27 september: 26e zondag door het jaar . Vredeszondag, Het vredesdorp in Zuid Soedan,

26dhj2015 Vredeszondag     

Inleiding

De christelijke kerken kennen een jaarlijkse vredesweek.

We besteden dan aandacht aan concrete Vredesprojecten.

Di jaar valt de aandacht op KURON, een dorp in Zuid Soedan.

Zuid Soedan is een land

waarin mensen van verschillende volken en godsdiensten wonen.

Eeuwenlang hebben deze mensen elkaar bestreden met het argument:

“Jullie zijn anders dan wij”. 

Die strijd kostte dagelijks veel slachtoffers..

Bisschop Paride Taban heetf vijftien jaar het dorp KURON gesticht. 

In dat dorp wonen verschillende mensen samen. 

Ze brengen hun problemen ter sprake.

Zoeken samen naar oplossingen. Verzoenen zich met elkaar en leven in vrede.

Dat dorp heeft uitstraling: het is een profetisch beeld van hoe een samenleving kan zijn. 

Kan ook onze samenleving op die manier naar vrede streven?

Willen we bidden om Gods ontferming over ons.

 

Overweging

Als je aan een christen vraagt wat de kern van zijn geloof is, dan heb je grote kans dat hij zegt: LIEFDE . Als je aan een moslim vraagt wat de ken van zijn geloof is dan heb je grote kan dat hij zegt : VREDE.

Als een Moslim dat zegt, dan trekken wij onze wenkbrauwen op:  VREDE ???? Denk dan eens even aan de fanatiekelingen van IS. Denk eens even aan Syrie, Soedan.

We kunnen toch niet geloven dat VREDE de kern is van de Islam

Maar …. kunnen we dan wel geloven dat LIEFDE de kern is van het christelijk geloof?  Ook hier zijn dikke vraagtekens bij te plaatsen.

Volgens sommige cultuurpessimisten loopt de wereld toe naar een botsing van christendom en Islam die alles en iedereen in ellende zal storten. Deze race naar die crash toe is niet tegen te houden. Noodzakelijkerwijze komt er zoiets als een Derde Wereldoorlog.

Donderdag zijn er zevenhonderd mensen, moslims, omgekomen op hun bedevaart naar Mekka. Deze mensen wilden de kern van geloof beleven en zich reinigen van hun fouten en tekorten. Op vrijdag heeft de paus in de St. Patrick kathedraal in New York voor hen gebeden. Een paus die bidt voor Moslims ?  Is dat niet raar?

Bidden dat God deze mensen genadig zal zijn en hen zal opnemen in zijn eeuwige vreugde: dat doet een paus toch normaal  niet.  Deze  paus wel.

Al biddend overschrijdt  deze paus de grenzen tussen “wij” christene en “zij”  moslims. Het gaat de paus om mensen die naar God toe wilden leven, om mensen die bedroefde families achter laten, om mensen die niet meer bij kunnen dragen aan de vrede. Want een goede Moslim die tot God bidt, is een vreedzaam mens.

Als wij biddend grenzen overschrijden dan komt er niet noodzakelijkerwijze een Derde Wereldoorlog.  Dan bouwen wij met moeite aan een samenleving van vrede.

Bij stukjes en beetjes. Als we het oog gericht houden op het ideaal dan komt er eens een dag dat alle mensen elkaar als vrienden begroeten.

Het bidden van de paus voor Moslims  is een profetisch gebaar. Profetisch  betekent: ‘sprekend namens God’. God zou ook gezegd hebben: “mensen, bidt voor elkaar! “

Er zijn in de wereld grensoverschrijdende gemeenschappen. Gemeenschappen waar het “wij”en “zij ” -  denken. Overwonnen is. Ook altijd moet het iedere dag opnieuw geprobeerd worden: het ideaal van “samen” blijft. 

In Zuid Soedan ligt het vredesdorp KURON, het is gesticht door de rooms katholieke bisschop Paride Taban. Deze emeritus bisschop is 79 jaar en werkt nog dagelijks aan  de vrede. In zijn dorp leven mensen van verschillende etnische achtergronden en verschillende godsdiensten samen.  Vredesdorp betekent niet dat er geen geweld is. Mensen zijn niet zo gauw tot  heiligen om te vormen.  Huiselijk geweld, veeroof , alcoholisme, onderdrukking van vrouwen, mishandeling van kinderen komen nog steeds voor. Ellende genoeg. Maar … dat is het vredesaspect:  de conflicten worden besproken ;’er wordt naar verzoening gestreefd ; er wordt naar elkaar geluisterd en iedereen weet: “wij” en “zij” denken brengt geen vrede. Alleen samen wegen zoeken    levert vruchten van vrede op.  Praten is niet zoetsappig; bisschop Paride Taban is niet bang om politieke leiders en lokale krijgsheren keihard de waarheid te zeggen

Zijn dorp is een profetisch getuigenis dat samen leven van verschillende mensen mogelijk is.

