28 juni Dertiende zondag door het jaar 2015

Dertiende zondag door het jaar 2015

Van harte welkom in deze viering.

We zeggen wel makkelijk ‘de dood hoort bij te leven’, maar ook voelen we aan dat het eigenlijk niet hoort. Wij, mensen, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, behoren te leven. Vooral het sterven van kinderen is onverdraaglijk.

Wij zijn tot leven bestemd. Jezus laat dit zien door mensen die geen leven meer hebben te genezen, door een kind uit de dood te doen opstaan.

Bevorderen wij het leven van kinderen, schenken wij levenskansen aan mensen die geen leven hebben ?   Bidden wij een ogenblik in stilte.

 

 

Overweging

De eerste lezing zegt heel krachtig: God heeft de dood niet gemaakt.

De mens is bestemd om te leven ! Jezus laat dit zien in het evangelieverhaal.

Hij geneest een vrouw die geen leven meer heeft vanwege haar kwaal.

Twaalf jaar lang. Even lang als het slapende meisje dat dood lijkt, oud is.

Jezus wekt dit meisje op en zet haar opnieuw in het leven. Vooral het verhaal van dat meisje ontroert ons. Kinderen mogen niet dood, kinderen behoren te leven.

Die twee verhalen horen op verschillende manieren bij elkaar.

Het gaat om twee vrouwen: een vrouw die vanwege haar bloedingen onrein is, buiten de maatschappij staat, door haar kwaal geen leven meer kan schenken en door haar isolement geen leven meer heeft. Het meisje is nog een kind dat voordat zij vruchtbaar kan worden om het leven door te geven, ontrukt wordt aan het leven. Door Jezus gaan beiden de weg van dood naar leven.

Een tweede manier waarop de verhalen bij elkaar horen is het woord vertrouwen: Tegen de vrouw zegt Jezus: Dochter, uw vertrouwen heeft u gered. Tegen Jairus, de vader van het meisje : Wees niet bang, maar blijf vertrouwen. Vertrouwen is de bron van nieuwe levenskracht. Dat vertrouwen wordt op een of andere manier door Jezus gewekt. Vertrouwen op Jezus leidt tot vertrouwen hebben in het leven.

Een derde manier waarop de verhalen bij elkaar horen is de reactie van de omstanders. Die menigte –onder wie ook de apostelen- heeft nog geen geloof.

Als Jezus vraagt: ‘Wie heeft mij zo aangeraakt dat er een kracht van mij uit gaat’, zeggen de leerlingen: ‘Iedereen dringt toch tegen u op. Niemand in het bijzonder.’

Als Jezus het huis binnen wil gaan, zijn de klaagvrouwen al bezig.

Zij en heel de buurt hebben zich al neergelegd bij de dood van het meisje.

Ze lachen Jezus uit omdat Hij zegt: Ze slaapt.

Het gaat Jezus niet om wat de menigte zegt, het gaat Hem om deze éne concrete mens die een beroep op Hem doet.  

Een vierde samenhang is de aanraking zelf: de zieke vrouw die niemand mag aanraken , raakt Jezus’ kleren aan. Dat contact is genezend. De vrouw kan weer deelnemen aan het maatschappelijke leven. Jezus pakt het meisje bij de hand. Hij raakt een dode aan en zegt : Talita koemi , en zij staat op en leeft.

Jezus’ levenskracht is sterker dan de dood. Het meisje is nu reeds een paaskind dat huppelend rondspringt en eten nodig heeft. Beide verhalen zeggen:‘om tot leven te komen heb je vertrouwen nodig dat grenzen overschrijdt. Heb vertrouwen in de genezende kracht die van Jezus uitgaat. Trek je niets van menigte aan.’

Waarin bestaat nu precies die genezende kracht die van Jezus uitgaat?

Jezus wijst­ zelf op ons eigen geloof en vertrouwen.

Die kracht ligt volgens Jezus in die vrouw en in die vader zelf.

In jezelf verborgen ,heb je die levens­kracht om op te staan.

Wat Jezus doet is die kracht in mensen aanspreken en opwekken.

Hij kan die alleen maar opwekken in mensen die Hem vertrouwen.

