9 aug.2015: 19e zondag door het jaar.Tom Buitendijk in de H.Geest/Urbanus

19dhj2015 Heilige Geest/ Urbanus

Inleiding

Van harte welkom in deze viering.

We hebben dagelijks brood nodig.

Brood om van te leven.

Maar brood is méér dan alleen het stillen van lichamelijk honger.

Brood is ook leven gevend.

Vandaag horen we dat Jezus zichzelf noemt : brood des levens, brood van eeuwig leven.

Het brood dat Jezus voor ons wil zijn ontvangen we in de Eucharistie.

Dit heilige brood vraagt er om om met eerbied en liefde ontvangen te worden.

Willen we als voorbereiding daarop bidden om Gods ontferming over ons.

 

Openingsgebed

God, Vader in de hemel,

U hebt uw Zoon aan ons gegeven als brood van eeuwig leven.

Versterk en vermeerder ons geloof in zijn aanwezigheid

wanneer wij Zijn Brood met elkaar breken en delen.

Mogen wij Hem ontvangen als voedsel op onze levensweg naar U toe.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven

God dit brood en deze wijn bieden wij aan.

Mogen zij door uw Geestkracht geheiligd worden

tot Lichaam en Bloed van onze heer Jezus Christus

die in ons midden komt.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Slotgebed

God op onze levensweg naar u toe nodigt u ons uit

om in de Eucharistie kracht op te doen tot vol menselijk leven.

Mogen wij door uw Zoon gesterkt leven ten dienste van elkaar en zo uw liefdevolle aanwezigheid in deze wereld zichtbaar maken.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Overweging

Een mevrouw vroeg aan haar nieuwe interieurverzorgster - een mooi woord voor werkster – om het dressoir af te stoffen.

Met een zwaai van de stofdoek veegde het meisje het beetje stof dat er lag, weg.

Maar per ongeluk nam ze ook een fotolijstje mee dat op de grond viel.

“ Doe niet zo ruw! Je laat mijn moeder op de grond vallen”, zei de mevrouw.

Het meisje keek verbaasd op en zei: “ Gelukkig is het niet kapot. Maar het is toch niet uw moeder? Het is toch maar een plaatje”.

“Het is wèl mijn moeder “, zei de mevrouw bozig ,” en daar moet je netjes mee omgaan”. Viel er nu een moeder of alleen maar een fotolijstje?

Soms zie je bij een foto van een overledene bloemen of een kaarsje.

Zet je die nu neer bij een plaatje of een bij een persoon?

De vorige zondagen en ook vandaag lezen we uit de zogenaamde broodrede van Johannes. Het begint met het verhaal van de broodvermenigvuldiging.

Jezus stilt de lichamelijke honger van de mensen. Maar hij voedt hen geestelijk door zijn onderricht. De wil te doen van de Vader: dat is waardoor mensen leven.

God wil dat mensen zich inzetten voor gerechtigheid, voor vrede en liefde.

Daar léven mensen van. De honger naar gerechtigheid is groter en gaat dieper dan de lichamelijke honger. Wij léven echt en waarachtig waar we het leven met elkaar delen. Daarvoor zet Jezus zich in: dat mensen op zo’n manier met elkaar leven dat je zou kunnen zeggen: “ zij zijn brood voor elkaar”.

De betekenis van het woord brood verschuift: brood dat de honger stilt ; brood als de wil van God die ons leven doet; brood van de gerechtigheid; het brood dat mensen voor elkaar zijn wanneer zij elkaars leven delen in liefde en in vrede.

Nu zou je kunnen zeggen: deze beeldspraak is genoeg. We komen ’s zondags in de kerk om het verhaal te horen hoe God met menen omgaat. Hoe God wil dat mensen met elkaar om gaan. Als teken hiervan breken en delen we brood. Niet om de honger te stillen, maar om te laten weten dat we elkaars leven willen delen.

Eucharistie is samen aan tafel gaan om kracht op te doen voor het dagelijks leven en om in de geest van Jezus goed te zijn voor elkaar. Deze betekenis van brood is voor ons begrijpelijk. Je kunt er als het ware met je verstand bij.

Maar Jezus gaat verder. De beeldspraak van het brood als je inzetten voor een beter leven met elkaar wordt een persoonlijke werkelijkheid.

“Ik ben het brood dat leven geeft”, zegt Jezus. De nadruk ligt niet meer op het woord brood, maar op het woord ik. “ Ik – in eigen persoon – ben het brood dat leven geeft. Ik ben brood dat uit de hemel neerdaalt. Ik ben brood van Godswege.”

