13 september 24e zondag door het jaar Christelijke culruur.

24dhj2015 De Goede Herder

 

Inleiding

 

Van harte welkom in deze viering.

Wij noemen ons met een zeker gemak christen.

Wij spreken van een christelijke cultuur waar we deel van uit maken.

Dat doen we nog niet zo lang, want het christelijk zijn van ons land was tot voor kort vanzelfsprekend. Daar hoefde je niet over te spreken.

We zijn gaan spreken van onze christelijke cultuur – zelfs van onze joods christelijke cultuur – in relatie tot de Islam.

Beseffen we wel dat als we ons christen noemen, we ook zeggen dat we volgeling zijn van Jezus? In dat besef schieten we vaak te kort en dat maak ons christen –zijn ongeloofwaardig.

Willen we aan het begin van deze viering God en elkaar om ontferming vragen.

 

Openingsgebed

God,  Vader van alle mensen, zie naar ons om.

Wees voor allen bron van veiligheid, vrede en toekomst.

Laat niemand uit uw handen vallen en breng ons bij elkaar.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

 

Offerande

Goede God, aan uw tafel zijn alle mensen van goede wil welkom.

Help ons elkaar te aanvaarden als tafelgenoten opdat wij broederlijk delen met  hen die ons om brood en vrede vragen.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer

 

Slotgebed

Goede God, help ons los te komen van allerlei menselijke overwegingen

opdat wij uw wil kunnen doen.

Mogen wij aan de hand van Jezus de Goede en Getrouwe Herder 

onze samenleving en onze kerk openen voor hen die om hulp vragen. 

Help ons geloofwaardig christen te zijn.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer

 

Overweging

Angela Merkel kreeg afgelopen week een eredoctoraat aangeboden.

Na de plechtigheid was er een persconferentie.

Een journaliste vroeg haar: “Mevrouw Merkel, U laat nu wel al die vluchtelingen binnen, maar hoe wilt u onze christelijke cultuur en waarden beschermen?”

Het antwoord van Angela Merkel was helder en eenvoudig:

“Christenen kunnen hun christelijke cultuur beschermen door méér Bijbel te lezen en vaker naar de kerk te gaan. Wie bang is voor de Islam moet met méér overtuiging christen zijn en vanuit zijn geloof een dialoog aan gaan.”

U bent hier vandaag naar de kerk gekomen en samen hebben we uit de Bijbel gelezen. We hebben gelezen van de lijdende dienstknecht uit de profeet Jesaja.

In Hem herkennen we Jezus die bereid is uit liefde zijn kruis te dragen.

We hebben Jezus ook horen zeggen: wie mijn volgeling wil zijn, zal een kruis te dragen krijgen. Kortom: er is geen christen zijn mogelijk zonder lijden en zonder iets van onszelf prijs te geven. Maar als we dat horen, zeggen we dan nog “ja” tegen ons christen zijn? Wil ik een kruisdragende volgeling zijn?

We kennen de uitdrukking: ieder huisje heeft zijn kruisje. En ook: ieder moet zijn eigen kruis dragen. Iedere mens krijgt in zijn leven wel te maken met verdriet, tegenslag, ziekte, ongeluk. “Je moet er mee leren leven”, is het dooddoenerig advies.

Het is wèl wààr dat we ermee moeten leven, maar we willen het juist niet. Het lijden, het kruis, overkomt je. Maar kiezen voor lijden en kruis, dat doe je toch niet?

Of: soms toch wel…..

We hoorden dat Jezus rondtrekt door de dorpen rond Caesarea Filiippus. Dat is in Noord Galilea – een halfheidens gebied. Het is joods land dat het verst af ligt van Jeruzalem, het centrum van de het joods geloof en van de religieuze macht.

Jezus kan daar zijn boodschap van het Rijk Gods het meest veilig verkondigen.

Maar Jezus beseft ook: als ik omwille van eigen veiligheid het rijk Gods niét ga verkondigen in het centrum van de macht, in Jeruzalem, dan komt het nooit tot stand. De boodschap van dienstbare liefde moet sterker klinken dan de religieuze dwingelandij waar de gewone mensen onder lijden. Als ik consequent ben, dan moet ik naar Jeruzalem gaan! Welke tegenstand ook ik daar zal ontmoeten! Ook al kost het mijn leven, ik moet dat doen!

Voordat hij gaat, vraagt Hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat Ik ben?

Waarom vraagt Hij dat? Uit nieuwsgierigheid? Om te weten hoe hij overkomt op mensen? Of …..misschien ook uit angst? Ben ik het wel die de religieuze machthebbers in Jeruzalem moet gaan vertellen dat God anders is dan zij denken.

Geen God die mensen klein houdt, maar een God die kleine mensen verheft.

Het lijkt mij dat Jezus bang is om zijn roeping, zijn opdracht, te gaan volbrengen.

De leerlingen zeggen: veel mensen denken dat u Johannes de Doper bent.

Of ook wel de profeet Elia. U bent een profetisch figuur. U spreekt namens God.

U kondigt het Messiaase rijk van vrede, gerechtigheid en liefde aan.

