14 december2014 Derde Zondag van de dvent. Thema: Midden onder ons

 

 

Woord van welkom .

Van harte welkom u allen op deze derde zondag van de Advent.

Deze zondag is een blijde zondag.

Wij mogen ons verblijde dat het licht van God dat komen zal

nu reeds het donker overwint.

We ontsteken een derde kaars; we zijn over de helft.

Welkom in deze viering Patricia ten Rouwelaar

die ons straks iets gaat vertellen over het Adventsproject.

We horen straks Johannes de Doper zeggen:

“Midden onder u staat Hij die u niet kent.”

Wij kennen Jezus inderdaad niet helemaal

zolang wij Hem niet volgen en in zijn voetspoor gaan.

Willen we bidden om Gods barmhartigheid over ons.

 

Overweging

De kerstvoorbereidingen zijn in volle gang. Overal in de stad komt de kerstsfeer je tegemoet: de versiering, de muziek, en ook wel de vrolijkheid van mensen.

We bereiden ons voor op een feest en zijn er nu al blij om. Ook de kerk doet mee: deze zondag heet zondag Gaudete, zondag verblijdt U.

We verblijden ons om de komst van de Komende.

Ooit zei een schooljongen tegen mij: “ Waarom praat u toch telkens over wachten. Het wordt heus wel 25 december. We wéten toch dat Jezus op 25 december jarig is. Vier weken gaan zitten wachten tot het kerstmis is, is toch niet normaal.”

Vandaag horen we Johannes de Doper zeggen: “Midden onder U staat Hij die Gij niet kent”. Zegt Hij dat nu alleen tegen de mensen van toen die inderdaad niet konden weten wie Jezus was?

Hoeft hij het niet meer tegen ons te zeggen omdat wij wèl weten wie Jezus is?

Wij wéten toch dat Hij met Kerstmis geboren wordt? En wij wéten nog veel meer over Jezus! Hij is Gods Zoon, Licht der wereld, Redder en Verlosser, Gestorven aan het kruis. Hij is het Kind van Maria, Hij is de broeder en Heer van alle mensen, Hij is… Hij is … Wij weten alles al en anders zoeken we het op.

“Midden onder U staat Hij die gij niet kent!”: deze woorden zijn voor ons overbodig.

Maar is dat werkelijk zo? Als ik Jezus kèn, wie is Hij dan voor mij? Dat is een heel persoonlijke vraag. Welke band hebt u met Jezus? U zegt Hem toch te kennen!

Ik kan ook vragen: wat is mijn beeld van Jezus? Hoe zie ik Hem zelf? Los van alle mooie woorden in de kerk, moet ik toch vanuit mijn eigen geloof iets kunnen zeggen.

Het beeld van Jezus als Heer en Koning, het beeld van Jezus als de Goede Herder, het beeld van Jezus als vriend van de armen en verdrukten, het beeld van Jezus als biddende tot God zijn Vader, het beeld van Jezus als kritisch gelovige, het beeld van Jezus als leraar, het beeld van Jezus als gespreksgenoot, het beeld van Jezus als dienaar, het beeld van Jezus als ……..spreekt mij het meeste aan.

Welk beeld van Jezus raakt u het meest? Door welk beeld van Jezus wordt u zo aangesproken, dat U in zijn geest gaat leven? Hoe wordt u mens in Jezus’ geest?

Naar welk beeld van Jezus zien wij uit? Wat betekent kerstmis voor U? Het moet toch meer zijn dan alleen maar een verjaardagsfeest van baby Jezus.

 

“Midden onder U staat Hij die gij niet kent”, zegt Johannes de Doper.

Hij staat verborgen tussen de mensen. Hij is niet meteen duidelijk herkenbaar.

Als Hij zijn vinger had opgestoken en had gezegd: “Ja, ik sta hier”, zouden de mensen van toen Hem geloofd hebben? “O ja, nu is het duidelijk, u bent de Messias die komen zal!” Nou, ik denk het niet.

Neen, de Messias zal herkenbaar zijn en kenbaar worden aan zijn werken.

Zijn aanwezigheid zal blijken uit zijn daadkracht en uit de werkzaamheid van zijn woord. Vergeet niet: woorden zijn ook daden. Met een goed woord kunt u iemand uit nood en ellende opheffen. Met een hard woord kunt u iemand neersabelen.

