15 maart 2015 Vierde zondag van de Veertigdagentijd Geloven in de Gekruisigde Liefde

Vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Van harte welkom in deze viering.

Met deze zondag zijn wij halverwege de veertigdagentijd.

In de oude liturgie heet deze zondag: Zondag Laetare . Zondag Verheug U.

Er is reden om ons te verheugen:

de lezingen spreken over Gods barmhartigheid en over zijn reddende liefde.

Deze barmhartigheid en liefde worden heel concreet in Jezus, de Zoon van God.

Wij worden gevraagd om met hart en ziel in Jezus te geloven.

Dan zullen onze fouten vergeven worden en worden wij gered van het kwaad.

Vandaag willen wij ook stil staan bij het reddende wek dat wij in Jezus’ Naam kunnen doen voor Sri Lanka.

Beginnen wij met een bede om ontferming.

 

 
 

Overweging

De zin “zij maakten zich vrolijk over de profeten” klinkt mij uiterst actueel in de oren.

Als wij niet naar profeten luisteren dan zal het onheil geschieden waarvoor zij ons waarschuwen. Jeremia klaagt de priesters en leidende figuren aan voor het misbruik dat zij maken van de tempel. Zij aanbaden niet meer de enige God, die hen had weggevoerd uit het land van de slavernij naar het land van de vrijheid. Zij bogen zich neer voor afgoden die andere voordelen beloofden dan een leven in vrijheid.

Zij aanbaden in de tempel de goden van het geld, van de vruchtbaarheid, van de winst. Zij dienden niet meer de ware en soms ook veeleisende God van Israel.

Zij namen de goden van de niet-joden in hun dienst en wilden van hen profiteren.

Wat Jeremia aankondigt gebeurt: de tempel wordt verwoest, het volk wordt in ballingschap gevoerd, de afgoden bieden geen steun, het volk geraakt weer in slavernij en onvrijheid.

Waar de enige God - hoe veeleisend Hij ook is – niet meer gediend wordt, daar raakt de samenleving in verloedering, daar nemen geldverzamelaars de macht over, daar worden de gewone mensen de dupe, daar wordt de vrije en open samenleving een maatschappij van controle en onderling wantrouwen.

Er zijn profeten die daar op wijzen, maar de mensen maken zich vrolijk over hen.

Ze noemen hen doemdenkers, idealistische zwevers, lastpakken van ongemakkelijke waarheden die we niet willen horen.

Waarom is het zo moeilijk naar profeten te luisteren? Het is zo moeilijk omdat ze ons wegtrekken van de afgoden die we liever dienen en die minder veel eisend zijn.

Omdat ze een verandering van levensstijl verwachten. Omdat ze vragen om ons hart gericht te houden op God en niet op het welzijn van het eigen ik.

Waar wij mensen willen nemen, vraagt God van ons met elkaar te delen.

Waar wij mensen meer rechten voor zichzelf opeisen dan voor anderen, roept God op tot gerechtigheid voor allen.

Waar wij mensen een scheiding aanbrengen tussen Nederlanders en al die anderen die allochtoon zijn, vraagt God om een samenleving waarin eerbied is voor iedere mens. Gelijke behandeling voor ieder op ons grondgebied. Zover zijn we nog steeds niet in ons land. Waar het bindmiddel van de religie uit de samenleving wordt gebannen verdwijnt het cement van de samenleving. Daar groeit de mentaliteit van “ik ben beter dan jij ”. Daar groeit de onmenselijkheid.

Deze onmenselijkheid kan overigens een heel beschaafd gezicht hebben.

Het is beter voor het bedrijf om het te verplaatsen naar een goedkoper land.

Mensen die arm zijn zien er vaak heel vrolijk uit. Ze kunnen wel heel gelukkig zijn.

Mensen die in ontwikkelingslanden leven hebben niet zoveel nodig als wij.

Er zijn profeten die deze drogredenen ontmaskeren en zeggen dat je zo geen wereld van gerechtigheid en vrede kunt opbouwen. Profeten lopen gevaar veracht te worden, maar ook om vervolgd te worden, ja zelfs gedood.

Als de profeet Jezus van Nazareth buiten de stadspoort van Jeruzalem aan het kruis hangt, staan de hogepriesters en de leiders van het volk hoofdschudden te kijken. Ze maken zich vrolijk over de profeet Jezus en ze bespotten Hem : Als jij zo’n redder bent, kom dan eens van het kruis af.”

Wat zij niet zien is de profetische kracht van het teken: in Jezus, die omhoog geheven is aan het kruis is kun je de verheerlijkte – tot Heer gemaakte – Heer zien.

Zijn liefde voor de mensen is de liefde waarmee God de mensen liefheeft. Liefde tot het uiterste.

God heeft Jezus die uit liefde voor de mensen stierf op het kruis, tot Heer van de wereld gemaakt. In zijn uitgestrekte armen verzamelt Jezus allen die in Hem geloven tot het nieuwe volk van God. Door in Hem te geloven en door vanuit zijn liefde te leven wordt de wereld gered van het kwaad, van de ondergang, van de dood.

Maar wie niet tot dit geloof in Jezus de Heer komen, stellen zich zelf buiten Gods liefde. Zij veroordelen zichzelf door de liefde van God af te wijzen.