De genezende kracht wordt werkzaam in de ontmoeting van mens tot mens.

In Jezus ontmoeten mensen iemand die hen voluit het nieuwe leven gunt .

Jezus kan dat nieuwe leven alleen maar geven aan mensen die hem voluit vertrouwen.

Het verhaal wordt verteld om ook ons op het spoor te zetten van ontmoeting van mens tot mens, opdat ook wij elkaar het leven gunnen en geven.

Ook in onze samenleving zijn veel mensen lichamelijk en psychisch ziek.

Veel mensen kunnen niet voluit leven. Hebben geen leven meer.

Zijn sociaal reeds dood. Van heel veel mensen is de levenskracht geblokkeerd.

Zij hebben geen vertrouwen meer in het leven. Geen vertrouwen meer in zichzelf

als een mens waarin Gods beeld weerspiegeld wordt.

In onze maatschappij ontbreekt het voor veel mensen aan heilzame ontmoetingen,

aan mensen die genezend voor elkaar willen zijn.

Zij voelen zich als persoon buiten de maatschappij staan.

Hoogbejaarden en gehandicapten kosten te veel. Op de zorg voor deze mensen wordt nog steeds bezuinigd. Baanlozen worden voor profiteurs uitgemaakt door de voorzitter van de werkgevers. Ze kunnen beter asperges gaan steken. In het zonnetje met de radio erbij. Ons land moet schoon blijven van vluchtelingen uit Syrië en Irak. Het is allemaal heel zielig, maar bij ons kunnen deze mensen niet terecht.

Is er dan niemand voor sociaal doodverklaarden, die zegt: Sta op en leef ?

Volgens mij is het de rol van kerkmensen om juist wel tijd en aandacht te schenken aan deze mensen. Vooral persoonlijke aandacht. In de kerk gaat het om concrete mensen.

Als één van die mensen uit de menigte zich losmaakt, mij aanraakt, mij aan kijkt en vraagt: Mag ik er zijn ? Doe mij leven ? , zouden wij dan hetzelfde kunnen doen als Jezus ? Kan er dan van ons een leven gevende kracht uitgaan ?

Als wij vertrouwen hebben dat goede ontmoetingen helend en genezend kunnen zijn, dan verrichten ook wij dit soort wonderen.   Geloof er in en vertrouw erop. Amen.

 

Voorbede

 

Pastor                  

Bidden wij tot God de gever van alle leven om geloof en vertrouwen.

 

Lector                  

Voor mensen die geestelijk lijden;

Voor wie het leven slechts donker en uitzichtloos is.

Dat een genezende hand hun hoofd op tilt

en hen doet kijken naar de blauwe lucht en naar stralend zonlicht.

Dat wij elkaar vertrouwen in het leven durven leren.  S T I L TE Laat ons   bidden.

 

Lector         

Voor mensen die door het leven zo gewond zijn geraakt

dat zij zich niet geaccepteerd voelen in hun eigen wijze van mens zijn.

Voor hen die zich mislukt voelen

en voor hen die zichzelf niet kunnen aanvaarden.

Dat wij hen doen voelen dat zij er mogen zijn.

Dat wij het contact niet schuwen, maar hen nieuwe levenskansen aanreiken. .  

S T I L TE Laat ons   bidden.

 

Lector                  

Voor hen die te lijden hebben aan een diep en ontroostbaar verdriet.

Vanwege ziekte en handicaps, vanwege het verlies van dierbaren.

Dat er mensen zijn die hen met liefde omringen en hen helpen het geloof in het leven niet te verliezen S T I L TE Laat ons   bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma.

Voor de zieken thuis en voor hen die zijn opgenomen in het verpleeghuis.

Om goede moed en geduld.

Voor de intenties die leven in ons hart

en voor de intenties die zijn neergeschreven in het boek. …… voorlezen ….

Om verhoring van deze gebeden op voorspraak van de H. Anna en de Z. Titus Brandsma. .   S T I L TE Laat ons   bidden.

 

Pastor

Goede God, U bent uit op het geluk van mensen.

Schenk wat wij het meest behoeven: Vertrouwen in U , o God, als bron van alle

leven. Doe uw leven stromen door onze handen heen.

Door Christus onze Heer. Amen.