Johannes de Doper grijpt terug op de profeet Jesaja wanneer hij zegt: “ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak recht de weg voor de Heer.”

Diezelfde Jesaja zegt: de Heer is Hij die van Gods Geest vervuld is, die van Gods Geest bezield is, die gezalfd en doordrongen van Gods Geest doet wat God doet:

Armen de Blijde Boodschap brengen: God ziet jou staan.

Gebroken harten genezen: Met mijn hulp word je een heel en gaaf mens.

Gevangen in geestelijke nood: Met mijn hulp word je een vrij mens.

Klein gehouden mensen: Sta op en leef!

Van deze Messias is Johannes de Doper getuige.

Maar Hij moet nog aan het licht komen: “Midden onder u staat Hij die gij niet kent”.

Hoe zal Jezus aan het licht komen?

Met superieure wonderkracht alle chaos in de samenleving recht zetten? Met decreten bepalen hoe ieder zich dient te gedragen? We zouden Hem bewonderd en gehoorzaamd hebben, maar Hem nooit kunnen navolgen.

Jezus houdt zich verborgen onder de mensen door aan hen gelijk te worden.

Arm met de armen om samen te delen. Gebroken met de gebrokenen om elkaars wonden te helen. Wat je voor de geringste zuster en broeder hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, zal Jezus zeggen.

“Midden onder u staat Hij die gij niet kent!”. Zouden we Hem kunnen ontdekken in de wereld van vandaag? Zouden we dan van Hem gaan getuigen? Zouden we dan proberen in Zijn Geest te leven en Zijn werken te doen?

Straks gaat Patricia ten Rouwelaar ons iets vertellen door welke mensen zij geraakt is en hoe zij Jezus heeft ontmoet in de weeskinderen die met het HIV- virus besmet zijn. Zij gaat vertellen hoe zij er naar verlangt om die kinderen een plezier te doen, om die kinderen te zien lachen en zorgeloos te spelen. En zij zal vertellen dat heel gewone zaken als een schoon toilet het begin kunnen zijn van gezonder en gelukkiger leven. Voor haar betekent Kerstmis vieren deze kinderen een stukje toekomst te bieden. Zij verlangt er naar dat velen haar droom zullen delen: een huis en een school met kinderen die kunnen uitgroeien tot gelukkige en gave mensen.

“Midden onder u staat Hij die gij niet kent”. Patricia heeft Hem herkend in het kinderhuis Garden Tulip in India.

Luistert u maar.

 

Voorbeder

 

Pastor

Goede God, verblijd om uw spoedige komst, bidden wij met groot vertrouwen tot U:

 

Lector

Voor mensen die zoals Johannes de Doper van hun geloof in Jezus getuigen.

Om enthousiasme en bevlogenheid.

Om daadkracht en overtuigingskracht.

Moge het licht van Jezus helder in onze wereld schijnen.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor mensen die zoals Johannes de Doper oproepen tot vrede en gerechtigheid.

Om betrokkenheid en aandacht bij de noden van deze wereld.

Om verantwoordelijkheid en mededogen voor mensen in de knel

Moge de woorden van Johannes en van Jezus ons blijvend aansporen.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

MOV – lector

Voor de werkers van de Stichting Derde Wereldhulp, onder wie Patricia.

Hun inzet en toewijding aan de kinderen in India is leven gevend

voor kinderen die zonder deze hulp geen leven zouden hebben.

De projecten die zij ondernemen vragen veel tijd, aandacht en geld.

Mogen de medewerkers van het kinderhuis Tulip Garden

in deze Adventstijd rekenen op ons gebed en op onze financiële steun.

Dat wij die hun werk bewonderen, hen dit laten merken.

Het is uw wil , o God, dat ook voor de armste mensen het leven een feest kan zijn.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor onze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma.

Voor de zieken en de bedroefden, voor hen die opgenomen zijn in een verpleeghuis.

Dat onze aandacht troostend en genezend zal zijn.

Voor de intenties die ons ter harte gaan en voor de intenties in het boek:

…voorlezen…

Verhoor deze gebeden op voorspraak van de H. Anna en de Z. Titus Brandsma.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

 

Heer God, mogen wij Uw Zoon ontmoeten in de mensen om ons heen.

Mogen wij door Hem geraakt bouwen aan uw Rijk op aarde.

Door Christus onze Heer.