In het evangelie hoorden we de apostel Johannes zeggen: “ Meester, iemand die ons niet volgt doet toch  goede dingen in uw Naam. We hebben het hem willen beletten, maar dat lukte.”  Modern gezegd: “Meester, die moslims daar doet dingen zoals wij christenen dat zouden moeten  doen. Het is ons niet gelukt hem te beletten”.

Met een ruim hart dat grenzen overschrijdt zegt Jezus: “Wie niet tegen ons is, is vóór ons.” Als christenen de liefde daadkrachtig beleven en als de moslims zich actief inzetten voor vrede dan werken beide groepen aan het Koninkrijk van God.

Vrede is een bindende kracht tussen mensen . Wij kunnen over alle verschillen van ras, godsdienst, nationaliteit heen elkaar uitnodigen bondgenoten van elkaar te worden.  Het is een profetisch getuigenis als mensen samenwerken aan het ideaal van een wereld vol vrede en ….. het  niet opgeven.  Niet opgeven is zeer belangrijk.

We hebben handen en voeten, oren en ogen van iedereen nodig om een wereld van vrede op te bouwen.  Maar als wij met argwaan kijken naar anderen die op hun manier zich inzetten, dan is het beter om niet naar hen te kijken, of: sterker om je oog uit te rukken.  Een argwanend oog draagt niet bij aan het Rijk  van God.

Wanneer wij weglopen wanneer wij om een concrete dienst gevraagd worden, dan dragen onze voeten niet bij aan het rijk van God. U weet: de priester en de leviet liepen voorbij; de vreemdeling, de Samaritaan liep op het slachtoffer toe.

Weglopende voeten en werkeloze handen dragen niet bij aan het  Rijk  van God.

Je kunt ze bij wijze van spreken net zo goed afhakken.

Als je oren alleen maar willen horen naar jouw eigen geluid en de nood van de ander niet willen verstaan, dan dragen ze niet bij aan het Rijk van God. Wat heeft Jezus aan mensen die zich doof houden als de ander om hulp roept?

Je ergeren aan anderen omdat zij het goede doen dat jij nalaat is kleinzielig, enghartig en een christen onwaardig. Christenen zijn mensen van een wereldwijde zusterschap en broederschap.  Wij meten een mens niet af aan wat hij is, maar aan wie hij is en hoe wij in haar of hem  beeld van God zien.

Vandaag gedenken wij pater Cees Bartels die vorig jaar op 28 september overleed.

Hij had een tomeloze inzet om mensen van andere landen en culturen bijeen te brengen. Hij heeft veel vluchtelingen geholpen een verblijfsvergunning te krijgen.

Hij was een man die over de grenzen heen de hand reikte aan mensen in nood.

Hij was een man van vrede. Wij gedenken hem met eerbied.

Soms vragen mensen zich hard op af: “ hoe kunnen we onze joods christelijke cultuur in stand houden? Hoe onze waarden beschermen tegen de islamisering van de maatschappij?”  Het enige antwoord is: bewuster christen zijn, meer bijbel lezen, vaker  naar de kerk gaan en vooral: naar vrede streven met iedere mens van goede wil.

Amen.

 

 

Voorbede

 

 

Pastor

God is een God van vrede. Moge Hij onze gebeden horen en verhoren.

 

Lector

U schenkt , God, uw vrede als een bindende kracht tussen mensen.

Dat alle mensen van goed wil elkaar de hand reiken ,

met elkaar in gesprek gaan en wegen vinden  om respectvol met elkaar om te gaan.

S t i l t e  Laat ons bidden.

Lector

U schenkt, God, uw vrede als een bindende kracht tussen mensen.

Dat in de hoofden en harten van mensen initiatieven opkomen

om daadwerkelijk tot vrede te komen

Dat het vredesdorp Kuron in Zuid Soedan een voorbeeld mag zijn voor andere gemeenschappen.                      S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Lector

U schenkt, God, uw vrede als een bindende kracht tussen mensen.

Dat uw kerk van uw vrede getuigt in deze geschonden en verwonde wereld.

Dat de boodschap van het evangelie zoals paus Franciscus die verwoordt,

gehoor mag binden bij hen die politieke verantwoordelijkheid dragen.

S t i l t e  Laat ons bidden.

Lector

U schenkt, God, uw vrede als een bindende kracht tussen mensen.

Mogen wij de gave van de vrede met open handen ontvangen

opdat wij ervan uit delen aan mensen die vrede en veiligheid nodig hebben.

Maak ons hart open en ruim om de vluchtelingen van vandaag te begroete als onze zusters en broeders.                   S t i l t e Laat ons bidden.