31 mei Drie eenheid. slaat u wel eens een kruisje ?

Trinitatis 31 mei 2015 Ouderkerk aan de Amstel

 

Inleidding.

De genade van God onze Vader,

De liefde van Jezus Christus de Zoon van God,

De kracht van de Heilige Geest die van beiden uitgaat

en ons met God verbindt,

zij met u allen.

Met deze plechtige begroeting geef ik het gelijk het thema van deze viering aan:

De Drie ene God.

Hoe kunnen we over God spreken?

Dat is een belangrijke vraag in onze tijd.

We geloven toch allemaal in dezelfde God, zeggen we gemakshalve.

We zien ook dat het Godsgeloof een andere uitwerking heeft in ons leven.

Spreken over God vraagt om voorzichtigheid.

Willen we bidden om Gods ontferming .

Openingsgebed

God, Vader, U hebt tot ons gesproken in Jezus uw Zoon.

Moge de Geest die van U beiden uitgaat ons hart vervullen

Mogen wij met uw hulp het aanschijn van de aarde vernieuwen

en daardoor uw hemel naderbij brengen.

Door Christus onze Heer.

Offerande

God, in deze tekenen van Brood en Wijn die uw Zoon ons naliet

vinden wij onze eenheid en onze kracht uw wil te doen.

Moge uw Heilige Geest deze gaven en ons bezielen

opdat wij tot het volle en waarachtige leven komen

door deelname aan deze Eucharistie.

Door Christus onze Heer.

Slotgebed

God, mogen wij door deze viering gesterkt ons dagelijks leven in gaan.

Mogen wij in ons leven en werken ons bewust zijn

dat U de dragende grond van ons bestaan bent,

dat Jezus uw Zoon met ons is tot de einden van deze wereld

en dat wij in de kracht van de Heilige Geest elkaar kunnen liefhebben.

Door Christus onze Heer.

 

 

Overweging

Jaarlijks sta ik er verbaasd van dat kinderen, die hun Eerste Communie willen doen nog geen kruisteken kunnen maken.

Is dat dan zo belangrijk dat ze dat dan al kennen?, vragen sommige ouders.

Het duidt ergens op. Hier wordt een stukje katholieke traditie los gelaten.

In moderne kerken zijn ook geen wijwaterbakken meer. Ook niet in de Titus Brandsmakerk. Ook hier wordt een katholieke traditie los gelaten.

Ik ken iemand die wijwaterbakjes verzamelt. De muren van het trappenhuis hangen er vol mee. Het geeft een nostalgisch gevoel. Vroeger had ik er ook een op mijn slaapkamer. Ook deze traditie is los gelaten. Ook door mij. Hebt u er nog een?

Het kruisteken is op vele manieren een symbool.

Als ik me bekruis – en ik dat dan bewust doe, want vliegen weg slaan is geen kruisteken maken, zei mijn moeder, – als ik me bekruis dan stel ik me in Gods Tegenwoordigheid. Ik stel mij onder de hoede van God die ik noem: Vader,Zoon en Geest.

In deze naam ben ik gedoopt, ondergedompeld.

Juist door dat teken openlijk te doen, getuig ik ook van mijn geloof in God:

Vader, Zoon en Geest. Bidden in het openbaar is ook voor ons als gelovige mensen steeds moeilijker geworden. Een kruis slaan in een restaurant doen nog maar heel weinig mensen. Een bestuur van een vereniging had een etentje in een restaurant. De voorzitter vroeg om een moment stilte voor het eten. Toen het hem lang genoeg geduurd had, zei hij: “ Bent u klaar met bidden, mevrouw Thomassen?”

Een kruisteken maken – met of zonder wijwater – betekent ook ons doopsel in herinnering brengen. Wij zijn – op een woord van Jezus – gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als gedoopten worden we geleerd de geboden te onderhouden die Jezus ons bevolen heeft. Dan zal Hij met ons zijn alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Wie een kruisteken maakt begeeft zich in God Tegenwoordigheid. Belijdt te willen leven in Jezus’ Geest. Getuigt dat Gods Geest in hem woont en werkzaam is.   Je kunt het korter zeggen: wie een kruisteken maakt laat zien dat hij kind van God wil zijn. Wij zijn Gods kinderen en mogen erop vertrouwen dat God ons helpt gelukkig te leven met elkaar.

Een kruisteken symboliseert ook de wereldwijde betekenis van ons geloof.

Noord Zuid Oost West zijn de richtingen waarnaar wij ons uitstrekken. Wereldwijd.

Ook ons hele lichaam is erbij: ons hoofd en al onze verstandelijk vermogens, ons hart en al onze gevoelige vermogens,en al onze daadkracht in armen en handen. Het gaat om de héle mens die kind van God is.

Een traditie als kruistekens maken voor en na het eten, bij slapen gaan en opstaan kun je niet opleggen en min of meer dwingend invoeren. Wel mag ik u vragen dat als u een kruisteken maakt, om dat dan bewuster te doen. En eigenlijk – als ik eerlijk ben – vind ik dat ouders dat toch ook aan hun kinderen moeten leren. De traditie is te kostbaar om zomaar verloren te laten gaan.

