Oudjaar 2014 God onze toevlucht

Oudjaar 2014

U allen van harte welkom in deze laatste viering van het jaar 2014. Wij zijn hier samen gekomen om ons te bezinnen op het voorbije jaar; om God te danken voor het goede dat wij hebben ontvangen;om zegen te vragen over het jaar dat komen gaat.

Het jaar 2014 was geen gemakkelijk jaar.

Gelukkig is na lang en veelvuldig gesprek de eenwording van de vijf geloofsgemeenschappen tot een parochie een feit. Tegelijkertijd is dit een opgave die ook in het komende jaar veel tijd en aandacht zal vragen.

Dit jaar wordt ook gekenmerkt door het overlijden van pater Cees Bartels.

Meer dan veertig jaar heeft hij in Amstelveen gewoond.

Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid.

Dit jaar zijn enkele actieve ouderen onder ons verhuisd naar verpleeghuizen.

De vergrijzing en veroudering van de geloofsgemeenschap doet zich voelen.

In uw persoonlijk leven heeft u ook dit jaar hoogtepunten en dieptepunten gekend.

Er is veel reden om God te danken. Er is ook veel reden om God te vragen: waarom toch? Naast vreugde was er ook veel verdriet.

De maatschappelijke veranderingen waartoe in 2014 besloten is, zullen in 2015 in werking treden. Het jaar 2014 werpt zijn schaduwen vooruit. Alleen wanneer we op solidaire wijzen op elkaar betrokken blijven kunnen we de toekomst aan.Het jaar 2014 zal ook het jaar blijven van de MH17. Er zijn ook stadsgenoten omgekomen.

In de wereldsamenleving zijn nieuwe en nog ongekende bronnen van geweld ontstaan. Er is veel reden tot bezorgdheid. Het is voor verantwoordelijke leiders een grote vraag hoe het geweld te beantwoorden. Tegengeweld zal geen oplossing zijn.

Ieder van ons heeft in 2014 ook een actieve rol gespeeld. We zijn allemaal schakeltjes in de loop der gebeurtenissen. Ook onze daadkracht, onze houding, onze verantwoordelijkheid hebben een rol gespeeld. Evenzeer ook onze onverschilligheid en ons verzuim. Willen we bidden dat Gods ontferming het goede in ons zal versterken en het tekort van ons zal vergeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsgebed

Goede God, onze tijden zijn in uw hand.

U schenkt ons de tijd om een gelukkiger en beter mens te worden, samen met de mensen die ons worden toevertrouwd.

In deze donkere dagen vieren wij dat uw Licht over ons is opgegaan:

Christus de Heer. Vanuit uw eeuwigheid is Hij onze tijd binnengetreden

Mogen zijn woorden en daden worden door ons zo worden voortgezet

dat onze jaren waarachtig en oprecht Jaren des Heren zijn.

Dit bidden wij u door Christus die onze Heer is in tijd en eeuwigheid. Amen.

 

Gebed over de gaven

Goede God, verzameld rond uw tafel willen wij uw volk zijn.

Mensen die bereid zijn om van U te leren wat breken en delen is.

Sterk ons in deze maaltijd en breng ons tot eenheid.

Dit bidden wij u door Christus die onze Heer is in tijd en eeuwigheid. Amen.

 

Slotgebed Oudjaar

Goede God, op u hebben wij mogen vertrouwen in het jaar 2014

U hebt ons bijgestaan op onze wegen en uw Geest heeft ons geholpen

wanneer wij keuzes moesten maken of beslissingen moesten nemen.

Wij danken U voor uw trouw en wij vragen U:

Mogen wij in het jaar dat komen gaat

Uw Zoon ervaren als onze trouwe Herder en Leidsman

die ons brengen zal bij U de eeuwig levende.

Dit bidden wij u door Christus die onze Heer is in tijd en eeuwigheid. Amen.

 

 

Overweging 1

God is onze toevlucht. Van geslacht op geslacht.

God is van eeuwigheid en wij mensen zijn mensen van de tijd.

Maar doordat wij als gelovige mensen ook mensen van God zijn,

dragen we ook iets van zijn eeuwigheid in ons.

Precies deze gelovige zekerheid dat in ons de kiem of kern van eeuwig leven schuilt helpt ons de dingen en de gebeurtenissen die aan tijd onderhevig zijn en voorbij gaan te relativeren.

Op de eerste plaats hebben wij het leven niet zelf in handen.

Niemand heeft zichzelf het leven gegeven. Wie denkt over zijn eigen leven te beschikken maakt een grote vergissing. Meer dan van onszelf is ons leven van God.

Vervolgens: de gebeurtenissen in ons leven nu zijn niet alles bepalend.

De meeste dingen die we nu makkelijk historisch noemen zijn al een keer gebeurd. Oorlogen, volksverhuizingen, epidemieën zijn van alle tijden. Maar ook grootste gebeurtenissen als sportprestaties of feestelijke bijeenkomsten zijn betrekkelijk.

