomst voor de bewoners over een Asielzoekerscentrum. De burgemeester wilde de bewoners informeren en vragen om medewerking voor het geval dat er zo’n centrum zou komen.

Buitenstaanders organiseerden een joelende en schreeuwende menigte van tegenstanders. Tegen al hun lawaai in vertelde een mevrouw dat zij het als christenplicht ziet om mensen in grote nood op te vangen. Een enkeling die het opneemt tegen de menigte! Zo’n vrouw is heilzaam en getuigt ervan dat er in ons land nog menselijkheid bestaat. Zij is een ziende. Zij gelooft in een begaanbare weg naar een nieuwe toekomst voor allen. De mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum op Kronenburg stelt ieder van ons voor de vraag: ga ik op in de menigte van tegenstanders die de nood van de vluchtelingen niet wil zien? Of: vraag ik Jezus om hulp: ”Heer, leer mij zien wat mij te doen staat? Heer, geef mij geloof in de christelijke waarden?

 

In de menigte zijn er gelukkig wel een paar mensen die zich er niet helemaal in thuis voelen. Het zijn mensen die zien en horen dat Jezus de blinde wil ontmoeten.

Ze roepen de blinde toe: “Heb goede moed. Sta op , hij roept je.”

“Sta op! “ Het is de roep van Paasmorgen. Er breekt voor jou een nieuwe toekomst aan. “Hij roept je.” Hij roept je weg uit duisternis en doodsheid. Hij roept je op om het leven weer te zien zitten. Wij kunnen dat ook tegen elkaar zeggen als we met elkaar praten over alles wat er gaande is in ons land. “Sta op. Denk positief. Sta niet stil bij het verleden. Durf de toekomst in te kijken”

 

Bartimeus voelt zich door hen aangemoedigd. Hij werpt zijn mantel af. Voor een bedelaar is de mantel het voornaamste bezit. ’s Nachts slaapt hij in zijn mantel, overdag spreidt hij zijn mantel uit, in mantelzakken bewaart hij de weinige bezittingen. Een mantel is het meest noodzakelijke bezit. In de Joodse wet staat beschreven: “Als je iemands mantel als pand geleend hebt en je hebt het geleend van een arme man, dat mag je niet in zijn mantel gaan slapen. Je moet de mantel bij het vallen van de avond teruggeven. Dan kan hij in zijn mantel slapen. Hij zal u daarvoor zegenen en de Heer uw God zal het jou als verdienste aan rekenen.” Als de blinde bedelaat zijn mantel achter laat, dan laat hij als het ware heel zijn oude leven achter zich. Het is een radicale stap zoals ook de apostelen gezet hebben toen ze hun netten en boten verlieten. De man kàn dat in het vertrouwen dat Jezus hem een nieuw leven geeft zal.

Vandaag laten Syrische mensen hun gebombardeerde steden en verbrande huizen achter. Ze laten heel hun oude leven achter zich in de hoop een nieuw bestaan op te bouwen in een land van vrijheid, vrede en veiligheid.

Midden in de nacht waden ouders met kleine kinderen door het ijskoude water van de rivier naar de overkant waarvan ze hopen dat daar wat warmte, voedsel en droogte is. Ze zijn op weg naar een nieuw land en hopen er welkom te zijn. Hoelang nog zal Nederland een land van vrede, vrijheid en veiligheid zijn waar mensen weten wat humaniteit en solidariteit is? Zou het echt zo kunnen zijn dat alle christelijk waarden ten onder in het gejoel van de bang gemaakte menigte? Nu ons land de economische crisis te boven is blijken we ineens in een beschavingscrisis te zitten. Zullen er voldoende enkelingen zijn die blijven roepen: “Jezus, zoon van David, laat mij zien?”

 

Jezus zegt tegen de blinde: “Ga, je geloof heeft je genezen”. Terstond kon hij zien en sloot zich bij Jezus aan op de weg van Jericho naar Jeruzalem. Toen Jezus zei: “Ga”, toen bleef de man niet staan om te vragen:” Doet u nog wat met me? Doe nou even een wonder.” Het wonder is juist het geloof van de man dat hij door te gààn weer kon zien. Al gaande wordt hij een nieuwe mens. Al gaande zal hij kracht krijgen om de weg te gaan naar het beloofde land waar vrede, veiligheid en vrijheid zal zijn. Ook al is deze weg stijl en inspannend.

 

Opvang van vluchtelingen zal lang niet altijd makkelijk zijn. Hoe eerder wij met hen samen op weg gaan, des te eerder zullen zij en wij in veiligheid kunnen leven.

In ons samen op weg gaan ligt de toekomst voor Nederland: vrede en veiligheid.

Dat ‘op weg gaan’ vraagt om geloof in de toekomst. De blinde zag in Jezus de redder en bevrijder toen de menigte nog blind was voor Jezus en zijn boodschap.

Ons land zal er beter op worden als wij ons aansluiten bij de gelovige blinde die als ziende de weg van Jezus gaat. Dat is beter dan wanneer wij op gaan in een van alles roepende menigte die de nood van de ander niet ziet en die de gebeurtenissen van deze tijd niet verstaat. Willen we blinden of zienden zijn? , vraagt Jezus ons.

 


Voorbede

 

Pastor

Bidden wij tot God die ons terughaalt uit de duisternis

om ons eens te brengen naar een samenleving van licht en vrede.

 

Lector

Wij bidden voor mensen die het niet meer zien zitten in hun leven

Voor wie het leven alle kleur en glans verloren heeft

wegens ziekte, tegenslag en verdriet.

Help ons de ander troostend en bemoedigend nabij te zijn

zodat zij nieuw zicht krijgen op hun toekomst. S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor mensen die het alleen maar met zichzelf zien zitten.

Die het zó met zichzelf getroffen hebben dat ze onverschillig worden voor anderen.

Help hen gevoelig te worden voor mensen in hun omgeving.

Leer hen rekening houden met mensen om hen heen.

Geef hen een plek niet boven allen uit maar te midden van ons mensen.

S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onszelf die ons christenen noemen,

maar toch zo vaak vergeten dat Jezus om navolging vraagt.

Help ons met Zijn ogen naar de mensen te kijken

zodat wij hun nood leren verstaan.

Help ons door medelijden bewogen te raken

zodat wij komen tot daden van goedheid en liefde. S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Pastor

Barmhartige God, mogen wij Jezus dieper leren kennen en Hem meer toelaten in ons leven. Dan zal deze wereld uw rijk van vrede en liefde worden. Amen.