De samenleving van vandaag heeft bewuste en getuigende christenen nodig.

Wanneer wij ons christelijk geloof niet beleven en uitdragen valt de samenleving ten prooi aan allerlei wereldse gedachtestromingen. Een samenleving die van God los is, is ten dode gedoemd. Miljoenen mensen zijn dagelijks slachtoffer van communistische en kapitalistische denk – en gedragswijzen. Hun systeem is gebouwd op concurrentie en niet op de liefde van God die er voor alle mensen wil zijn.

Een samenléving zonder God is geen sàmenleving; het is het samen gaan van elkaar bestrijdende groeperingen: arm tegen rijk; kanslozen tegen goed opgeleiden; jong en gezond tegenover oud en verzorgingsbehoeftig; bekende Nederlanders tegenover mensen die afgeschreven zijn.

Het kruisteken laat zien dat wij God-gelovige mensen zijn. Maar ons geloof is vaak een zoekend geloven. Als ik aan u zou vragen: “Mevrouw, mijnheer, kunt u mij in tien zinnen zeggen wie God voor u is, dan breng ik u vast en zeker in verlegenheid.”

Als je aan Nederlanders vraagt of ze in God geloven zegt nog maar 30 % ja.

Als je vraagt aan Nederlanders of ze wel eens bidden zegt 60 % ja. Dat is toch een flink verschil. Mensen die bidden spreken aarzelend en voorzichtig over God.

In het evangelie staat de troostende zin: “Toen de apostelen de Verrezen Heer zagen wierpen zij zich in aanbidding terneer; sommigen echter twijfelden”.

Knielen voor iemand is hem goddelijke eer bewijzen: de verrezen Jezus is goddelijk. Als je er over na denkt, ga je misschien twijfelen.

Hoe kan ik spreken over God? Wie is God voor mij? Hoe kan ik uitdrukken wie God voor mij is. Bij ons doopsel is gezegd: in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wie is die God die zich op drie manieren toont?

In de filosofie en in de theologie is men voor dit samengaan van deze drie

Godsnamen het woord: Drie –eenheid gaan gebruiken. Het is een zelf gesmeed woord om uit te drukken dat Vader Zoon en Geest even goddelijk zijn.

Drie –eenheid is geen Bijbels woord. Ook al is het dus geen Bijbels woord, daarom is het in onze katholieke traditie wel een zeer kostbaar woord. Het geeft aan dat God zich op drievoudige wijze met ons verbindt.

Als Schepper en Heer van het Heelal gaat God de Vader alles te boven. Wij kunnen nooit genoeg woorden vinden om uit te drukken wie Hij voor ons is; wij kunnen ook nooit genoeg worden vinden om Hem te prijzen.

Als mens geworden Woord van God is Jezus sprekend de Vader. Deze Jezus is het menselijke gezicht van God naar ons toe. Hij is onze vriend, herder, leidsman.

Hij maakt Gods liefde zichtbaar in concrete daden. Hij toont ons in levende lijve Gods barmhartigheid.

Als kracht tot liefde en verbondenheid werkt Zijn Geest in alle mensen. De Geest die ons vervult maakt ons tot mensen die Jezus navolgen en zo de wil van de Vader doen. Je zou kunnen zeggen: God boven ons, God in ons, God met ons.

Als je een kruisteken maakt , wijs je op je hoofd: God gaat ons te boven;

Als je je hart aan raakt: zijn Geest is in ons werkzaam.

Als je je handen spreidt: samen met Jezus wil ik concreet daden van liefde doen.

Als katholieke christenen kunnen we er voor zorgen dat dit geloofsgebaar levende traditie blijft door het onze kinderen en kleinkinderen bewust door te geven.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Pastor:

Stellen wij ons in Gods Tegenwoordigheid

en bidden wij tot de Vader, de Zoon en Heilige Geest

Lector

Voor de wereldwijde kerk en de kerk van katholiek Amstelland.

Dat wij zò van ons geloof in God getuigen

dat het ons moed en kracht geeft om ten volle als mens te leven.

Dat wij meer en meer beseffen als Gods kinderen

de Naam dragers van God te zijn in deze wereld.

Laat ons bidden.

Lector

Voor de samenleving waar we als christen deel van uit maken.

Dat wij van harte mens voor anderen willen

zijn zoals Jezus ons voorleefde.

Mensen die van liefde spreken en liefde doen;

Mensen die omzien naar elkaar en elkaar van dienst willen zijn

Laat ons bidden.

Lector

Voor onszelf als gelovige mensen.

Dat wij door de kracht van de Heilige Geest

de moed hebben van ons geloof te getuigen.

Dat wij ruimte geven aan Gods Geest

in ons werken aan een betere wereld.

Laat ons bidden.

Lector

Laat ons bidden voor de geloofsgemeenschap van Ouderkerk.

Voor de jarige pastor diaken Eugene Brussee.

Om gezondheid en vreugde zijn werk in de parochie Amstelland.

Voor de zieken in onze kringen. Om beterschap en goede moed.

Voor hen dieo verleden zijn:

Pastor

Goede God, mogen de Geest ons helpen om in navolging van Jezus uw Zoon uw liefde en barmhartigheid te tonen aan deze wereld. Amen.