God vraagt veel van ons. Het is veeleisend van Hem om ons te vragen in de gekruisigde liefde te gaan geloven. Liefde die meer wil geven dan ontvangen. Liefde die wil vergeven in plaats op eigen strepen te blijven staan. Liefde die het belang van de gemeenschap boven het eigenbelang laat gaan. Toch is deze hoge eis van de liefde de bron van humaniteit in de wereld van vandaag. Alleen de liefde kan mensen, landen en volkeren met elkaar verbinden.

In deze Veertigdagentijd gaat onze liefde uit naar Sri Lanka, een mooi eiland dat 2 ½ keer Nederland is en waar 22 miljoen mensen wonen. Er zijn twee volkeren: een meerderheid van Singalezen en een minderheid van Tamils. 2/3 van de bevolking is boeddhist.15 % zijn Hindoe 7 % zijn Moslim; 7 % zijn christenen van velerlei kerk. De katholiek kerk is daarvan de grootste. Er zijn zeven bisdommen. Ook Nederland is een korte periode de kolonisator van Ceylon geweest. Er is nog een kleine groep over die zich Burghers noemen.

De kusten zijn zeer toeristisch. Verder in het binnenland liggen de arme streken.

Het midden van het eiland is een bergstreek waar theeplantages zijn, waar uw Ceylonthee komt daar vandaan. De Engelse kolonisten hebben om de 18 e eeuw Tamils uit India gehaald om de intensieve arbeid op de plantages te verrichten. In feite waren het slaven.

En helaas leven deze Theetamils in ongeveer dezelfde toestand als hun slavenvoorouders. De gevolgen zijn: armoede en uitbuiting , slecht onderwijs, alcoholisme, emigratie van kundige mensen, gebrek aan verantwoordelijke leiders, seksueel misbruik en prostitutie. Zij zijn de minste mensen door niemand geteld.

De Caritas van het bisdom Kandy trekt zich het lot van deze mensen aan en heeft de stichting SETIK opgericht. Deze stichting richt zich voornamelijk op onderwijs en begeleiding van jongeren om bij hen verantwoordelijkheid voor de gemeenschap te bevorderen. Het gaat dus om de verheffing of verhoging van mensen tot een menswaardig bestaan.

Waarom zouden we juist deze voor ons vreemde en onbekende mensen helpen? Kunnen we niet beter iemand helpen die we kennen zodat we weten dat het geld goed terecht komt?

God , zo staat er geschreven, heeft ons het eerste liefgehad toen wij nog zondaars waren. Er moeten toch mensen te vinden zijn die zo’n vergeten bevolkingsgroep als de Theetamils liefhebben ! Waarom zouden wij niet als eersten SETIK steunen.

Weet U: Gods reddende werkzaamheid verloopt door onze handen. En als wij onze handen niet uitsteken dan kan God ook niet redden –ook de Theetamils niet.

 

Voorbede

 

Pastor

Goede God, door de Vastenactie zijn wij verbonden met mensen in Sri Lanka. Zij zijn onze zusters en broeders in nood. Hoor onze gebeden en verhoor ons.

 

 

Lector

Wij bidden voor de kerk in Sri Lanka en de kerk in Nederland.

Dat wij het teken van de gekruisigde liefde verstaan.

Help ons te geloven in uw Zoon Jezus, opdat wij door Hem gered worden.

Maak ons bereid reddend werkzaam te zijn voor anderen.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de samenleving van ons land.

Dat wij eerbied en respect tonen voor mensen van andere godsdiensten en culturen.

Dat wij wegen zoeken en vinden naar vreedzaam samenleven.

Help ons in de hardheid van het dagelijks bestaan de liefde hoog te houden.

Help ons te kiezen voor een samenleving waarin uw Naam mag klinken.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

MOV- lector

God, voor mensen die onderdrukt en klein gehouden worden bent u een bevrijdende God. U zendt uw Zoon Jezus om de weg naar de vrijheid en naar een lichtende toekomst te wijzen.

Wij bidden U: moge in de Tamil bevolking in Sri Lanka er zelfbewuste leiders opstaan. Vrouwen en mannen die een volwaardige plaats vinden in de samenleving. Mensen die hun zusters en broeders voor kunnen gaan op de weg naar een onafhankelijk en vrij leven.

Moge ons gebed en onze hulp hen bemoedigen op de moeilijke weg van eigenwaarde en bewustwording voor te gaan.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de geloofsgemeenschap van Titus Brandsma.

Voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en verpleeghuis.

Om goede moed en overgave aan Gods wil.

Voor de jarigen in ons midden, m.n voor Kees, Erna, Riet, Corrie en anderen:

Om geluk, gezondheid en levensvreugde.

Voor de intentie die leven in ons hart en voor de intenties in het boek:

…… Verhoor deze gebeden op voorspraak van de H.Anna en de Z Titus Brandsma.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

 

Pastor

God, uw liefde is wereldwijd en strekt zich uit vanuit Sri Lanka naar Nederland en andersom. Mogen wij verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en zo een wereld op te bouwen waarin iedereen toekomst heeft. Door Christus onze Heer. Amen.