De joodse toehoorders van Jezus begrijpen precies wat Jezus bedoelt.

Ze begrijpen dat Jezus zegt: “ de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. Mijn woorden en mijn levenswijze zijn brood van uit de hemel. Mijn woorden en mijn levenswijze worden concreet in het brood dat ik voor jullie ben. Dat brood ben ik zelf in eigen persoon.”

De joodse toehoorders zeggen: “We zien alleen maar de zoon van Jozef, een mens als wij. Hoe kunnen wij in Hem zien dat Hij van God afkomstig is?”

Jezus antwoord aan de Joden is hetzelfde als aan ons:

“ Wie gelooft ziet in Mij het brood van het nieuwe en eeuwige leven. Wie gelooft dat in mijn woorden en in mijn levenswijze God zichtbaar wordt, heeft eeuwige leven.

Wie Mij in geloof wil ontvangen als brood uit de hemel, deelt in het eeuwige leven.”

In het brood van de Eucharistie is Jezus in eigen persoon aanwezig.

Terug naar het eerste verhaal: is de foto die het meisje op de grond laat vallen nu de moeder of slechts een plaatje van de moeder? Voor wie lief heeft is het antwoord duidelijk.

Is het brood van de Eucharistie een stukje brood of ontmoeten we in het brood de persoon van Jezus als brood van eeuwig leven? Voor wie gelooft is het antwoord duidelijk. Dit brood is voor wie gelooft een werkelijk teken van Jezus’ aanwezigheid.

Eucharistie is méér dan het brood van Jezus met elkaar delen. Het is een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Daarom vraagt het brood van de Eucharistie om zorgvuldige en eerbiedige omgang. Het is niet zomaar brood of een broodje. Het is het brood waarin Jezus persoonlijk aanwezig is. Wij verkondigen het Mysterie van het geloof. Voor het verstand onbegrijpelijk. Voor het geloof een diepe werkelijkheid.

In de eerste lezing over de profeet Elia hoorden we twee maal zeggen: “Sta op en eet.” Gesterkt door dat voedsel – brood en water – kan Elia de reis aan naar de berg Horeb. Daar zal Elia God ontmoeten die hem nieuwe opdrachten geeft.

Elia is gedeprimeerd; ziet het niet meer zitten; weet niet wat voor zin zijn leven nog heeft. “ Sta op en eet”, spreekt de engel.

Deze uitnodiging “Sta op en eet” klinkt ook in iedere Eucharistieviering.

Voor veel mensen is het leven niet vanzelfsprekend mooi en goed. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verdriet, tegenslag, ziekte, lijden en dood. Ons menselijk bestaan is een gebroken bestaan.

Juist dan klinkt de boodschap: “Sta op en eet! Ontmoet in het brood van Jezus zijn persoonlijke aanwezigheid voor jou.” Hij wil jou van Godswege nabij zijn met zijn troost en genezing, met zijn hulp en kracht, met de vernieuwing van jouw leven.

Wie het brood eet dat Jezus is, kan het leven beter aan. Je wordt er een sterker mens van. Bidden wij dat wij groeien in het geloof en dat wij daardoor mensen worden die sterk en krachtig in het leven staan. Amen.

                      

Voorbede

 

Pastor

Bidden wij tot God onze Vader

opdat Hij ons de kracht geeft om te leven in gerechtigheid, liefde en vrede.

 

Lector

Wij bidden voor de geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Dat wij groeien in het geloof in de Eucharistie

en daardoor sterker worden in liefde en toewijding aan elkaar.

S t i l t e   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor mensen die geconfronteerd worden met ziekte, lijden en dood.

Dat zij door de Eucharistie gesterkt worden het leven aan te kunnen.

Sterk in hen het geloof dat Jezus ons leven vernieuwt tot eeuwig leven.

S t i l t e   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor ons zelf. Dat wij op de uitnodiging “Sta op eet” ingaan.

Dat wij door deelname aan de Eucharistie onze opdrachten en taken in ons leven met meer zorg en toe wijding kunnen vervullen.

S t i l t e   Laat ons bidden.

 

Pastor

God wij danken U voor uw aanwezigheid in ons midden.

Mogen wij daardoor ten volle leven en eens de dood overwinnen

om als nieuwe mensen te delen in uw heerlijkheid.

Door Christus onze Heer. Amen.