“Wie ben ik volgens jullie”, vraagt Jezus dan. Petrus antwoordt: U bent Christus, U bent de Messias.

Diezelfde Jezus vraagt aan ons: “Wie ben ik voor jou, mens van de een en twintigste eeuw?” Ben ik het voorbeeld van een goed mens? Ben ik voor jouw Gods Woord? Ben ik voor jou een wijsheidsleraar? Ben ik voor jou een Redder en Bevrijder?

Ben ik voor jou iemand voor wie je je leven wilt geven?

Die vraag van Jezus: wie ben ik voor jou? , is heel persoonlijk tot ons gericht.

Gesterkt door de belijdenis van Petrus: “U bent de Messias!” , durft Jezus de weg naar Jeruzalem in te slaan. Hij spreekt dan openlijk over de tegenstand van de machthebbers, van verwerping, van veroordeling, van lijden en dood.

Hij verkondigt ook zijn verrijzenis. Door lijden en dood heen is er nieuwheid van leven. Het Rijk Gods breekt door!  Maar Petrus hoort alleen maar lijden, dood en kruis. Maar daarom gaat hij niet met Jezus mee! Hij wil delen in de kracht, de macht, het gezag van de Messias! Hij wil een positie in het Messiaanse Rijk. Hij wil christen zijn zonder lijden!

Christen zijn zonder lijden is christen zijn omwille van menselijke overwegingen.

Je bent christen om je goed te voelen, om ergens bij te horen, om deel uit te maken van een christelijke cultuur, om je te beschermen tegen andere godsdienstige invloeden. Christen zijn is beschaafd mens zijn. Mooie muziek, mooie kerken, mooie musea. Als christendom alléén maar dat mooie is, dan staat het de boodschap van het Rijk Gods waar Jezus voor stierf in de weg! Jezus heeft geen bewonderaars nodig, maar volgelingen.

Die dubbelheid van Petrus zit diep in ons allemaal: Jezus, een prachtmens! Zijn idealen schitterend! Maar dat kruis en dat lijden had voor ons niet gehoeven!

Maar kàn het Rijk Gods doorbreken zonder pijn en strijd? Zonder volgehouden liefde tegen de klippen op? Zonder riskant bestaan? Zonder prijsgave van jezelf of iets van jezelf? Zonder offervaardigheid en dienstbaarheid? Zonder het belang van mensen in nood hoger te achten dan dat van jezelf?

Kan het Rijk Gods ooit komen als mensen méér bedacht zijn op eigen veiligheid dan op de moeizame opbouw van een samenleving?  Een maatschappij waarin de christelijke waarden niet alleen worden beleden, maar juist worden gedaan?

Hoort bij de joods christelijke waarden niet het besef dat wij allen hier op aarde

bijwoners zijn die hun bestemming hebben in het hemels vaderland, in een stad waarvan God zelf de bouwheer is? Niks geen maakbare samenleving!

Hoort bij de joods christelijke waarden niet dat wij vreemdelingen ontvangen als onze zusters en broeders in het besef dat ook wij zelf ooit eens vreemdelingen waren die om onderdak vroegen? God alleen is onze veiligheid.

Langs de snelweg van Boedapest naar Wenen lopen zo’n tweeduizend Syrische vluchtelingen. Gelukkig zijn ze met bussen opgehaald. De vraag is niet of wij het fijn vinden dat vluchtelingen komen. Ze komen. Of wij willen of niet, Tegenhouden kunnen we ze ook niet. Ontvangen wel.

Als wij alleen maar op eigen veiligheid door tamboereren dan betekent het niets als wij ons christen noemen. Dit is het uur waarop naar de geloofwaardigheid van ons christen zijn gevraagd wordt! Wat hebben wij, wat heeft onze samenleving ervoor over om met de vele nieuwe mensen die komen, een samenleving te bouwen waarin het Rijk Gods een beetje zichtbaar wordt?

Godzijdank zijn er vele goedwillende mensen die zich aandienen. Navolging van Christus is dan wel uit de politiek maar nog niet helemaal uit ons land verdwenen. Angela Merkel heeft gelijk: mensen moeten meer Bijbel lezen en vaker naar de kerk gaan.

 

Voorbede

 

Pastor

God u bent de bron van ons leven en van onze veiligheid. Hoor ons bidden.

Lector

Bidden wij om moed en om kracht om geloofwaardige christen te zijn.

Maak ons bereid een kruis te dragen

opdat anderen van onze liefde kunnen leven.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector

Bidden wij voor de kerk die onder leiding van paus Franciscus

inspiratie biedt aan de samenleving.

Dat zij die politieke verantwoordelijkheid dragen, luisteren en er naar handelen.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector

Bidden wij voor de christenen in het Midden Oosten

die vervolgd en op de vlucht gejaagd worden.

Dat zij van ons steun en medeleven ontvangen.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Pastor

God, wek in ons het verlangen naar uw Koninkrijk en maak ons bereid daaraan met toewijding en liefde te werken. Door Christus onze Heer. Amen.