Alle wereldrecords worden wel een keer doorbroken.

Ziekte en dood van dierbaren zijn wel van invloed op ons leven, toch hebben we ook een eigen leven dat verder gaat. De vreugde om pasgeborenen is overweldigend. Als kinderen groot worden denk je als ouders soms wel eens even anders.

Voor de vreugden en het goede dat ons toevalt in het leven mogen we God danken;

Voor het verdriet en het leed dat ons overkomt kunnen we bij God toevlucht vinden.

Wij zijn maar mensen van een dag. We halen tegenwoordig makkelijk tachtig jaar.

Hoe lang of hoe kort ons leven is, het wordt omgeven door Gods eeuwigheid

En als God liefde is, dan wordt ons aardse leven omgeven door Gods liefde die eeuwig leven geeft. God blijft zijn band met ieder van ons trouw.

S t i l t e

 

 

Overweging 2

Wij durven tot God onze toevlucht te nemen omdat wij Hem ervaren als een God die liefdevol en genadig is. Als een God die geduld heeft met ons mensen, ons steeds weer vergeeft en op het goede pad brengt waar waarachtig leven mogelijk is.

Hij vergeet niet dat wij stof van de aarde zijn. Hij begrijpt ons als wij in kerk en in samenleving domme en foute dingen doen. Hij is telkens bereid onze schulden te vergeven als wij een beroep doen op zijn barmhartigheid.

Wij kunnen er niet om heen. Wij mensen zijn zelf de oorzaak van veel leed onder de mensen. Het meeste leed echter komt niet omdat wij foute dingen doen, maar omdat we er niet toe kunnen komen het goede te doen.

Onze onverschilligheid en onze traagheid geven aan de kwade krachten een kans.

Ons eigenbelang achten we vaak hoger dan het welzijn van de samenleving als geheel. We zien vaak niet hoe ons egoïsme aan anderen te kort doet.

Gods goedheid is groter dan al onze domheid. Hij straft ons niet naar wat wij verdiend hebben, Hij vergeldt ons niet naar ons schuld. Hij biedt ons de kans tot een nieuw begin.

S t i l t e

 

 

Overweging 3

Het “Heer, Heer” roepen maakt ons niet vanzelfsprekend een beter mens.

Wij zijn de bewoners van deze aarde en van deze samenleving.

Wij kunnen onze verantwoordelijkheid niet op God af schuiven.

Wij moeten onze leefwereld bouwen tot een bewoonbaar huis waar voor iedereen plaats is.

Wanneer wij ons huis alleen maar bouwen naar eigen wensen en inzichten vergeten we het fundament te leggen dat nodig is om het huis stevig en stabiel te doen staan.

Het fundament van ons huis is het doen van Gods wil.

We weten wat God van ons wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan die God ons wijst.

Nederig betekent dat we onze plaats willen zoeken in stroom van gebeurtenissen. Dat we bescheiden onze bijdragen leveren en een schakel willen zijn

waardoor het goed doorgang kan vinden en het kwaad kan worden gestopt.

Een positieve schakel zijn was onze opgave in 2014 en het zal ook onze opgave zijn in 2015. We mogen “Heer,Heer” roepen wanneer we bidden om kracht om onze opgave waar te maken.   S t i l t e

 

 

 

Voorbede

Pastor

Goede God, op deze laatste dag van 2014 leggen wij U onze gebeden voor:

 

Lector

Voor alle mensen voor wie het een moeilijk en verdrietig jaar is geworden:

Voor hen die geconfronteerd werden door ziekte en overlijden van dierbaren;

voor mensen die de beperkingen van de oude dag voelen en moesten verhuizen;

voor mensen die baanloos zijn geworden;

voor mensen die pijn hebben aan deze samenleving.

Doe hen uw trouw ervaren,wees heb nabij, troost en sterk heb in hun verdriet.

 

Lector

Wij willen u ook danken voor al het goede dat wij van u mochten ontvangen:

behoud en herstel van gezondheid;

blijdschap om de kinderen en kleinkinderen;

uit dankbaarheid voor onze welvaart waarin wij ook anderen kunnen laten delen.

Doe ons beseffen dat wij het leven uit uw hand ontvangen en dat uw liefde ons in leven houdt.

 

Lector

Wij willen u danken voor elkaar als leden van deze geloofsgemeenschap.

Houd ons tot een open gemeenschap waarin anderen welkom zijn.

Houd ons betrokken op elkaar en help ons aandacht aan anderen te schenken.

Houd ons eensgezind en help ons elkaars lasten te dragen.

Moge de kracht van uw liefde in ons werkzaam zijn.

 

Pastor

Aanvaard Heer onze dank en wees ook in het komend jaar met ons begaan.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.